Clusterdirecteur Onderwijs & Studenten

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Voor de Rijksuniversiteit Groningen zoeken wij een Clusterdirecteur Onderwijs & Studenten, die leidinggeven aan het cluster combineert met strategisch advies en het in stand houden en uitbouwen van het regionale, nationale en internationale netwerk. Je kunt reageren tot en met zaterdag 30 oktober a.s. (ref.nr. 7551). (Please find English profile Cluster manager Teaching & Students below.)

Rijksuniversiteit Groningen: een academische gemeenschap met een sterk saamhorigheidsgevoel en een cultuur van innovatief onderwijs en onderzoek

Organisatie en context

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de meer dan 36.000 studenten en ruim 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

Met een rijke geschiedenis en een academische traditie die teruggaat tot 1614, is de Rijksuniversiteit Groningen een academische gemeenschap met een sterk saamhorigheidsgevoel en een cultuur van innovatief onderwijs en onderzoek. Het is een academische gemeenschap waarin nieuwsgierig zijn, vragen stellen zonder te oordelen, en betrokken zijn bij elkaar en bij de samenleving belangrijke kernwaarden zijn. Het is een gemeenschap die haar studenten in staat stelt actieve, onafhankelijke, kritische en verantwoordelijke wereldburgers te worden.

Innovatie, een open blik en vooral betrokkenheid bij en voor de samenleving staan daarom centraal in het nieuwe strategische plan voor 2021-2026. Zij zijn de sleutel voor de toekomst van de universiteit. Dat geldt niet alleen voor Groningen: het komt ook nadrukkelijk aan de orde in discussies over de toekomst van universiteiten in Europa.

De samenleving staat voor enorme wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatbestendigheid, duurzaamheid, sociale veerkracht, vergrijzing en digitale verandering. Uitdagingen waarin de Rijksuniversiteit Groningen, als brede universiteit, een belangrijke rol kan en moet spelen met onderwijs, onderzoek en activiteiten met maatschappelijke impact. De Rijksuniversiteit Groningen gelooft dat zij deze rol kan vervullen door verbindingen te leggen en te versterken: verbindingen tussen disciplines, verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact, verbindingen binnen de academische gemeenschap, en verbindingen met de regio, Europa en de rest van de wereld. Door grensoverschrijdend te leren, te werken en onderzoek te doen kunnen de hedendaagse multidimensionale uitdagingen aangepakt worden.

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat uit o.a. elf faculteiten en een aantal ondersteunende diensten, waaronder het Bureau van de Universiteit.

De faculteiten worden bestuurd door de faculteitsbesturen, die verantwoording verschuldigd  zijn aan het College van Bestuur. Aan het hoofd van het Bureau van de Universiteit staat een tweehoofdige leiding, die ook qq. adviseur is van het College van Bestuur. Faculteitsbesturen, de Bureaudirectie, de Bibliothecaris en de dienst-directeuren hebben het personeelsmandaat.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door het Bureau van de Universiteit en daarnaast heeft het Bureau een dienstverlenende functie ten behoeve van de faculteiten en de Universiteitsraad. De taken van het Bureau van de Universiteit zijn onder te verdelen in drie hoofdgebieden:

 • Beleids- en bestuursondersteuning: in het kader van het instellingsbeleid ten behoeve van College van Bestuur, College van Decanen, Managementberaad, Universiteitsraad en andere bestuurlijke organen;
 • Concernadministratie: financieel, studenten, personeel;
 • Dienstverlening: aan onder andere studenten, medewerkers, faculteiten, diensten, alumni, bedrijven, journalisten enzovoort.

Het Bureau wordt geleid door een tweehoofdige directie. In de begroting voor 2021 is voor het hele Bureau 465 fte opgenomen met een begroting van €45 miljoen.

In 2020 is binnen het Bureau gestart met een verandertraject met het oog op een toekomstbestendig, wendbaar en beter bestuurbaar Bureau, dat ook kan bijdragen aan de nieuwe RUG-strategie en nog meer interdisciplinair kan werken. In de hoofdstructuur is gekozen voor een beperkt aantal “piramides” waarin beleid en uitvoering gekoppeld zijn en waar ook veel aandacht is voor dwarsverbanden, interdisciplinariteit en managementaandacht voor medewerkers. Na een positief advies van de Dienstraad met daarbij een aantal kanttekeningen en voorwaarden en een positieve reactie van het CvB is de hoofdstructuur vastgesteld: vijf clusters en een bestuursbureau (bestaande uit twee onderdelen: Bestuursondersteuning & Juridische zaken en Corporate & International Relations).

