Practor Duurzaam Bodembeheer

Helicon Opleidingen, Boxtel, Noord-Brabant
Voor Helicon Opleidingen zoeken wij een Practor Duurzaam Bodembeheer. Iemand die Helicon-breed een bijdrage levert aan het delen van kennis en ervaring door het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven binnen het werkveld Bodembeheer. De practor is verbonden aan de locatie Helicon MBO Boxtel. U kunt reageren tot en met zondag 20 juni a.s. (ref.nr. 7412).

Helicon MBO Boxtel: het kloppend hart van de agro-technische opleidingen op het gebied van landbouw en groene leefomgeving

Organisatie & context

Helicon Opleidingen

Helicon Opleidingen biedt eigentijds groen onderwijs en veelzijdige opleidingen op vmbo- scholen en mbo-scholen in Noord-Brabant en Gelderland. Naast reguliere opleidingen biedt Helicon ook cursussen en trainingen aan. Bij Helicon werken zo’n 840 medewerkers en volgen bijna 2.000 vmbo-leerlingen en zo’n 4.200 mbo-studenten onderwijs. Het College van Bestuur en de stafdienst zijn gevestigd in ’s-Hertogenbosch.

Duurzaam, innovatief en ondernemend. Voor de leerlingen en studenten écht van betekenis, dat is de ‘bedoeling’. Dit bereikt Helicon door goed onderwijs, sterke leerlingbegeleiding en échte aandacht.

De cultuur van Helicon? Met plezier hard werken, positief-kritisch meedenken en kansen pakken. Op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en hoge verwachtingen. De professionals van Helicon krijgen volop kans voor ontwikkeling.

Helicon MBO Boxtel

Helicon MBO Boxtel bestaat al meer dan 100 jaar. In 1914 begon de RK Landbouwwinterschool als echte “boerenschool” in Boxtel. Vele generaties werden hier opgeleid. Ruim een eeuw later is MBO Boxtel het kloppend hart van de agro-technische opleidingen op het gebied van landbouw en groene leefomgeving.

Deskundige docenten leiden studenten op tot professional. Helicon MBO Boxtel werkt samen met het bedrijfsleven, overheden en brancheorganisaties en biedt opleidingen aan op het gebied van Stedelijk groen, Landschap & water en Teelt, productie & techniek. Meer informatie is te lezen op de site van Helicon.

Toekomstige organisatie

Helicon krijgt per 1 augustus 2021 een nieuwe naam: Helicon gaat samen met Wellantcollege en CITAVERDE verder als unieke blauw-groene onderwijsorganisatie Yuverta. Yuverta wil écht van betekenis zijn voor de leerlingen, studenten, cursisten, voor elkaar, de medewerkers en de regio. Yuverta is ‘thuis in de toekomst’, omdat zij zich bezighouden met thema’s die ertoe doen, zoals klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mensen en dier. Samen met het bedrijfsleven wordt de wereld van nu en morgen verkend. Samen werken aan een duurzame verbetering van het onderwijs en de leefomgeving.

Yuverta telt ongeveer 12.000 vmbo-leerlingen, 8.800 mbo-studenten en 8.500 cursisten, verdeeld over 53 locaties in het land. In totaal heeft Yuverta 2.000 medewerkers en 5.000 stagebedrijven. Meer over Yuverta is te lezen op www.yuverta.nl.

Door deze fusie ontstaat er een herkenbare en krachtige blauw-groene onderwijsorganisatie, die kwalitatief goed onderwijs verzorgt, ook voor de meest kwetsbare jongeren. Er wordt een fundament gelegd voor het behoud van kleinschalig modern groen onderwijs voor vmbo-leerlingen. De doorstroom naar het groene mbo wordt breder en kwalitatief beter. De mbo-studenten krijgen innovatievere programma’s aangeboden. Door het versterken van de positie van het blauw-groene onderwijs bij het bedrijfsleven hebben mbo-studenten meer mogelijkheden bij de grotere bedrijven. Partners in het bedrijfsleven hebben een sterker aanspreekpunt voor samenwerkingstrajecten. Dit komt ook de kwaliteit van het cursussen en trainingenaanbod ten goede.

De functie

De practor levert een gezichtsbepalende bijdrage aan het leggen van verbindingen en het delen van kennis en ervaring tussen onderwijs, bedrijfsleven en andere organisaties, waaronder overheden. Daarnaast verbindt de practor curricula van betrokken opleidingen onderling en implementeert nieuwe inzichten in de van toepassing zijnde werkvelden. De practor levert een bijdrage aan het leren van studenten, docenten en kenniskringleden binnen een authentieke (niet klassikale) context. Door het ontsluiten en breed uitwisselen van kennis wordt de innovatiekracht vergroot. Het opzetten en benutten van kenniskringen en/of expertisecentra zullen daarbinnen een belangrijke rol spelen.

INHOUDELIJKE DOELSTELLINGEN EN OPDRACHT

Het practoraat duurzaam bodembeheer wordt de drijvende kracht in de onderwijsinnovatie in Boxtel. Het is de ambitie dat het practoraat gaat helpen om de stakeholders meer te betrekken bij het onderwijs, om de opleidingsrichtingen meer samen te laten werken, zodat studenten nog beter worden voorbereid op de steeds veranderde toekomst. Daarnaast zal dit practoraat bijdragen aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem door middel van de totstandkoming van een MIEC (MBO Innovatie en Expertisecentrum) in Brabant.
Helicon MBO Boxtel is een school met 4 agrarische richtingen (Loonwerk, Tuin- en landschapsinrichting, Vee en Techniek & Mechanisatie) met de bodem als verbindende factor. Helicon heeft de ambitie om het onderwijs in Boxtel te innoveren langs de lijn van duurzaam bodembeheer, zodat het onderwijs steeds meer gericht is op de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Het inrichten van een practoraat is daarbij helpend.

