Lid Raad van Commissarissen, op voordracht van huurders

ZOwonen, Sittard, Limburg
Voor onze opdrachtgever ZOwonen zoeken wij een lid Raad van Commissarissen, op voordracht van huurders. Voor deze commissaris is van belang dat hij/zij binding heeft met het werkgebied Westelijke Mijnstreek. U kunt niet meer reageren op deze vacature.

ZOwonen bouwt aan mensen. Samen creëren wij kansen voor onze bewoners om zich te kunnen ontwikkelen. Een goed thuis is de basis.

ZOwonen

ZOwonen is een woningcorporatie actief in Zuid-Limburg in de gemeentes Sittard-Geleen, Beek, Beekdaelen en Echt-Susteren. In totaal heeft ZOwonen bijna 15.000 verhuureenheden in eigendom en er werken ruim 130 mensen. Er wordt gewerkt vanuit vier stuurlijnen: Maatschappelijk Presteren, Vastgoed & Inkoop, Bedrijfsvoering en HR.

ZOwonen levert passende huisvesting en kwalitatief goede dienstverlening, zodat bewoners goed kunnen leven in hun huis en in hun wijk. ZOwonen ondersteunt bewoners in het verbeteren van perspectieven, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Dat doen zij niet alleen, maar samen met andere maatschappelijke organisaties. Samen creëren zij kansen met en voor bewoners om zich te kunnen ontwikkelen. Een goed thuis is de basis.

ZOwonen werkt mee aan een wereld waarin mensen samen kunnen wonen, werken en leven in een omgeving waarin ze zich gelukkig en veilig voelen. Doordat mensen tot rust komen in hun thuis ontstaat er meer ruimte om zich te focussen op hun eigen persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. ZOwonen is er voor mensen die permanent aangewezen zijn op een sociale huurwoning én voor mensen die tijdelijk extra ondersteuning in de huisvesting nodig hebben en na verloop van tijd hun eigen weg kunnen vinden.

ZOwonen is dus een organisatie met een maatschappelijk doel voor de lange termijn.
In de realisatie van hun doelen werken ze samen met huurdersorganisaties, de gemeenten en overige stakeholders. Ze organiseert daarmee lokale verankering zodat er snel met elkaar geschakeld wordt.

ZOwonen kiest voor een overzichtelijk werkgebied en een netwerk van maatschappelijke
partners dat ook verbonden is met de activiteiten in het werkgebied. In hun activiteiten en projecten ligt de aandacht primair op de behoefte en ontwikkelingswensen van huurders en woningzoekenden. Passend en betaalbaar vastgoed is een belangrijk middel om maatschappelijke doelen te realiseren.

Zowonen werkt samen en met elkaar verbonden vanuit de kernwaarden “eigenzinnig, eigen mening, eigen kracht, samen creëren en humaan zakelijk”.

De koers
Een nieuwe strategische koers, een nieuwe identiteit. Deze is bepaald in een zorgvuldig proces dat met alle collega’s en met een groot aantal stakeholders en bewoners doorlopen is. Nadere informatie over de koers vindt u op: https://zowonen.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/ZO-zijn-wij.pdf?mtime=20200831142021&focal=none

Meer informatie over ZOwonen vindt u op: https://www.zowonen.com

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit 5 leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie. De huurdersorganisaties hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor twee commissarissen.

Formeel is de taak van de RvC als volgt te formuleren:
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. Hij staat het bestuur met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie. De volgende aspecten van professioneel toezicht worden benadrukt:
• Beoordeling: de RvC dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en de daarop gebaseerde besluiten van het bestuur.
• Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert beperking.
• Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een RvC naast de informatie van een bestuurder openstaat voor signalen van diverse stakeholders (OR, huurdersorganisaties, gemeenten en andere externe partijen);
• Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding moet altijd mogelijk zijn. De onafhankelijkheid van deelgebieden is evident.
• Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft een RvC voortdurend zowel gevraagd als ongevraagd advies.

De RvC vervult de werkgeversrol door het vaststellen van het beoordelings- en bezoldigingsbeleid voor het bestuur en het beoordelen van het functioneren van het bestuur.