Er is gekozen voor vijf clusters die elk worden geleid door een clusterdirecteur:

Het betreft hier een nieuwe functie, waarin leidinggeven aan het cluster gecombineerd wordt met strategisch advies en het in stand houden en uitbouwen van het regionale, nationale en internationale netwerk.

Per 1 januari 2022 zoekt de RUG daarom een clusterdirecteur Onderwijs & Studenten en een clusterdirecteur Onderzoek & Impact, die als taak hebben leiding te geven aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, bij te dragen aan een effectieve en succesvolle uitvoering van de RUG-strategie en daarvoor beleidsinitiatieven te ontwikkelen en implementeren.

Clusterdirecteur bij de RUG

De clusterdirecteur is een nieuwe functie binnen het Bureau. De clusterdirecteur zorgt voor verandering en vernieuwing in het kader van Het Nieuwe Bureau.

De clusterdirecteur heeft oog voor processen en weet wat er moet gebeuren en weet procesmatig wat binnen, maar ook tussen de verschillende clusters, qua werkstromen moet gebeuren. Integraliteit, optimalisatie en interactie met stakeholders zijn belangrijke speerpunten hierbij. Hierbij is het van belang dat de clustermanager kennis heeft van het primaire proces (onderzoek, onderwijs en impact). De clusterdirecteur heeft ervaring met resultaatgericht werken. De clusterdirecteur heeft generieke kennis van het vakgebied van het cluster en zorgt dat specifiek inhoudelijke kennis voldoende belegd is bij de medewerkers. Primaire taak is om het cluster effectief en efficiënt in te richten en draaiend te houden. Affiniteit met de inhoud en het overzien van de specialisaties en reikwijdte van het vakgebied is wel noodzakelijk. Dit geldt voor alle clusters.

De clusterdirecteur is de leider en regisseur van een cluster en heeft een leidende, coördinerende, verbindende en sturende rol op beleids- en tactisch niveau. De clusterdirecteur vormt samen met de directie en de andere clusterdirecteuren het MT van het Bureau. Waar nodig kan de directie besluiten het MT aan te vullen met een vertegenwoordiging uit Corporate & International Relations en Bestuursondersteuning & Juridische Zaken.

De clusterdirecteur beschikt over empathisch vermogen, is communicatief vaardig en is een stevige persoonlijkheid. De clusterdirecteur kan zich verplaatsen in het bestuurlijke en politieke speelveld en onderkent de complexe belangen waar stakeholders mee geconfronteerd worden. De clusterdirecteur treedt onafhankelijk op en weet dat het primaat bij het bestuur ligt.

Het werk van de clusterdirecteur is tweerichtingsverkeer, zij/hij communiceert naar het cluster en naar het MT. De clusterdirecteur legt verantwoording af aan de directie. De clusterdirecteur heeft daar waar nodig een directe lijn naar het College van Bestuur, maar voornamelijk ligt deze bij de directie en de inhoudelijke leidinggevenden van de verschillende afdelingen binnen een cluster.

 

Doel van de functie is:

Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het bijdragen aan een effectieve en succesvolle uitvoering van de RUG-strategie en het daarvoor ontwikkelen en implementeren van beleidsinitiatieven; het behalen van de afgesproken doelstellingen voor een optimale strategie- en beleidsontwikkeling, -uitvoering en bedrijfsvoeringstaken.

 

Taken van de clusterdirecteur zijn:


