Bestuurder

Stichting Onze Wijs, Middelburg/Vlissingen, Zeeland
Voor onze opdrachtgever Stichting Onze Wijs zoeken wij een Bestuurder met brede kennis, ervaring en inzicht in primair onderwijs en specifieke kennis op het gebied van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Stichting Onze Wijs streeft na ca. 3.000 leerlingen kwalitatief hoogstaand basisonderwijs te bieden. Met alle medewerkers - verdeeld over 11 basisscholen en een bestuurskantoor – richt men zich vol overgave op de kerntaak: goed persoonlijk onderwijs aan kinderen.

Organisatie en context

Stichting voor PC/RK Primair onderwijs Middelburg/Vlissingen, roepnaam Onze Wijs, is een organisatie voor christelijk primair onderwijs in Vlissingen en omgeving.
Stichting Onze Wijs streeft na ca. 3.000 leerlingen kwalitatief hoogstaand basisonderwijs te bieden. Met alle medewerkers – verdeeld over 11 basisscholen en een bestuurskantoor – richt men zich vol overgave op de kerntaak: goed persoonlijk onderwijs aan kinderen.
Alle scholen hebben eigen kenmerken en verschillen daarnaast in omvang. Van 60 tot 500 kinderen. Onze Wijs koestert de verschillen tussen de scholen en streeft tegelijkertijd naar eenheid en samenhang.

Externe omgeving/landelijke ontwikkelingen
Onze Wijs en haar scholen hebben o.a. te maken met de volgende regionale en landelijke factoren:
• Alle scholen staan in een verstedelijkte regio in de provincie Zeeland. De provincie Zeeland staat te boek als een krimpregio met daling van het aantal schoolgaande kinderen.
• De gemeenten Middelburg en Vlissingen hebben een aantal sterk verouderde schoolgebouwen. Mogelijkheden tot nieuwbouw zijn beperkt door de financiële posities van de beide gemeenten. In de coronaperiode is gebleken dat ook de ventilatie van schoolgebouwen aandacht verdient.
• Enkele scholen komen in aanmerking voor extra bekostiging door onderwijsachterstandenbeleid. Binnen beide gemeentes staan scholen in diverse wijken met verschillende populaties.
• ‘Passend onderwijs’ vergt steeds meer aansluiting bij en afstemming met Jeugdzorg, ‘Gemeentelijke Toegang’, de GGD. Deze instanties beïnvloeden het onderwijs als het gaat om combi-arrangementen, medische ondersteuning in de klas of programma’s voor gezonde kinderen.
• In de toekomst wordt nieuwe wet- en regelgeving verwacht om juridische en financiële muren tussen basisonderwijs en kinderopvang te slechten. Nieuwe samenwerkingsvormen zijn dan mogelijk waarbij ontwikkelingslijnen van 0-12 jaar in afstemming met kinderopvang worden opgesteld.
• De onderwijsinspectie gaat het bestuursgerichte toezicht verder versterken en gaat vanaf augustus 2021 werken met een nieuw onderzoekskader 2021-2024. De komende jaren zal Ons Wijs beleid ontwikkelen om te streven naar scholen met een constant hoge onderwijskwaliteit.
• Het landelijke personeelstekort betekent ook voor Onze Wijs een uitdaging om te beschikken over kwalitatief goed personeel.

Als richtlijn voor de relatie met de omgeving wil Onze Wijs niet alleen de beste school in de buurt zijn maar ook de beste school voor de buurt. Activiteiten met zorg- en wijkcentra en bedrijven zijn er nu vooral incidenteel. De ambitie is om dit structureler op te pakken waardoor de scholen hun maatschappelijke rol ook naar buiten toe gaan uitdragen.

Identiteit
De identiteit van Onze Wijs gaat over hoe de christelijke waarden worden vertaald naar normen en omgangsvormen in de scholen. Onze waarden bepalen ons mensbeeld en daarmee de relatie leerkracht-kind, kinderen onderling, leerkracht- ouder.

Onze scholen dragen een protestants-christelijk/rooms-katholiek karakter, waarbij gewerkt wordt vanuit christelijke waarden en normen gebaseerd op de Bijbel. We brengen onze leerlingen in aanraking met de Bijbelverhalen en leren hen respect te hebben voor de wereld om hen heen en zorg te dragen voor anderen en zichzelf. We gaan uit van de christelijke traditie en staan ook open voor kinderen met een andere of niet-religieuze achtergrond.

