Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

IABR, Rotterdam, Zuid-Holland
Voor IABR (Stichting Internationale Architectuur Biennale Rotterdam) zoeken wij een voorzitter en twee leden voor de Raad van Toezicht. De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Het werken aan de grote transitieopgaven staat centraal in ons beleid

De Organisatie

Transitie is de komende jaren het sleutelwoord voor de IABR, de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. Het werken aan de grote transitieopgaven staat centraal in haar beleid; de volgende biennale agendeert de koppeling tussen ontwerp en transitie in de praktijk van het stadmaken en de IABR zelf staat intern voor een ingrijpend transitieproces.

De IABR is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur, met name stedenbouw, van groot sociaalmaatschappelijk belang is. De IABR richt zich daarom vooral op de toekomst van de stad, waar over een aantal decennia bijna 80% van de wereldbevolking meer dan 90% van onze welvaart zal produceren, en dat moet op een duurzame manier. We kunnen de wereldwijde klimaatcrisis daarom het best helpen oplossen in de stad, daar waar we wonen, werken en leven. Ontwerp speelt een cruciale rol: goed en duurzaam ontworpen sociaal inclusieve, volop weerbare steden zijn de sleutel tot de toekomst.

De opgave is complex, urgent en helder, het is nu of nooit, en we moeten optimaal samenwerken. De IABR heeft zich daarom in 2016 vol overtuiging aangesloten bij de Agenda 2030 for Sustainable Development van de Verenigde Naties en al haar activiteiten zijn doordesemd van de doelstelling om naar vermogen bij te dragen aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals. De drie kernwaarden van de SDGs, gelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid, staan centraal in het beleid van de IABR.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de IABR kent twee lagen: een Raad van Toezicht en een Bestuur.
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol en dient aan een aantal besluiten van het Bestuur goedkeuring te geven. De rol van het Bestuur, bij de IABR bestaande uit een bestuurder-directeur, is het concipiëren, ontwikkelen en implementeren van strategische plannen en onderliggende meerjarenbegrotingen, het werven van fondsen en sluiten van meerjarige allianties en partnerships, het agenderen van thema’s en aansturen van curatoren en eigen onderzoeksprojecten, met het in acht nemen van beschikbare middelen en tijd. Het Bestuur is inhoudelijk en zakelijk eindverantwoordelijk, is belast met het werven van subsidie en eigen inkomsten en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de organisatie.

Het Bestuur stelt een thema en een curator voor, de Raad van Toezicht keurt goed en het Bestuur benoemt. De curator verricht samen met de IABR onderzoek om het door het Bestuur voorgestelde thema uit te werken en aan te vullen tot een door het Bestuur goed te keuren plan van aanpak. De curator en de bestuurder-directeur werken inhoudelijk samen en geven elkaar input.

In oktober start Saskia van Stein als nieuwe bestuurder-directeur. Zij zal vóór 1 januari 2022 een nieuw beleids- en activiteitenplan presenteren aan het ministerie en de raad voor cultuur.

De IABR heeft een betrokken en deskundige Raad van Toezicht. Hij is inhoudelijk betrokken en draagt bij aan een professionele organisatie. De Raad van Toezicht vergadert ongedwongen en efficiënt. In de Raad is voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Tevens zijn er verschillende informele momenten om de organisatie beter te leren kennen.

Samenstelling
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden: Ed Nijpels (voorzitter), Wienke Bodewes en Allard Castelein. De termijn van de voorzitter is verstreken en hij zal vertrekken zodra de vacatures zijn ingevuld. De Raad wordt met het invullen van de vacante posities uitgebreid naar een team van 5 leden.

Voor de Raad van Toezicht in zijn geheel geldt dat er, mede met het oog op de doelstellingen van de IABR, leiderschap tonen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals, en de Codes Cultural Governance en Diversiteit en Inclusie die de IABR onderschrijft, wordt gestreefd naar:

 • een maatschappelijk heterogene samenstelling: leden zijn divers en complementair voor wat betreft kennis, (culturele) achtergrond, ervaring en netwerken;
 • een team dat evenwichtig is samengesteld in termen van teamrollen;
 • een goede verdeling tussen generaties, met voldoende vertegenwoordiging van een jongere generatie met oog op de toekomst;
 • een goede verdeling tussen mannen en vrouwen.

Waarbij kwaliteit en kennis van zaken altijd de prioriteit heeft boven alle andere kwalificaties.

Wij zoeken een voorzitter en twee leden. De Raad van Toezicht zal in zijn geheel dienen te beschikken over de genoemde kennis en kwaliteiten zoals te vinden onder het kopje ‘specifieke profielen’. Daarbij geldt dat een lid natuurlijk meerdere aspecten kan meenemen.