Leidinggeven, management en organisatie

 • Leiding en sturing geven aan het cluster.
 • Informeren van de leidinggevenden over de doelstellingen en fungeren als gedelegeerd opdrachtgever namens de directie of het College van Bestuur.
 • Het bewerkstelligen van (cultuur)veranderingstrajecten en ontwikkelen van andere manieren van werken in het kader van de veranderende omgeving.
 • Zorgen voor een optimale inrichting van het cluster en zorgen dat het cluster op een gedegen manier kan werken en niet verstoord wordt door allerlei opkomende opdrachten. Vervult hier een kritische rol in en bewaakt ook de workload van het cluster. Organiseert extra capaciteit daar waar nodig.
 • Maken van onderscheid tussen beleidsmatige, ad hoc zaken en continue operationele activiteiten en zorgen dat deze elkaar niet in de weg zitten (vooral met het oog op het veilig stellen van de operationele taken en het voorkomen van verstoringen daarvan of vertragingen in de ontwikkeling).
 • Coachende en faciliterende rol naar de leidinggevenden en deze weten te inspireren en ondersteunen in hun (kennis)ontwikkeling en -deling. Kent de talenten van de leidinggevenden en weet het beste uit mensen te halen.
 • Verbeteren van werkprocessen en ingrijpen bij onvolkomenheden en problemen.
 • Bevorderen van een goede communicatie en samenwerking binnen en buiten het cluster en met andere onderdelen van de universiteit dan wel met externe partijen.
 • Voeren van R&O-gesprekken met de leidinggevenden binnen het cluster.
 • Medevormgeven en implementeren van het HRM-beleid. De HR-verantwoordelijkheid ligt in de lijn.
 • Formuleren van een Strategische Personeelsplanning (SPP) voor het cluster in samenspraak met de leidinggevenden.
 • Rekening houden in de werkwijze met verschillen tussen (benodigde aansturing) van de diverse afdelingen binnen het cluster.
 • Formuleren van een meerjarige visie samen met leidinggevenden, medewerkers en stakeholders op het beleidsterrein van het cluster.
 • Regievoeren bij in- en externe projecten binnen het cluster.

 

Beleidsontwikkeling en -uitvoering

 • Samenwerken met het MT aan strategie- en beleidsvorming en vertaling van de strategie naar integraal uitvoeringsbeleid.
 • Samen met het cluster implementeren van beleid, bewaken en bijsturen en evalueren van het geïmplementeerde beleid.
 • Procesbegeleider/procesverantwoordelijke in het kader van beleidsinitiatieven die de strategie van de organisatie ondersteunen.
 • Continu zoeken naar vernieuwing en innovatie binnen het vak- en aandachtsgebied.
 • Opstellen van de jaarbegroting van het cluster, het opstellen van financiële rapportages en het afleggen van verantwoording aan de algemeen directeur. Realiseert met de afdelingen het financiële resultaat voor het cluster.
 • In samenwerking met het MT zorgen voor het verdelen van opbrengsten uit de algemene middelen van de universiteit.

 

Samenwerking

 • Samenwerken met de leidinggevenden van afdelingen in het cluster aan zorgvuldige en adequate uitvoering van bedrijfsvoerings- en operationele taken.
 • Bevorderen van een goede communicatie binnen en buiten het cluster en met andere onderdelen van de universiteit dan wel buiten de instelling.
 • Afstemmen van werkzaamheden met de andere clusterdirecteurs om integraliteit te realiseren.
 • Sturen op doorlopende processen binnen en tussen de verschillende clusters.

 

Deze hoofdtaken zijn voor alle clusters identiek. Het vakgebied vraagt generieke kennis en een visie op ontwikkelingen. Qua uitgangspunt is het van belang dat de clusterdirecteuren   werkervaring en/of affiniteit en visie hebben of kunnen ontwikkelen op het werkgebied van het cluster. De clusterdirecteur weet waar hij/zij het over heeft, concentreert zich op de hoofdlijnen van het te realiseren beleid. De focus ligt voornamelijk op management.

Competentieprofiel

Algemeen

Op basis van bovenstaande taken moet de clusterdirecteur over de volgende competenties beschikken:

 

Samenwerken

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.

 • Deelt informatie en ervaringen met anderen.
 • Biedt hulp aan wanneer collega’s daar behoefte aan hebben.
 • Levert bijdragen, ideeën of voorstellen gericht op groepsresultaten en benut daarbij de onderlinge verschillen.
 • Reageert actief en op constructieve wijze op ideeën van anderen.
 • Past zich aan de groep aan als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen tussen personen.

 

Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit

Onderkennen van de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en daarnaar handelen, rekening houdend met de politieke context.

 • Kan bestuurlijke besluiten doorvertalen naar de organisatie;
 • Spreekt de juiste persoon aan, zonder anderen te passeren;
 • Houdt rekening met belangen van anderen;
 • Kent en houdt rekening met de meningen en gevoeligheden in de organisatie;
 • Houdt bij het doen van voorstellen rekening met de acceptatie binnen de organisatie;
 • Toetst bij de juiste personen of er voldoende draagvlak is voor een voorstel;
 • Verandert de aanpak als de cultuur van een organisatieonderdeel dat vereist.

 

Visie

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Zich concentreren op hoofdlijnen en lange termijnbeleid.