Missie
Onze Wijs wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De scholen van Onze Wijs investeren in een goed pedagogisch klimaat op basis van christelijke waarden en normen waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen, met als doel kinderen te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.
Wij willen een betrouwbare professionele onderwijsorganisatie zijn die midden in de samenleving staat, transparant communiceert en toekomstbestendig is en blijft.
Wij streven naar een goed en gelijkwaardig partnerschap met ouders/verzorgers, kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs en andere relevante partijen die samen met ons verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelproces van leerlingen en ons onderwijs.
Onze medewerkers ondersteunen de ontwikkeling van onze leerlingen, voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school.

De missie van Onze Wijs wordt gekenmerkt door vijf kernwaarden: Verbondenheid, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Verschil maken en Verwondering (uit Strategisch Beleidsplan 2020-2024).

Onderwijskundige visie
Onze slogan is ‘Samen leren, toekomst creëren’. Wij willen kinderen goed voorbereiden op leven en werken in een veranderende samenleving. Vanuit kerndoelen en doorgaande leerlijnen besteden we aandacht aan lezen, rekenen en taal en werken we aan vaardigheden zoals samenwerken, reflecteren en kritisch denken. We hebben aandacht voor ondernemerschap, burgerschap, creativiteit en mediawijsheid.
Elke Onze Wijs school verzorgt vanuit een christelijke identiteit goed onderwijs en profileert zich op eigen, onderscheidende wijze. We bieden een rijke en doelgerichte speelleeromgeving waar de talenten en mogelijkheden van elk kind tot optimale ontplooiing kunnen komen. Het kind is mede-eigenaar van zijn leerproces en wordt hierbij gestimuleerd door een coachende leraar, samen met de ouders/verzorgers.

In ons onderwijs schenken we steeds meer aandacht aan onderzoekend en ontdekkend leren. Kinderen leren door met elkaar te overleggen, door te ervaren, te bewegen, te proeven, te voelen en te ontdekken. We zoeken naar nieuwe technologieën, methodieken en werkwijzen die het leren van kinderen ondersteunt en zo boeiend mogelijk maakt.
De inrichting van ons onderwijs en onze gebouwen krijgt de komende jaren bijzondere aandacht om tegemoet te komen aan het verzorgen van een passend, uitdagend en boeiend aanbod voor elk kind. We onderzoeken of we de leeromgeving anders kunnen organiseren en zoeken samenwerking, met ouders/verzorgers maar ook met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en bedrijven in de regio. We hebben veel kennis binnen onze scholen en bundelen die om tot verdere onderwijsvernieuwing te komen waarbij de eigenheid van elke school voorop staat.

Bestuur
Het college van bestuur vervult een beleidsbepalende rol. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de schooldirecteuren vastgelegd. Directeuren en het college van bestuur hebben regelmatig overleg met elkaar in het directeurenoverleg. Het past bij de organisatie dat de bestuurder dicht bij de directeuren en de scholen staat en weet wat er speelt.

Voor de Stichting Onze Wijs fungeert het College van Bestuur als het bevoegd gezag. Binnen de bestuurlijke organisatie van Onze Wijs is gekozen voor besturen op afstand in een constructie “College van Bestuur / Raad van Toezichtmodel”. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren de “Code Goed Bestuur”.

De functie

Plaats in de organisatie
Het bestuur bestaat uit één persoon die de functie van bestuurder bekleedt. Hij/zij treedt namens de stichting op als werkgever van de medewerkers en is belast met de leiding binnen de stichting.
De primaire taak van het bestuur is (het zorg dragen voor) het voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen, evalueren en toezien op de uitvoering van het beleid binnen de stichting.

Resultaatgebieden
1. Draagt binnen de door de raad van toezicht gestelde kaders zorg voor de vaststelling en uitvoering van het strategisch beleid op stichtingsniveau door:
• het ontwikkelen, vaststellen, implementeren en bewaken van het meerjaren strategisch beleidsplan van de stichting, rekening houdend met en alert zijn op sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op stichtingsniveau en met onderwijskundige, maatschappelijke, bestuurlijke en demografische ontwikkelingen in de regio;
• het vaststellen van richtinggevende meerjaren beleidsplannen voor de onder de stichting ressorterende scholen waaronder het bepalen van kaders en hoofdlijnen voor onderwijskundige keuzes op die scholen;
• het in beeld brengen en analyseren van strategische en operationele risico’s en het bepalen van effectieve reacties op de onderkende risico’s;
• het initiëren en aansturen van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen met regionale c.q. nationale reikwijdte.