Algemeen profiel

Het is gewenst dat de leden van de Raad van Toezicht beschikken over:

 • affiniteit met de missie en doelstellingen van de IABR;
 • (ruime) bestuurlijke ervaring;
 • het vermogen om goed samen te werken;
 • inzicht in financiële, organisatorische en beleidsmatige zaken;
 • een breed relevant netwerk;
 • een onafhankelijke opstelling (geen zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak);
 • een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
 • herkenbaarheid en gezag bij de belangrijkste stakeholders (subsidiënten en andere partners);
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • bereidheid en vermogen om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Specifieke profielen

De voorzitter dient tevens te beschikken over:

 • een uitstekend landelijk netwerk, met op het allerhoogste niveau toegang tot beslissers en beleidsmakers;
 • de bereidheid en het vermogen dat netwerk in te zetten ten einde de belangen van de IABR zo goed mogelijk te bevorderen;
 • de bereidheid en het vermogen om, wanneer dat noodzakelijk is, de IABR naar buiten toe te vertegenwoordigen teneinde de continuïteit van de IABR te bewaken en te borgen.

Ten minste één lid dient tevens te beschikken over:

 • uitstekende kennis van zaken van de actuele ontwikkelingen in de (landschaps)architectuur en stedenbouw, in Nederland en daarbuiten;
 • kennis van zaken van de actuele ontwikkelen op het snijvlak van enerzijds (landschaps)architectuur en stedenbouw en anderzijds klimaatverandering en het tegengaan van de gevolgen daarvan (mitigatie) en zoeken naar alternatieven en aanpassingen (adaptatie), met name maar niet exclusief in de domeinen van het water(management), de energietransitie, de voedselproductie en de social resilience, in Nederland en daarbuiten; en
 • een uitstekend netwerk in de professionele, bestuurlijke en academische wereld van de (landschaps) architectuur, stedenbouw en klimaatadaptatie en –mitigatie.

Ten minste één lid dient tevens te beschikken over:

 • een uitstekend netwerk in de hogere bestuurslagen van de Rijksoverheid, met name de voor de IABR relevante Ministeries van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Tenminste één lid dient tevens te beschikken over:

 • een goed netwerk in de regio Rotterdam en in Rotterdam in het bijzonder;
 • op het hoogste niveau toegang tot de plaatselijke politiek, beslissers, beleidsmakers en ondernemers, en de bereidheid dat netwerk in te zetten teneinde de belangen van de IABR zo goed mogelijk te bevorderen;
 • kennis van zaken van lokale en regionale initiatieven en relevante spelers op het gebied van klimaatadaptatie en –mitigatie.

Ten minste één lid dient tevens te beschikken over:

 • een uitstekend netwerk in de internationale wereld van de actieve bestrijders van de klimaatcrisis –NGO’s, universiteiten en onderzoeksinstituten, politieke en maatschappelijke bewegingen, transnationale organisaties, e.a.;
 • kennis van zaken van de actuele ontwikkelingen en ervaring met klimaat-activistische oplossingsrichtingen ter bestrijding van de klimaatcrisis en al haar gevolgen;
 • de bereidheid en het vermogen dat netwerk en die kennis in te zetten ten einde de belangen van de IABR zo goed mogelijk te bevorderen.

Ten minste één lid dient tevens te beschikken over:

 • een gezaghebbende positie en een goed en actueel netwerk in de culturele (beleids)wereld op zowel lokaal als landelijk niveau;
 • kennis van zaken van cultuurbeleid en cultuursubsidie-regelingen op zowel lokaal als landelijk niveau.

Ten minste één lid dient tevens te beschikken over:

 • een gezaghebbende positie en een goed en actueel netwerk in de voor de IABR relevante, op sociaaleconomische transitie gerichte sectoren van de academische wereld op zowel landelijk als internationaal niveau.

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar. De leden zijn maximaal één maal herbenoembaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 29 september a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van het vacaturenummer 7478) en een cv indienen.

Wij vragen u in uw motivatiebrief aan te geven welke van de genoemde kennis en kwaliteiten (onder het kopje ‘specifiek profiel’) u inbrengt.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De globale planning van de procedure is als volgt:
Sluiting reactietermijn: woensdag 22 september
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: 2e helft september
Bespreken shortlist met selectiecommissie: 7 oktober (zonder kandidaten)
Eerste ronde selectiegesprekken: 19 oktober
Benoeming per: z.s.m.

Direct solliciteren