 • Neemt de tijd om vooruit te denken op hoofdlijnen;
 • Geeft aan waar kansen en mogelijkheden voor de toekomst van het cluster of organisatie liggen, zowel nationaal als internationaal;
 • Zoekt inspiratiebronnen, oriënteert zich op visies met betrekking tot zijn of haar functie- of vakgebied;
 • Schetst een helder beeld van de toekomst van het cluster of organisatie en haar omgeving;
 • Heeft een eigen doelstelling of missie geformuleerd in het licht van interne en externe ontwikkelingen;
 • Geeft aan hoe de strategie moet veranderen om adequaat te kunnen reageren op interne en externe ontwikkelingen.

 

Analytisch vermogen

Ontleden van situaties of een hoeveelheid informatie in hoofd- en bijzaken. Zien van onderlinge verbanden en doordringen tot de kern.

 • Maakt in informatie onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.;
 • Ontleedt een vraagstuk of probleemsituatie tot de kern;
 • Controleert vanuit meerdere invalshoeken of een geconstateerd probleem ook daadwerkelijk het echte probleem is;
 • Beschrijft de interne samenhang tussen onderdelen van een probleem of vraagstuk;
 • Stelt gerichte vragen om de mogelijke oorzaken te achterhalen van een complex vraagstuk;
 • Geeft duidelijk de gevolgen van een bepaalde keuze aan.

 

Omgevingsbewustzijn

 • Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de (inter)nationale, maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie;
 • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied;
 • Stelt zich op de hoogte van economische, sociale, vakinhoudelijke en andere ontwikkelingen;
 • Is op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op vakgebieden die een raakvlak hebben met het eigen vakgebied;
 • Gaat adequaat om met cultuurverschillen;
 • Vertaalt ontwikkelingen in de maatschappij naar het eigen werkterrein;
 • Heeft externe contacten die hem of haar informeren over maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het eigen functie- of vakgebied.

 

Sturen op resultaat

 • Richting en sturing geven aan medewerkers of een projectgroep om doelstellingen en resultaten te realiseren;
 • Geeft prestaties of resultaatverwachtingen aan in duidelijke, specifieke en tijdgebonden afspraken (SMART);
 • Zorgt dat er in een groep of werkgroep een duidelijke taakverdeling komt gericht op de doelstelling;
 • Neemt een richtinggevend standpunt in als mensen twijfelen over een gekozen aanpak;
 • Houdt de voortgang van resultaten in relatie tot de doelstelling in de gaten;
 • Spreekt bij tegenvallende prestaties de betrokken personen aan;
 • Geeft waardering aan medewerkers die afgesproken doelen en resultaten halen.

 

Vanwege het internationale karakter van de universiteit en de reikwijdte van de functie is uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal een vereiste.

Arbeidsvoorwaarden

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. Zij verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. De UFO-indeling van de functie is Directeur Dienst.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

 • een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 6.009,– tot maximaal € 7.748,– (schaal 15) bruto per maand bij volledige werktijd;
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen;
 • de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband);
 • goede scholingsactiviteiten;
 • in eerste instantie een contract voor een periode van één jaar om te beoordelen of je aan de functie-eisen voldoet. Bij goed functioneren volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Ingangsdatum: 1 januari 2022, of zo snel mogelijk daarna.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.

Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 30 oktober 2021.

Je kunt je sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7551 voor Onderwijs en 7566 voor Onderzoek) en een cv indienen.

Als je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

concept Planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m 30 oktober 2021
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : tussen 1 en 11 november
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij de RUG : do. 18 november
 • 1e Selectieronde : vr. 26 november
 • 2e Selectieronde : wo. 1 december, na 14.30 uur
 • Benoeming : z.s.m.

=========================================================================================

Organization and context

The University of Groningen (UG) ranks amongst the best research universities in Europe and has an international focus. The UG is socially active and closely involved with its surroundings. Our staff put their academic passion to good use, researching and teaching in a wide range of fields.

All members of the University community have the opportunity to develop their talents to the fullest. The talents, ambitions, and achievements of the more than 36,000 students and 7,500 members of staff are rewarded wherever possible.

With a rich history and academic tradition dating back to 1614, the University of Groningen is an academic community with a strong sense of belonging and a culture of innovative teaching and research. It is an academic community that is strongly characterized by curiosity, questioning without judgement, and commitment to each other and to society. It is a community that equips its students to become active, independent, critical, and responsible global citizens.