2. Draagt zorg voor:
a) het integraal management van de stichting door:
– het initiëren en bewaken van kwaliteitszorg binnen de stichting waaronder begrepen het opstellen van interne en externe kwaliteitsrapportages ten behoeve van de raad van toezicht;
– het initiëren en bewaken van de ontwikkeling van een passend aanbod van onderwijs en zorg binnen de stichting;
– aansturing van de directeuren die binnen de stichting belast zijn met de dagelijkse leiding van de scholen en van de medewerkers van de staf;

b) het financieel en facilitair management van de stichting door:
– het structureren en coördineren van de interne organisatie binnen de stichting en het aansturen van de staf;
– het opstellen van de richtlijnen voor het opzetten en bewaken van het financiële beleid;
– het doen opmaken en doen controleren van de jaarstukken van de stichting;
– het verwerven van subsidies en andere inkomsten ten behoeve van de stichting;
– het ontwikkelen en bewaken van beleid ten aanzien van bouw, huisvesting en onderhoud binnen de stichting;
– het ontwikkelen en bewaken van ICT- en facilitair beleid binnen de stichting;

c) het personeelsbeleid binnen de stichting door:
– het (doen) opstellen van de hoofdlijnen van het strategisch integraal personeelsbeleid, waaronder begrepen het bepalen van de arbeidsvoorwaarden van het aan de stichting verbonden personeel en het benoemen en ontslaan van personeelsleden;
– het stimuleren en ontwikkelen van beleid gericht op deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling van alle medewerkers binnen de stichting;
– actief en proactief beleid ontwikkelen, gericht op het behouden en werven van goed personeel;

d) profilering, positionering en vertegenwoordiging van de stichting door
– het vertegenwoordigen van de stichting naar buiten, op politiek en bestuurlijk terrein, naar de onderwijsinspectie, naar in- en uitstroominstellingen en naar lokale instellingen waarmee de stichting samenwerkt of beoogt samen te werken;
– het zoeken van samenwerking en aangaan van overeenkomsten en andere samenwerkingsrelaties namens de stichting;
– het opbouwen en onderhouden van overige voor de stichting relevante contacten en netwerken, waaronder begrepen beleidsvoering ten aanzien van communicatie en public relations;
– het vertegenwoordigen van de stichting;
– het participeren in lokale, regionale en landelijke netwerken;
– het zorgdragen voor een adequate interne en externe verantwoording voor het gevoerde beleid aan de belanghebbenden en aan relevante organisaties en partners.

3. Zit diverse overlegorganen binnen de stichting voor en onderhoudt de relatie met de raad van toezicht door:
• het voorzitten van het directeurenberaad en zijn vergaderingen;
• zorg voor en het bewaken van de samenwerkingsrelaties binnen het directeurenberaad;
• het voeren van overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting;
• het doen voeren van het secretariaat en archief van het college van bestuur en de raad van toezicht;
• het bewaken en naleven van de statutaire bevoegdheden van de raad van toezicht, hem informeren over relevante ontwikkelingen en zijn vergaderingen voorbereiden i.s.m. de voorzitter van de raad van toezicht.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
Beslist over/bij:
– het ontwikkelen van organisatiebrede strategische doelen;
– het vertalen van het strategische beleid naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen;
– het leidinggeven aan de directeuren van de scholen en de medewerkers van het bestuurskantoor.

Kader:
– de beleidslijnen en het strategisch beleidsplan zoals die zijn goedgekeurd door de raad van toezicht.

Verantwoording:
– aan de raad van toezicht over de effectiviteit van het (strategisch) beleid en de mate waarin (strategische) doelstellingen zijn gerealiseerd.

