Twee leden voor de Raad van Toezicht

Moviera, Arnhem, Gelderland
Voor Moviera zoeken wij twee leden voor de Raad van Toezicht. U kunt reageren tot en met 3 oktober aanstaande (ref.nr. 7490).

Moviera werkt aan duurzaam herstel van de veiligheid in gezinnen en relaties om het risico op herhaling van geweld en misbruik te voorkomen / verkleinen.

Over Moviera

Moviera zet zich in voor het voorkomen, bestrijden en stoppen van huiselijk geweld. Moviera werkt aan duurzaam herstel van de veiligheid in gezinnen en relaties om het risico op herhaling van geweld en misbruik te voorkomen / verkleinen.

Moviera werkt met een flinke dosis lef en op een verantwoordelijke en innovatieve manier. Moviera zet stevig in op voorlichting en preventie en ambulante hulpverlening. Want dat is hard nodig, naast directe hulp en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld vanaf aanvang 2022 in twee nieuwbouw crisisopvanglocaties in Utrecht en Arnhem en begeleid wonen locaties in Apeldoorn en Nijmegen.

Cliënten en hun kinderen krijgen hulp, advies en veilig onderdak. Moviera biedt deze begeleiding met 200 medewerkers en ruim 50 vrijwilligers.

Moviera is actief in de provincie Gelderland en Utrecht. Hier is zij een onmisbare ketenpartner in de preventie en aanpak van huiselijk geweld. Een centrale rol is weggelegd voor de centrumgemeenten Utrecht, Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen als regisseurs van de ketenaanpak. Eind 2021 wordt de bouw voltooid van twee nieuwe opvanglocaties van Moviera in Utrecht en Arnhem. Dit is een belangrijke stap in het verder professionaliseren van de opvang.

Moviera is een financieel gezonde stichting en ontvangt geld van belangrijke financiers als de rijksoverheid en de hierboven benoemde centrumgemeenten. Dit is onder andere geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze subsidies zijn niet toereikend om het werk van Moviera te bekostigen. Daarom doet Moviera regelmatig een beroep op fondsen en is zij blij met giften, in natura of in geld.

De afgelopen jaren heeft Moviera convenanten en samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met haar centrumgemeenten en ketenpartners over onder andere de volgende onderwerpen:

 • gegevensuitwisseling;
 • slachtoffers mensenhandel en jeugdprostitutie;
 • eergerelateerd geweld;
 • gebruik van de noodbedvoorziening. 

Kijk voor meer informatie op www.moviera.nl.

Twee leden voor de Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht is door vertrek / aflopende termijnen ruimte ontstaan voor twee nieuwe leden.

 Algemeen

De Raad van Toezicht stelt zich op het standpunt dat toezichthouden een professie is en dat kwaliteit in hoge mate wordt bepaald door een kritisch samenspel tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht zorgt voor een continue opleiding van zowel de individuele leden als voor de Raad als geheel. De Raad spant zich in om onzekerheden en dilemma’s te delen en te bespreken.
De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van modern toezicht (o.a. Rijnlands model) dat zich kenmerkt door overlegcultuur, platte organisatie en waardering van vakmanschap. De RVT werkt met commissies, onderhoudt de overlegrelatie met OR en CR en houdt werkbezoeken.

Verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • de Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en overige bij de onderneming betrokkenen af;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur-bestuurder;
 • het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving;
 • het houden van toezicht op het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting. 

Algemeen kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat hij bestaat uit generalisten met ieders specifieke kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en stellen de juiste vragen.

Om op juiste wijze invulling te kunnen geven aan de benoemde verantwoordelijkheden dienen de leden van de Raad van Toezicht te beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties.

Kwaliteiten

 • affiniteit met het werkveld alsmede de doelstelling en kernwaarden van Moviera;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Moviera stellen;
 • bij voorkeur woonachtig in het verzorgingsgebied van Moviera;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • kennis van en ervaring in besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in strategische vraagstukken;
 • kunnen en willen werken in teamverband;
 • discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
 • het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren. 

Competenties

 • integer;
 • onafhankelijk;
 • ondernemerschap;
 • politieke en organisatiesensitiviteit;
 • netwerken en samenwerken.

Specifiek voor de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht is momenteel ruimte voor één lid met inhoudelijk kennis van en ervaring binnen het werkveld van Moviera. Voor deze positie is het van belang dat de kandidaat beschikt over expertise op het gebied van het sociaal domein en bij voorkeur inzake de aanpak van huiselijk geweld.

Voor het tweede lid zijn wij op zoek naar een ondernemende, innovatieve professional met kennis van, ervaring met ondernemerschap. Bestuurlijke ervaring is een pre.

Toezichthoudende ervaring is geen vereiste. Wel is van belang dat de kandidaat zicht heeft op de rol van de toezichthouder en bereid is zich daar nader in te bekwamen.

Samenstelling en inzet

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en ten hoogste zeven leden, onder wie de voorzitter. De leden worden voor vier jaar benoemd en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden, ervaringen en eigenschappen, waarbij de personele samenstelling waarborging biedt voor een plezierige en innovatieve samenwerking.

De Raad van Toezicht vergadert op locatie gemiddeld 5 tot 6 keer per jaar. Daarnaast legt de Raad van Toezicht werkbezoeken af en kan het bijwonen van bijeenkomsten met belanghouders om een tijdsbesteding vragen. Ook wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij deelnemen in 1 tot 2 commissies (online bijeenkomsten).


Moviera streeft naar diversiteit in de samenstelling van de medewerkers en de Raad van Toezicht.

Benoeming en vergoeding

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De vergoeding bedraagt per 01-01-2021 € 3.250,– per jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Hoefakker of Carine Leemereise. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Diana de Groot, allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 3 oktober 2021.

Planning procedure

Reactietermijn:  t/m zondag 3 oktober 2021

Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit:  week 40: op 5, 6 en/of 7 oktober 2021

Presentatie kandidaten bij Moviera (hierbij zijn kandidaten niet aanwezig): maandag 11 oktober 2021

1e Selectieronde: vrijdag 5 november 2021

2e Selectieronde:  woensdag 10 november 2021

Benoeming per:  het streven is uiterlijk 1 december 2021

De selectiecommissie voert een referentenonderzoek uit voor de kandidaten die zij selecteert.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7490. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Direct solliciteren