Directeur-bestuurder

WoonInvest, Voorburg, Zuid-Holland
Voor woningcorporatie WoonInvest in Voorburg zoeken wij een directeur-bestuurder. U kunt reageren t/m zondag 19 september aanstaande (ref.nr. 7494).

De focus van WoonInvest is gericht op de huurders die aangewezen zijn op sociale huurwoningen: goed en betaalbaar wonen in de regio Haaglanden voor mensen met een laag inkomen en voor kwetsbare mensen is de missie en uitdaging van deze corporatie.

WoonInvest

Stichting WoonInvest is een actieve middelgrote woningcorporatie in de regio Haaglanden. WoonInvest verhuurt en beheert circa 8.000 woningen en circa 2.000 andere vhe. Het merendeel in de gemeente Leidschendam-Voorburg, een kleiner deel in Den Haag. 82% van de woningvoorraad betreft DAEB-woningen, daarmee bezit WoonInvest een relatief hoog deel (18%) niet-DAEB-woningen. Verder is de woningvoorraad goed onderhouden, een deel ervan is relatief jong en een deel van de vastgoedportefeuille bestaat uit zorgvastgoed (ca. 850 wooneenheden). Een deel van de niet-DAEB-voorraad zal worden afgestoten. De regio Haaglanden kent een grote volkshuisvestelijke opgave, waarin WoonInvest op alle prestatievelden kan en wil acteren. De komende jaren zal sterk geïnvesteerd worden in uitbreiding van het DAEB-bezit door nieuwbouwactiviteiten, de bevordering van duurzaamheid en de vitalisering van wijken binnen de kaders van de verbeterde financiële draagkracht. De ratio’s geven wel aan dat dit zorgvuldig en met aandacht gedaan dient te worden.

De focus van WoonInvest is gericht op de huurders die aangewezen zijn op sociale huurwoningen: goed en betaalbaar wonen in de regio Haaglanden voor mensen met een laag inkomen en voor kwetsbare mensen is de missie en uitdaging van deze corporatie. WoonInvest gelooft dat er binnen de maatschappij voor iedereen een passende (woon)plek is. En dat mensen die hun plek moeilijk zelf kunnen vinden of creëren, daarbij hulp mogen krijgen. WoonInvest werkt hieraan vanuit de huidige klantvisie en stelt de huurders centraal.

De werkorganisatie is na een aantal lastige jaren onder leiding van de huidige directeur-bestuurder weer gaan bouwen aan een solide organisatie met een gezonde financiële basis. Het laatste loopjaar van het huidige ondernemingsplan is 2021. Het komend jaar dient een vervolg hierop te worden gegeven met een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2022-2026. Dit op basis van een toekomstgerichte visie, rekening houdend met de uitdagende opgave en complexe realiteit in de regio.

Er is voortgang geboekt op de manier waarop in deze planperiode de buitenwereld naar binnen is gehaald en hoe er samengewerkt is met huurders, overheden en andere stakeholders. Dit heeft geleid tot een inmiddels goede reputatie onder stakeholders en een verbetering in de dienstverlening; moderner en servicegericht. Maar nog niet zoals WoonInvest dit wenst. Er is ook een digitaliseringstraject gestart waarmee, na daarop aangepaste en verbeterde werkprocessen, er extra ruimte wordt vrijgespeeld voor verbetering van volkshuisvestelijke prestaties. Begin dit jaar zijn opnieuw de strategische prioriteiten vastgesteld waarbij m.n. vastgoedontwikkeling/duurzaamheid en huurderstevredenheid naast organisatieontwikkeling belangrijke thema’s zijn. WoonInvest staat voortdurend in actieve dialoog met haar omgeving, waaronder de actieve huurdersvereniging Respectus. In het jaarverslag 2020 treft u actuele informatie aan. De eerstkomende visitatie vindt in 2022 plaats.

Organisatie
Bij WoonInvest werken circa 80 betrokken medewerkers die met elkaar werken aan de maatschappelijke opgave waar WoonInvest voor staat. Het managementteam (MT) bestaat uit de managers Wonen, Vastgoed en Financiën & ICT en wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Er wordt gewerkt vanuit de visie van integraal management. Verder heeft WoonInvest een stafafdeling onder leiding van de directeur-bestuurder, een onafhankelijke controller en een bestuurssecretaris. Op dit moment is een aantal management- en staffuncties bezet door interimmers.

Om toekomstgericht en in verbinding samen te werken aan optimale dienstverlening is deze compacte organisatie kort geleden gestart met een ontwikkeltraject dat vooral gaat over samenwerking en eigenaarschap. Dit organisatie-ontwikkeltraject dient de komende tijd uitgerold te worden in de organisatie. WoonInvest heeft een betrokken ondernemingsraad (OR) met actieve leden. De afgelopen jaren heeft WoonInvest een relatief hoog verloop gekend, zowel gewenst als ongewenst. Hier is steeds aandacht voor. Verdere professionalisering, samen werken en eigenaarschap dragen zeker ook bij.

De huidige directeur-bestuurder heeft per 1 september 2021 een andere functie elders aanvaard. De komende maanden wordt de organisatie aangestuurd door een interim directeur-bestuurder. Deze heeft de opdracht om naast het borgen van de continuïteit en de reguliere jaarcyclische activiteiten vooral aandacht te besteden aan het opstarten van het organisatie-ontwikkeltraject, het verwerken van de uitkomst van het op WoonInvest toegespitste onderzoek “opgaven en middelen” en samen met het MT een begin te maken met voorbereiden van het nieuwe ondernemingsplan.

Meer informatie kunt u vinden op www.wooninvest.nl.