Algemeen profiel

Naast de algemene functie-eisen die aan de leden worden gesteld, kunnen per vacature nadere voorwaarden worden geformuleerd. Uiteindelijk zullen in de RvC diverse deskundigheden aanwezig moeten zijn teneinde het brede spectrum van de nieuwe woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de RvC is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

Voor elke commissaris geldt:
– Beschikt over kennis en ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht.
– Gevoel voor verhoudingen met betrekking tot governance.
– Basiskennis van de volkshuisvesting en financiën.
– Onafhankelijk en onpartijdig.
– Brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de maatschappelijke functie van woningcorporaties.
– Discussie- en communicatievaardigheid.
– Hecht groot belang aan kwaliteit van de interne organisatie en van de externe positionering.
– Inzicht in strategische afwegingsprocessen (academisch werk- en denkniveau).
– Het onderschrijven van de reglementen van de RvC, de integriteitcode en de governancecode woningcorporaties.

Behalve kennis en ervaring op een bepaald werkterrein is het van het grootste belang dat de commissarissen een team vormen. Onder meer voor deze teamvorming is het noodzakelijk dat de commissarissen het ondernemingsplan/bedrijfsplan onderschrijven. Dat betekent verder dat het van belang is de competenties van ieder individueel vast te stellen en te trachten aanvullende competenties te vinden. Alsdan is absoluut een meerwaarde te verkrijgen.

Belangrijke algemene competenties:
– Teamgeest.
– Geen groot ego.
– Samenwerkingsgericht.
– Strategische ’visie’.
– Opiniërend adviseren.
– Ondernemend/klantgericht.
– Goed kunnen luisteren.
– Knopen durven doorhakken.
– Communicatief.

De sfeer binnen de RvC is te omschrijven als open en respectvol, met aandacht voor elkaar en de organisatie en met een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier. Er is een constructieve en plezierige relatie met de bestuurder. Dat geldt ook voor de huurdersverenigingen en de Ondernemingsraad.

De RvC volgt de Governance Code, hanteert een interne toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader en alle leden zijn lid van de VTW.

Meer over de RvC, governance en de statuten en reglementen vindt u op: https://www.zowonen.com/zo-werk-ik/governance

Specifiek profiel

Deze commissaris wordt op voordracht van de huurders benoemd.
Omdat ZOwonen een samenvoeging is van meerdere woningcorporaties zijn er vijf huurdersorganisaties actief, die met elkaar samenwerken in een samenwerkingsverband: SHO (Samenwerkende Huurdersorganisaties).

Voor deze commissaris zijn de volgende aspecten van belang:
• De commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersverenigingen en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen (minimaal 2x per jaar).
• Hij/zij beschikt over aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging.
• De commissaris heeft inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van ZOwonen. Is in staat om het huurdersperspectief mee te wegen in zijn/haar toezichthoudende rol.
• Hij/zij heeft binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting.
• Hij/zij heeft kennis van (de ontwikkeling van) de doelgroepen van de corporatie en streeft voor hen maximale maatschappelijke meerwaarde na.
• Hij/zij is een betrokken toegankelijke commissaris met empathie voor de huurders, die goed kan samenwerken, proactief is en discussies niet uit de weg gaat.
• Binding met het werkgebied Westelijke Mijnstreek.

ZOwonen is een maatschappelijke organisatie, en geen vastgoedbedrijf. Leefbaarheid wordt daarbij ook als kerntaak gezien. Hierbij is de taak om de vastgoedopgaven beter in samenhang met de leefbaarheidsopgaven vorm te geven.
De RvC van ZOwonen heeft in lijn met bovenstaande een commissie maatschappelijk presteren ingericht. Dit nieuwe lid van de RvC maakt deel uit van de commissie maatschappelijk presteren.

Inhoudelijk is daarom de volgende achtergrond van belang:
• Ervaring met de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed;
• Bekend met het maatschappelijk speelveld van de corporatie, de belangrijkste spelers en hun belangen binnen het sociaal-maatschappelijk domein en deze weten te vertalen naar kansen voor de corporatie en perspectieven voor nieuwe maatschappelijke verbindingen;
• Kennis van sociaal maatschappelijke ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting, bij voorbeeld op het gebied van leefbaarheid en samenwerking met zorgorganisaties;
• Affiniteit met het maatschappelijk ondernemerschap van de corporatie;
• Beschikt over de kennis om strategisch voorraadbeheer, vastgoedexploitatie en -beheer en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te beoordelen.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner of Carine Leemereise, senior consultant.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 september 2021.

Planning:
Voorselectiegesprekken: eerste helft september
Bespreken shortlist: vrijdag 24 september (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij ZOwonen: vrijdag 15 oktober
Benoeming per: 1 november 2021

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7466) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren