Lid Raad van Toezicht met HRM profiel

Sportbedrijf Zaanstad, Zaandam, Noord-Holland
Voor onze opdrachtgever Stichting Sportbedrijf Zaanstad zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met HRM profiel. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Sportbedrijf Zaanstad faciliteert, activeert en stimuleert de sportieve Zaankanter. Naast de exploitatie van drie zwembaden, vier sporthallen, waaronder een topsportcentrum en meer dan 30 gymzalen in Zaanstad, houdt de stichting zich ook bezig met brede schoolactiviteiten en sportstimulering.

Faciliteiten, activeren en stimuleren van sport!

PublicSpirit wil door het matchen van persoonlijke en organisatiedoelen een bijdrage leveren aan de bezieling van het publieke domein. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, betrokkenheid en kwaliteit. Faciliteiten, activeren en stimuleren van sport!

Sportbedrijf Zaanstad faciliteert, activeert en stimuleert de sportieve Zaankanter. Naast de exploitatie van drie zwembaden, vier sporthallen, waaronder een topsportcentrum en meer dan 30 gymzalen in Zaanstad, houdt de stichting zich ook bezig met brede schoolactiviteiten en sportstimulering. Het doel van het Sportbedrijf is alle inwoners in Zaanstad met plezier te laten bewegen. Door middel van een breed palet van activiteiten en evenementen zet de afdeling sportstimulering de inwoners in beweging. In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Zaanstad is het Sportbedrijf ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Actief en betrokken.

Een voorbeeld hiervan is dat vorig jaar, toen vanwege Corona ook sporten en bewegen moeilijker werd, er met veel energie en inventiviteit een programma is opgezet dat zowel kinderen als volwassen een gezonde uitlaatklep bood.

Sportbedrijf Zaanstad heeft een financieel gezonde exploitatie, dit vergt wel voortdurend aandacht. De komende jaren wordt er b.v. een nieuw zwembad complex gerealiseerd. In het sportbedrijf zijn circa 150 personen werkzaam; in 2020, 80 fte. De organisatie wordt aangestuurd door een managementteam bestaande uit vier locatiemanagers en een manager sportstimulering onder leiding van een tweekoppige directie/bestuur. De directie rapporteert aan de uit vijf personen bestaande Raad van Toezicht.

Meer informatie vindt u op www.sportbedrijfzaanstad.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie/bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting. De RvT komt ten minste vier keer per jaar bijeen voor een vergadering en zo veel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.

Door het reguliere vertrek van een van de leden ontstaat er dit najaar een vacature.

Binnen het kader van het actief en anticiperend toezicht geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies en is als collectief verantwoordelijk voor haar taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezicht houden. De raad stelt zich actief op voor signalen en belangen van stakeholders. De raad evalueert jaarlijks het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden.

Algemene kenmerken RvT

Het profiel voor de RvT dient er toe te leiden dat deze zodanig is samengesteld dat:

 • er sprake is van voldoende toezichthouders met brede en bewezen bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • er voldoende affiniteit is met sport en bewegen in het algemeen en met de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • er sprake is van een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 • er een spreiding van achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waaronder sportinhoudelijke, financieel-economische en juridische kennis;
 • de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.

Bijzondere taken

De RvT heeft ook een aantal bijzondere taken en/of bevoegdheden:

 • het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag, het jaarplan en de begroting;
 • het vaststellen van de rechtspositie en bezoldiging van het bestuur op zorgvuldige en transparante wijze;
 • het vastleggen van haar taken, verantwoordelijkheden en werkwijze en daarnaar handelen;
 • het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant;
 • het contact houden met de ondernemingsraad conform de vereisten van de WOR;
 • het bevorderen van het belang van de organisatie door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de organisatie zonder daarbij de rol van de bestuurder over te nemen.

Bij de samenstelling van het team is het belang dat de meerderheid van de leden een duidelijke binding hebben met de regio en dat de RvT divers is samengesteld voor wat betreft achtergrond, leeftijd en sekse.

Benoeming en vergoeding

Nieuwe RvT leden worden door het college van B&W van Zaanstad benoemd. Benoeming voor een periode van vier jaar en verlening met maximaal twee termijnen van eveneens vier jaar. Als een RvT lid voor het verstrijken van haar/zijn benoemingsperiode de leeftijd van 72 jaar bereikt, stopt de benoemingsperiode. De jaarlijkse vergoeding voor een lid van de RvT bedraagt € 3.000,–.

Profiel

Voor deze vacature zoeken wij een teamgericht en verbindend:

                                            Lid Raad van Toezicht met een HRM profiel

Hierbij beschikt u over:

 • aantoonbare kennis van en ervaring met organisatorische processen, personeelsbeleid en (HR-)veranderprocessen op strategisch niveau;
 • bij voorkeur (bedrijfs)juridische kennis op HBO/Academisch niveau;
 • bij voorkeur toezichthoudende ervaring in verband met governance vraagstukken
 • eventuele verbinding met de regio via werk en/of wonen. Dit is, gezien de achtergrond van de overige leden van de RvT, voor deze specifieke functie echter niet essentieel.

Hiernaast beschikt u over:

 • affiniteit met sport en bewegen;
 • academisch denk- en werkniveau;
 • werk ervaring opgedaan in een complexe omgeving;
 • kunnen denken en werken op strategisch niveau en vanuit een zekere distantie kunnen analyseren van ontwikkelingen;
 • affiniteit met de doelstelling en de grondslag van de Stichting Sportbedrijf Zaanstad;
 • actieve maatschappelijke betrokkenheid;
 • verantwoordelijkheidsgevoel met een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
 • goede communicatieve vaardigheden, aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en ontvangen;
 • collegiaal kunnen en willen functioneren in een team en het kunnen opbouwen vertrouwen van de stichting en van de overige raadsleden;
 • onbesproken maatschappelijk gedrag, nastreven van integer, strikte onafhankelijkheid;
 • bereidheid om voldoende tijd en energie ter beschikking stellen voor de werkzaamheden van deze RvT.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor maandag 2 augustus aanstaande.

De planning van de gesprekken is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken Sportbedrijf Zaanstad en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 31
Shortlist presentatie : week 32 – 33
Selectiegesprekken in Zaandam : week 35 – 36
Benoeming : aansluitend.
De exacte data volgen z.s.m

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 7483.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure evenals een referentieonderzoek.

 

Direct solliciteren