Functie

Als directeur-bestuurder bent u verantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie, het beleid en de financiering en de daaruit voortvloeiende resultaten van WoonInvest. U legt hierover verantwoording af aan de RvC. Transparant, concreet en in een open verbinding.

Om dit te bereiken is een toekomstgerichte visie nodig op de volkshuisvesting en op de rol van een corporatie in de maatschappij en in de regio. Hierbij is het uitvoeren van het vastgoedinvesteringsprogramma nieuwbouw, renovatie en duurzaamheid een belangrijke opgave. Verder zijn vaardigheid om hierop beleid te kunnen maken, het lef hebben om hierbij duidelijke bedrijfsmatige/financiële keuzes te maken, in samenhang met de volkshuisvestelijke opgave, én deze samen met het WoonInvest-team te kunnen operationaliseren essentieel. Hierbij zet u het MT in zijn kracht zodat zij dit met hun mensen in vertrouwen verder kunnen uitrollen. In verbinding met de mensen van WoonInvest, de huurders en andere stakeholders.

Verantwoordelijkheden:

 • leidt WoonInvest met doorzettingskracht naar het zijn van een toonaangevende corporatie in de regio, met zichtbaar resultaat in de wijken;
 • draagt als leider van het MT zorg voor de continuïteit van de organisatie; zorgt voor een gezonde financiële onderneming; zoekt concrete samenwerking met input van huurders en andere partijen;
 • bepaalt samen met het MT de koers van de organisatie, in dialoog met RvC, OR, Respectus, gemeenten en andere stakeholders, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie in de regio en weet samen met het MT financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
 • draagt zorg en verantwoordelijkheid voor het samen met het MT verder vormgeven van het nieuwe ondernemingsplan w.o. het uitvoeren van het vastgoedinvesteringsprogramma, het opstellen van adequate jaarplannen, begrotingen, managementrapportages et cetera;
 • zorgt voor integraal management en de sturing en inrichting van de organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert het MT om de organisatie en medewerkers verder te ontwikkelen, is hierbij een kritische en opbouwende sparringpartner van het MT, zet hen in hun kracht, zorgt samen met hen voor een professionele ontwikkeling van alle medewerkers en het oppakken van eigenaarschap;
 • is bestuurder in het kader van de WOR en onderhoudt een goede relatie met de OR ten behoeve van creëren van draagvlak, optimale transparantie en samenwerking;
 • vertegenwoordigt WoonInvest op alle relevante niveaus en platforms en is verantwoordelijk voor een goede profilering van de corporatie, realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met ketenpartners, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de corporaties in de regio tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld en is een actief betrokken gesprekspartner voor de huurders en de huurdersorganisatie;
 • informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het te voeren beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner en legt verantwoording af aan de RvC.

Profiel

De nieuwe directeur-bestuurder heeft bij uitstek aandacht voor mensen en ziet realistische mogelijkheden, is maatschappelijk ondernemend, werkt vanuit visie en verbondenheid en heeft ervaring met vastgoedontwikkeling.

Vanuit empathisch leiderschap en een strategische achtergrond geeft u concreet vorm aan de toekomst van WoonInvest en zet u de ingezette organisatieontwikkeling voort. U hebt hierbij een scherp oog voor het koersvast optimaliseren van processen, investeringsprogramma, resultaten en het verbeteren van integrale samenwerking. U bent daarnaast analytisch, financieel goed onderlegd, besluitvaardig en begrijpt huurders en huurdersbelangen.

WoonInvest zoekt voor deze uitdagende functie een energieke bruggenbouwer die doelen bereikt door mensen in hun kracht te zetten, vertrouwen te geven, uit te dagen en te stimuleren.

Functie-eisen:

 • academisch werk- en denkniveau, sterk strategisch inzicht;
 • ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke positie, bijvoorbeeld als directeur of bestuurder van een minder omvangrijke organisatie;
 • een enthousiasmerende, inspirerende en motiverende leiderschapsstijl, besluitvaardig, doorzettingskracht en resultaatgericht;
 • kennis van en affiniteit met maatschappelijke organisaties;
 • strategische ervaring m.b.t. bedrijfsvoering, financieel beleid, vastgoedsturing, financieringsvraagstukken, digitalisering en risicobeheersing;
 • aantoonbare ervaring met verandertrajecten / organisatieontwikkeling in een vergelijkbare organisatie;
 • sterk in het verbinden van mensen, uitstekende sociale, communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, bereid om te investeren in de plaatselijke en regionale netwerken;
 • een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen;
 • transparant, integer, respectvol.

Benoeming & vergoeding

Het betreft een fulltime functie. U wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kunt steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. Het salaris is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT). De functie in ingeschaald in klasse G. Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC, managing consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vragen ook per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 20 september aanstaande.

U kunt via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7494) en een cv indienen. Indien de sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 38 – 39
 • Shortlist presentatie : week 41, vr 15 oktober
 • Eerste selectieronde bij WoonInvest : week 42, ma 18 oktober
 • Tweede selectieronde bij WoonInvest : week 43, di 26 oktober
 • Optioneel assessment eindkandidaat : week 43
 • Adviesaanvraag OR, arbeidsvoorwaardengesprek etc. : week 44
 • Voorgenomen benoemingsbesluit eindkandidaat : aansluitend
 • Proces aanvraag zienswijze Aw : aansluitend
 • Benoeming : aansluitend.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken WoonInvest en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voorts dient door de corporatie voorgedragen bestuurder getoetst te worden aan de hand van de zogenaamde “fit en proper”-toets door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw. Het kunnen overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van deze procedure.

Direct solliciteren