Innovation, an open mind and, most importantly, commitment to and for society are therefore values that occupy a central place in the new Strategic Plan for 2021-2026. They are the key to the University’s future. These values are not unique to Groningen. They are also being addressed explicitly in discussions concerning the future of universities throughout Europe.

Society is facing major scientific and social challenges relating to climate resilience, sustainability, social resilience, population ageing, and digital transformation. As a broad-based university, the University of Groningen can and should play an important role in meeting these challenges through teaching, research, and socially impactful activities. The University of Groningen is convinced that it can fulfil this role by establishing and reinforcing connections: between disciplines; between teaching, research and social impact; within the academic community; and with the region, Europe, and the rest of the world. The contemporary, multi-dimensional challenges can be addressed by learning, working, and conducting research across boundaries.

The components of the University of Groningen include 11 faculties and a number of support services, including the Office of the University.

The faculties are managed by the Faculty Boards, which are accountable to the Board of the University. The Office of the University is headed by two managers, who also act as advisors to the Board of the University.

Staff Regulations apply to the Faculty Boards, the Management of the University Office, the University Librarian, and the Directors of the service units.

The Board of the University is supported by the Office of the University, which is also charged with providing services for the faculties and the University Council. The duties of the Office of the University can be divided into three main categories:

 • Policy and administrative support: within the framework of the institutional policy concerning the Board of the University, Committee of Deans, Management Council, University Council, and other administrative bodies
 • Business administration: financial, students, personnel
 • Services: to audiences including students, staff members, faculties, service units, alumni, companies, and journalists

 

The Office is led by a two-headed Management Team. The 2021 budget for the Office as a whole includes 465 FTE and budget of €45 million.

In 2020, a process of change was initiated within the Office, with the goal of making it more agile, more easily governed, and prepared for the future, so that it can also contribute to the new UG strategy and work in an even more interdisciplinary manner. For the main structure, a choice has been made for a limited number of ‘pyramids’, in which policy and implementation are linked and in which substantial attention is devoted to ties between elements, interdisciplinarity, and management attention to staff members. Following a positive recommendation from the Employee Council (accompanied by a number of comments and conditions) and a positive response from the Board of the University, the main structure was established: five clusters and an executive office (consisting of two components: Administrative Support & Legal Affairs, and Corporate & International Relations).

 

A choice was made to have five clusters, each of which is to be headed by a cluster manager.

This is a new position, which combines the supervision of the cluster with the provision of strategic advice and the maintenance and expansion of regional, national, and international networks.

 

To this end, the UG is seeking a cluster manager for Teaching & Students, and a cluster manager for Research & Impact to begin 1 January 2022. Each of these cluster managers will be charged with supervising a cluster based on comprehensive responsibility and contributing to the effective and successful implementation of the UG strategy, in addition to developing and implementing policy initiatives for these purposes.

Cluster manager at the UG

The cluster manager is a new position within the Office. The cluster manager provides for change and innovation within the framework of the New Office.

The cluster manager has an eye for processes and knows what needs to be done, including with regard to the processes taking place in work flows, both within and between the various clusters. Integrality, optimization, and interaction with stakeholders are key focal points in this regard. To this end, the cluster manager should have knowledge of the primary processes (research, teaching, and impact). The cluster manager has experience with results-based working. The cluster manager possesses generic knowledge of the discipline of the cluster and ensures that specific substantive knowledge is adequately vested in the employees. The primary duty is to structure and maintain the operations of the cluster both effectively and efficiently. Affinity with the content and an overview of the specializations and scope of the discipline is necessary. This applies to all clusters.

 

The cluster manager is the leader and director of a cluster and fulfils a leading, coordinating, connecting, and directing role at the tactical and policy levels. Together with the Board and the other cluster managers, the cluster manager forms the Management Team (MT) of the Office. As needed, the Board may decide to supplement the MT with representatives from Corporate & International Relations and from Administrative Support & Legal Affairs.

 

The cluster manager possesses empathy, is communicative, and has a strong personality. The cluster manager is able to adopt a position within the administrative and political playing field and recognizes the complex interests with which stakeholders are confronted. The cluster manager acts independently and is aware that the primacy lies with the Board.

 

The work of the cluster manager is bi-directional, involving communication to both the cluster and the MT. The cluster manager renders account to the Board. As needed, the cluster manager has a direct line to the Board of the University, although the channel primarily runs to the Board and the substantive leaders of the various departments within a cluster.

