Directeur-bestuurder

GroenWest, Woerden, Utrecht
Voor woningcorporatie GroenWest in Woerden zijn wij op zoek naar een directeur-bestuurder. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Iedereen verdient een stevige thuisbasis. Daarom maken wij wonen in het Groene Hart prettig en betaalbaar en bieden we onze doelgroepen een passende woning. Wij gaan hierbij zorgvuldig om met ons maatschappelijk kapitaal.

Het profiel

De nieuwe directeur-bestuurder staat voor de prachtige uitdaging om de nieuwe corporatie, die ontstaat na de fusie tussen GroenWest en Provides, vorm te geven. Door de twee corporaties samen te laten gaan ontstaat een krachtige, solide organisatie die zich optimaal kan inzetten voor de regionale volkshuisvestelijke opgave. Door de centrale ligging in het Groene Hart van de Randstad is er een enorme vraag naar woningen, net als in de rest van de Utrechtse woningmarktregio. De nieuwe corporatie zet dan ook in op een forse groei van haar woningportefeuille.

De nieuwe directeur-bestuurder begrijpt dat de fusie en de daarmee gepaard gaande veranderingen, naast kansen voor medewerkers, ook tot onzekerheid kan leiden. Hij/zij heeft gevoel voor de persoonlijke gevolgen die grote veranderingen met zich meebrengen (empathie). Hij/zij is ervoor verantwoordelijk dat na de fusie ook echt één organisatie ontstaat. Het is belangrijk dat de nieuwe directeur-bestuurder in staat is om er voor te zorgen dat in de nieuwe organisatie echt verbinding met elkaar ontstaat.

De nieuwe directeur-bestuurder van GroenWest heeft een visie op de ontwikkelingen binnen de sector en de rol van de corporatie in de veranderende maatschappelijke context. De nieuwe directeur-bestuurder is koersvast en daadkrachtig. Hij/zij hoort en weegt alle argumenten, maar is daarna in staat om een besluit te nemen, hier aan vast te houden, en dit duidelijk uit te leggen aan alle belanghebbenden. Op deze manier blijft GroenWest een organisatie die de uitdagingen in de volkshuisvesting op het gebied van woningtekort, verduurzaming en leefbaarheid aan kan gaan.

Hij/zij heeft hart voor de doelgroep, wil actief een bijdrage leveren op het gebied van leefbaarheid en vindt een goed evenwicht tussen ziel en zakelijkheid. De nieuwe directeur-bestuurder is zichtbaar en toegankelijk en heeft een transparante
communicatiestijl. Werken op basis van vertrouwen, dat is het uitgangspunt. Dit vraagt van de nieuwe directeur-bestuurder maximale transparantie in het informeren en communiceren, op hoofdlijnen indien mogelijk, in detail indien nodig. Een inspirerende leidinggevende, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en collega’s verantwoordelijkheid en ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen. Binnen GroenWest krijgen medewerkers veel ruimte om zichzelf te ontwikkelen en eigenaar te zijn van de werkzaamheden. Niet alleen door het volgen van cursussen en opleidingen, maar ook door gewoon taken op te pakken die buiten het normale werk liggen en daarvan eigenaar te worden. Er is individuele aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, waarbij iedereen een passende uitdaging en verantwoordelijkheid kan krijgen. De nieuwe directeur-bestuurder omarmt en stimuleert deze ontwikkeling.

De nieuwe directeur-bestuurder krijgt te maken met verschillende stakeholders, waaronder een aantal gemeenten (zowel kleine, landelijke gemeenten als de gemeente Utrecht). Hij/zij overziet het speelveld, heeft ervaring met stakeholder management en politiek bestuurlijke sensitiviteit.

De organisatie & context

GroenWest is een woningcorporatie in het Groene Hart die ruim 12.000 huishoudens een goede en betaalbare woning biedt. De missie van GroenWest luidt:

‘’Iedereen verdient een stevige thuisbasis. Daarom maken wij wonen in het Groene Hart prettig en betaalbaar en bieden we onze doelgroepen een passende woning. Wij gaan hierbij zorgvuldig om met ons maatschappelijk kapitaal.’’

Het werkgebied van GroenWest is een economisch sterk gebied met een hoge druk op de woningmarkt. GroenWest is actief in vier gemeenten, variërend van landelijk tot stedelijk gebied. GroenWest is stevig lokaal verankerd en werkt nauw samen met de gemeenten en andere lokale partners op basis van een open en integere houding.

In het ondernemingsplan 2019, “Samen werken aan een stevige thuisbasis”, staat de koers voor de komende jaren vastgelegd. De uitvoering hiervan is in volle gang. De speerpunten zijn:
• Meer huishoudens op hun plek.
• Uitstekende dienstverlening.
• Duurzaam en comfortabel wonen.
• Zorgen voor wonen met zorg.
• Samen werken aan inclusieve, leefbare wijken.