Contacten
• met de directeuren, beleidsmedewerkers en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad over veranderingen in de organisatie en nieuw beleid en om daarvoor draagvlak te verwerven;
• met (leden van) de raad van toezicht over het strategische beleid van de stichting en om hen te informeren over relevante ontwikkelingen;
• met medewerkers van de staf over aansturing en inrichting van interne bedrijfsprocessen;
• met andere onderwijsorganisaties, onderwijsgerichte instellingen en andere relevante organisaties over beleidsontwikkeling en samenwerking en om het beleid en de belangen van de organisatie uit te dragen, te verdedigen en te behartigen;

• met derden zoals: accountant, gemeenten, inspectie en ministerie, over algemene organisatorische aspecten, onderwijsbeleid, financiën en personeel om informatie te verstrekken, afstemming te realiseren en/of de belangen van de stichting te verdedigen en/of om bestuurders richtinggevend te beïnvloeden op lokaal, regionaal of landelijk niveau.

Functie-eisen

Kennis en vaardigheden (of ervaring)
• Academisch werk- en denkniveau, verkregen door WO-opleiding en aantoonbare relevante werkervaring of door HBO+-opleiding en aantoonbare werkervaring op academisch werk- en denkniveau;
• Onderwijskundige kwaliteit, aangevuld met stevige kennis en inzicht op het terrein van de operationele bedrijfsvoering op organisatieniveau in het onderwijs dan wel in vergelijkbare sectoren en/of ontwikkelingen;
• Brede kennis, ervaring en inzicht in primair onderwijs en specifieke kennis op het gebied van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;
• Visie en vaardigheden rondom ontwikkeling strategisch beleid;
• Creëren draagvlak bij beleidsontwikkeling en uitvoering hiervan;
• Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen in de interne en externe besluitvormingsprocessen;
• Aantoonbare ervaring in het leiding geven aan cultuurveranderingsprocessen.

Persoonlijkheidsprofiel
• Betrokkenheid bij p.c.- en r.k.- onderwijs
• Open, transparant en direct
• Toegankelijk en benaderbaar
• Verbindend
• Mens- en resultaatgericht
• Analytisch
• Ondernemend en lef
• Proactief
• Daadkrachtig en doortastend
• Integer
• Geeft vertrouwen en ruimte
• Inspirerend en bevlogen

Competentieprofiel
Dit competentieprofiel is conform de beroepsstandaard PO.

Strategische visie
Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie.

Sturen
Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt. Waarborgt dat de organisatie ‘in control’ is.

Kwaliteit
Stuurt op kwaliteit van onderwijs en professionele kwalitatief goed ingerichte organisatie.

Ontwikkelen van anderen
Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van anderen door het geven van constructieve feedback, coaching, opleidingsmogelijkheden en opdrachten die een beroep doen op hun capaciteiten en hun ontwikkeling.

Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.

Probleemanalyse
Deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk, trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Organisatiesensitiviteit
Heeft zicht op het interne politieke proces en op de verschillende belangen binnen de organisatie. Houdt rekening met de informele organisatie en speelt in op interne veranderingen. Anticipeert op mogelijke obstakels en schat de politieke haalbaarheid van plannen correct in.

Externe oriëntatie
Is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren. Benut deze kennis effectief in de eigen organisatie en het eigen functioneren. Onderkent en begrijpt het belang van de brede functie van de scholen in hun omgeving.

Interpersoonlijke sensitiviteit
Heeft oog, zorg en respect voor de gevoelens van anderen, toont belangstelling voor de mening van anderen, stelt zich constructief op ten opzichte van verschillen in behoeften en zienswijzen.

Arbeidsvoorwaarden

Functie: Bestuurder
Instelling Stichting Onze Wijs
Ingangsdatum: Per 1 januari 2022 of zo spoedig mogelijk daarna
Dienstverband: Fulltime (1,0 fte)
Inschaling: Conform de cao bestuurders PO 2020-2021, schaal B4
Salaris: Min. € 90.592,- en max. € 116.951,- op basis van fulltime aanstelling

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatieprocedure

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 24 augustus aanstaande.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7500) en een cv indienen. Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

PublicSpirit verricht de voorselectie die bestaat uit een selectie van cv en motivatie, een oriënterend gesprek en een pre-assessment, en draagt begin week 35 een aantal potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voor aan de ingestelde selectiecommissie.

De selectiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de raad van toezicht, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, directeuren en staf.

Planning procedure:
Reactietermijn : t/m 24 augustus
Voorselectiegesprekken PublicSpirit : 16-24 augustus
Presentatie sollicitaties kandidaten bij Onze Wijs : week 35
Selectiegesprekken bij Onze Wijs (2 rondes) : 6 september en 9 september
Referentieonderzoek en arbeidsvoorwaarden : week 37
Benoeming : week 38

Direct solliciteren