 

The purpose of the position is as follows:

To supervise a cluster based on comprehensive responsibility and to contribute to the effective and successful implementation of the University Strategy, in addition to developing and implementing policy initiatives to this end; to achieve the agreed-upon objectives for the optimal development and implementation of strategy and policy, as well as the performance of operational duties.

 

The duties of the cluster manager are as follows:

 

Supervision, management, and organization

 • Leading and directing the cluster.
 • Providing supervisors with information concerning the objectives and serving as the delegated client on behalf of the Board of the Office or the Board of the University.
 • Realizing processes of change (including cultural change) and developing other ways of working within the framework of the changing environment.
 • Ensuring an optimal structure for the cluster and ensuring that the cluster is able to work properly and that it is not disrupted by a wide range of emerging assignments. Fulfilling a critical role in this regard and monitoring the cluster’s workload. Organizing additional capacity as needed.
 • Distinguishing between policy-related, ad hoc, and continuous operational activities, and ensuring that they do not impede each other (primarily in order to safeguard operational tasks and preventing their disruption or delays in development).
 • Fulfilling a coaching and facilitating role towards supervisors, in addition to supporting and inspiring them in their efforts to develop and share knowledge. Being aware of the talents of the supervisors and ensuring that people realize their full potential.
 • Improving work processes and intervening in case of imperfections and problems.
 • Promoting good communication and cooperation within and outside the cluster, as well as with other components of the university or with external parties.
 • Conducting R&O interviews with supervisors within the cluster.
 • Contributing to the design and implementation of HR policy. Responsibility for HR rests within the line.
 • Formulating a Strategic Personnel Plan (SPP) for the cluster, in consultation with the supervisors.
 • Ensuring that the working methods take into account the differences between the various departments within the cluster.
 • Formulating a multi-year vision, in collaboration with supervisors, staff members, and stakeholders within the cluster’s policy area.
 • Directing internal and external projects within the cluster.

 

Policy development and implementation

 • Cooperating with the MT in the development of strategy and policy, and translating the strategy into a comprehensive implementation policy.
 • Working with the cluster to implement, monitor, and adjust policy, and to evaluate the policy that has been implemented.
 • Serving as a process supervisor/bearer of process responsibility within the framework of policy initiatives that support the strategy of the organization.
 • Continuously seeking innovation within the discipline and focus area.
 • Preparing the cluster’s annual budget, preparing financial reports, and rendering account to the General Director. Working with the departments to realize financial results for the cluster.
 • Working with the MT to ensure the distribution of revenues from the general funds of the University.

 

Collaboration

 • Collaborating with the supervisors of the departments in the cluster to ensure the careful and proper implementation of business operations and operational tasks.
 • Promoting good communication within and outside the cluster, as well as with other components of the University or outside the institution.
 • Coordinating activities with the other cluster managers in order to achieve integrality.
 • Managing ongoing processes within and between the various clusters.

 

These main duties are identical for all clusters. The discipline calls for generic knowledge and a vision on developments. As a basic principle, cluster managers should have or be capable of developing work experience and/or affinity and vision within the working area of the cluster. Cluster managers know what they are talking about and concentrate on the main points of the policy to be realized. The position focusses primarily on management.

Competence profile

General

Based on the duties detailed above, the cluster manager should possess the following competences:

 

Collaboration

Ability to contribute to a joint result with other individuals or groups, even if doing so is not of any direct personal importance.

 • Ability to share information and experiences with others.
 • Ability to provide assistance to colleagues as needed.
 • Ability to share contributions, ideas, or proposals aimed at group results, putting differences of opinion to use.
 • Ability to respond actively and constructively to the ideas of others.
 • Ability to adjust to the group when needed in order to achieve a joint result.
 • Ability to bridge oppositions and differences in perspective between people.

 

Administrative and organizational sensitivity

Ability to recognize the influence and consequences of one’s own decisions and activities on the organization of the cluster, and to act accordingly, taking the political context into account.

 • Ability to translate administrative decisions to the organization.
 • Ability to address the right person, without bypassing others.
 • Ability to take the interests of others into account.
 • Ability to know and take into account the opinions and sensitivities within the organisation.
 • Ability to take acceptance within the organization into account when making proposals.
 • Ability to approach the proper individuals to assess whether there is sufficient support for a proposal.
 • Ability to change the approach if required by a component of the organization.

 

Vision

Ability to step back from day-to-day practice. Ability to concentrate on main points and long-term policy.

 • Ability to take time to think about the main issues in advance.
 • Ability to identify opportunities and possibilities for the future of the cluster or organization, both nationally and internationally.
 • Ability to seek sources of inspiration and adopt an orientation on visions relating to one’s own position or discipline.
 • Ability to outline a clear image of the future of the cluster or organization and its environment.
 • Ability to formulate one’s own objective or mission in light of internal and external developments.
 • Ability to indicate how the strategy should be changed in order to allow an appropriate response to internal and external developments.

 

Analytic ability

Ability to dissect situations or a quantity of information into major and minor points. Ability to see internal connections and get to the heart of the matter.

 • Ability to distinguish between major and minor points in information.
 • Ability to dissect and get to the heart of issues or problematic situations.
 • Ability to consider identified problems from multiple angles to determine whether they are truly problematic.
 • Ability to describe the internal coherence between elements of a problem or issue.
 • Ability to pose targeted questions in order to determine the possible causes of a complex issue.
 • Ability to provide a clear indication of the consequences of specific choices.

 

Social awareness

 • Ability to demonstrate a good knowledge of national, international, political, and subject-specific developments Ability to use this knowledge effectively for one’s own position or organization.
 • Ability to identify the topics in current news that are important to the area of the position.
 • Ability to stay abreast of economic, social, disciplinary, and other developments.
 • Ability to stay abreast of important developments in disciplines that overlap one’s own discipline.
 • Ability to navigate cultural differences appropriately.
 • Ability to translate developments in society to one’s own field of work.
 • Ability to maintain external contacts to keep oneself informed with regard to societal trends and developments that are important to one’s own position or discipline.

 

Result-driven management

 • Ability to provide direction and guidance to staff members or a project group in order to achieve objectives and results.
 • Ability to specify achievements or expected results as agreements that are specific, measurable, achievable, relevant and time-bound (SMART).
 • Ability to ensure that groups or working groups have a clear division of labour aimed at achieving the objective.
 • Ability to adopt a directive standpoint in case doubts are expressed with regard to an approach that has been chosen.
 • Ability to maintain an overview of the progress of results in relation to the objective.
 • Ability to hold to account people whose achievements disappoint.
 • Ability to express appreciation to staff members who achieve the agreed-upon goals and agreements.

 

Given the international character of the University and the scope of the position, an excellent command of both Dutch and English is required.

Terms of employment

The University of Groningen is an inclusive organization; a multi-faceted employer for all groups within society. The UG therefore welcomes a diversity of perspectives, backgrounds and knowledge. The position’s University Job Classification (UFO) is that of a Service-unit Director.

 

In accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities, we offer the following terms of employment:

 • Salary based on qualifications and experience between €6,009 and €7,748 (Scale 15) gross per month, based on a full-time appointment;
 • An 8% holiday allowance and an 8.3% end-of-year bonus, calculated on the basis of the annual gross salary;
 • The option to choose a work week of 36, 38, or 40 hours (based on full-time employment);
 • Good opportunities for training and development;
 • A starting contract for the period of one year, in order to assess whether you meet the requirements of the position. Good performance will result in an employment contract for an indefinite period of time.

Start date: 1 January 2022, or as soon as possible thereafter.

More information

Additional information about the position is available from PublicSpirit. If you have any content-related questions, please contact Jeanette Breekveldt, MBA, Senior Consultant.

If you have questions about the application procedure, please contact the project assistant, Audrey Valentijn.

They are available through PublicSpirit’s general number: +31 033 445 90 50. You may also send your questions to us by email: info@publicspirit.nl.

How to apply

We would like to receive your application by Saturday 30 October 2021.

Applications can be submitted through our website (www.publicspirit.nl).

Motivation letters and CVs can be submitted through the vacancy posting on the website (stating vacancy numbers 7551 for Education and 7566 for Research) through the ‘direct application’ link.

 

Once we have received your application, you will receive an automatically generated confirmation of receipt by email. Please contact us if you have not received any confirmation of receipt.

Planning Procedure:

 • Application deadline : 30 October 2021
 • Pre-selection interviews with PublicSpirit : 1–11 November 2021
 • Candidate applications presented to the UG : 18 November
 • First-round Selection : 26 November
 • Second-round Selection : 1 December
 • Appointment : as soon as possible

 

Direct solliciteren