Fusie
De woningcorporaties  GroenWest en Provides, beide werkzaam in de regio Utrecht-West, starten een nauwe samenwerking per 1 januari 2022. Door de samenwerking ontstaan extra mogelijkheden op het gebied van nieuwbouw, betaalbaarheid en dienstverlening.  De corporaties zijn gestart met een aantal gezamenlijke projecten. Door met een nauwe samenwerking te starten zijn straks de stappen naar een fusie goed en zorgvuldig te zetten. De krachtenbundeling betekent voor huurders en woningzoekenden in het werkgebied dat er meer en sneller nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden.

Het stelt de corporaties ook in staat de betaalbaarheid beter te waarborgen en de dienstverlening naar huurders verder te versterken.

De nieuwe directeur-bestuurder van GroenWest is tevens de beoogd directeur-bestuurder van de fusieorganisatie.

Voor meer informatie over GroenWest kijkt u op www.groenwest.nl. Voor meer informatie over Provides: www.provides.nl.

De directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder geeft als eenhoofdig bestuur leiding aan het managementteam en is direct leidinggevende van de managers en enkele staffunctionarissen. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van alle organisatiedoelstellingen. Hij/zij participeert in lokale, regionale en landelijke netwerken die meerwaarde bieden om tot de gewenste resultaten te komen.

Hij/zij zet aan tot het vinden van adequate en creatieve oplossingen t.b.v. het realiseren van de maatschappelijke opgave van de corporatie en uitdagingen daarbij. De focus van de directeur-bestuurder ligt op middellange en lange termijn, hij/zij anticipeert waar mogelijk op langetermijnbelang van (toekomstige) klanten, zorgt dat kansen gezien en gepakt worden en zorgt tevens voor een goed werkklimaat waarin de medewerkers optimale resultaten bereiken en toekomstige taken van de corporatie gewaarborgd zijn.

Taakvelden en taken van de directeur-bestuurder

Beleidszaken:
• Draagt zorg voor de ontwikkeling en realisering van het ondernemingsplan van de woningcorporatie.
• Stelt het beleid vast.
• Draagt zorg voor uitvoering van het vastgesteld beleid na goedkeuring van de RvC.

Management:
• Is eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale bedrijfsorganisatie.
• Is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een adequate medezeggenschap van medewerkers in organisatorische zaken, tenminste conform de Wet op de Ondernemingsraden.
• Is verantwoordelijk voor een zodanige planning van activiteiten dat het vastgestelde beleid daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
• Zorgt voor de realisering en instandhouding van een doelmatig en effectief informatiesysteem.
• Voert voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken met de leden van het managementteam (en stafmedewerkers).

Vertegenwoordiging:
• Draagt als boegbeeld van de organisatie duidelijk de visie, missie en het beleid van de organisatie uit, zowel in- als extern.
• Verzorgt de externe presentatie inzake corporatiebrede zaken; lokale representatie verzorgt directeur-bestuurder samen met leden van het managementteam.
• Voert overleg en onderhandelingen met overheidsorganen, corporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere relevante organisaties in het sociale beleidsveld.

Raad van Commissarissen:
• Zorgt in overleg met de voorzitter van de RvC voor de voorbereiding van de vergaderingen van de RvC.
• Zorgt voor het tijdig informeren van de RvC over alle zaken en feiten met betrekking tot de woningcorporatie.
• Neemt deel aan de vergaderingen van de RvC.
• Waarborgt de secretariële ondersteuning van de RvC.

Functie-eisen:
• Academisch denk- en werkniveau.
• Generalist met strategisch abstractieniveau en het vermogen om een visie en strategie naar concrete doelen te vertalen.
• Brede, integraal verantwoordelijke leidinggevende en ervaring met maatschappelijk ondernemen.
• Resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete doelen haalt.
• Hart voor de huurders, affiniteit met de doelgroep.
• Affiniteit met vastgoedontwikkeling.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, verbindend, empathisch, enthousiasmerend.
• Politiek sensitief.
• Oog voor relevante ontwikkelingen in de regio en betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen; kan snel een relevant netwerk opbouwen in de regio.

Vergoeding en benoeming

Het bruto jaarinkomen is conform de Wet Normering Topinkomens (categorie G, maximale bezoldiging is € 197.000,–). Definitieve inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.

De benoeming is voor een periode van vier jaar. Bij goed functioneren kan de benoeming verlengd worden met opnieuw vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor 20 augustus aanstaande.

Planning
Voorselectiegesprekken PublicSpirit: begin september
Shortlistbespreking: 14 september (zonder kandidaten)
Eerste selectieronde: donderdag 23 september
Tweede selectieronde: woensdag 29 september (ochtend)

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 7480.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (“fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

 

Direct solliciteren