In onderstaand overzicht is weergegeven welke bijdragen het practoraat zou kunnen leveren aan de verschillende opleidingsrichtingen:

Loonwerk groen, grond en infra

Binnen de opleiding Loonwerk, groen, grond en infra en binnen het team loonwerk is het onderwerp duurzaam bodembeheer verweven door de hele opleiding. De studenten krijgen een ruim aanbod aan lessen over de bodem en daarbij komt de duurzame bodem veel aan bod. De ontwikkelingen binnen de landbouw, zoals precisielandbouw en gps, zorgen voor meer aandacht voor duurzaam bodembeheer. Voor Loonwerk geldt dat er nagedacht moet worden over hoe de bodem gezonder gemaakt kan worden en hoe de bodem gezond te houden.

Tuin- en landschapsinrichting

 • De private buitenruimte. De particuliere tuin- of grondbezitter heeft er alle belang bij dat de grond “schoon” is zodat er naar alle lust gespeeld, getuinierd en gekweekt kan worden. Een zogenaamde “schone grond verklaring” zou voorwaardelijk gesteld moeten worden bij een eigendomsoverdracht.
 • De publieke openbare ruimte. In de publieke openbare ruimte is al veel geregeld betreffende hoe om te gaan met de bodem/grond. Zo zijn grondstromen sterk gereguleerd en mag er geen grond van mindere kwaliteit gemengd worden met “schone grond”. Deze maatregelen sluiten echter niet uit dat burgers geconfronteerd worden met een slechte bodemkwaliteit in de openbare buitenruimte terwijl hier volop gespeeld, gesport en gerecreëerd wordt.

 Veehouderij

MBO Boxtel is de grootste speler in Zuid-Nederland als het gaat over het opleiden van studenten in de veehouderijsector. Veel van onze studenten zijn bedrijfsopvolgers en vormen tezamen de volgende generatie van vee-houdend Zuid-Nederland. Het is juist deze groep die, wanneer ze de opleiding hebben voltooid, doordrongen moet zijn van het belang van duurzaam bodembeheer. Een gezonde bodem als basis van het veehouderijbedrijf, is het besef dat de komende jaren onder de aandacht gebracht moet worden. Door de huidige studenten bewust te maken van het belang van duurzaam bodembeheer en hen vaardig te maken en van kennis te voorzien, kan ervoor gezorgd worden dat de ambitie van het Ministerie van landbouw: Nederland koploper kringlooplandbouw in 2023, vorm gaat krijgen.

Techniek & Mechanisatie

Bodemverdichting is een aantasting van de fysische kwaliteit van de bodem. Het wordt in de Europese bodemstrategie genoemd als één van de belangrijkste aantastingen van de bodem in Europa. Een knelpunt voor het behoud van een duurzame en gezonde bodem in de Nederlandse landbouw is het gebruik van zware, bodemonvriendelijke machines. Binnen de landbouw wordt de inzet van dergelijke machines, vaak in combinatie met natte bodemomstandigheden, als de belangrijkste oorzaak beschouwd voor bodemstructuurverlies en bodemverdichting. Zowel in de bouwvoor als in de ondergrond.

Doelstellingen

Het practoraat duurzaam bodembeheer heeft drie specifieke doelstellingen.

 1. Het practoraat duurzaam bodembeheer gaat als eerste dienen als scharnier tussen het onderwijs en de bedrijven. Samen met de bestaande sectoradviesraden borgt het de relatie met het bedrijfsleven. De sectoradviesraden van de verschillende opleidingsrichtingen, waarin de brancheorganisaties zijn vertegenwoordigd en waarbij preferente bedrijven zijn aangesloten, zorgen voor innovatieve input uit het werkveld. Het practoraat zal de samenwerking met het bedrijfsleven op verschillende niveaus vormgeven. Onder andere door ‘hands-on’ aan de slag te gaan met het uitvoeren van bodemonderzoek. Daarnaast zal het practoraat de banden die er zijn met verschillende overheden zoals de provincie verder uitbouwen tot echte samenwerking op relevante thema’s. Door de inzet van o.a. het practoraat duurzaam bodembeheer wordt ervoor gezorgd dat MBO Boxtel een Expertisecentrum wordt waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen gaan werken.
 2. Het practoraat duurzaam bodembeheer gaat op de tweede plaats ervoor zorgen dat de studenten zich bewust worden van het belang van duurzaam gebruik van de bodem. Het thema Bodem is weliswaar een “hot topic” maar spreekt op dit moment weinig tot de verbeelding bij zowel studenten als docenten. Tastbaarheid en zichtbaarheid zijn niet/nauwelijks aanwezig en maken dat dit onderwerp moeilijk landt bij doelgroep. Veranderingen in de bodem, zowel positieve als negatieve, gaan (erg) langzaam en worden niet opgemerkt of ervaren. In de biodiversiteitsmonitor is bodem een van KPI’s, waar de hele primaire sector – en dus ook onze studenten – mee te maken krijgt. De bodem en met name duurzaam bodembeheer gaat meer aandacht krijgen in onze opleidingen door het inrichten van een practoraat.
 3. Op de 3e plaats wordt het practoraat ingezet om onderzoekvaardigheden en een onderzoekende houding te ontwikkelen bij zowel docenten als studenten, specifiek rondom het thema duurzaam bodembeheer. Studenten uit de verschillende opleidingen zullen gezamenlijk onderzoek gaan verrichten in het kader van duurzaam bodembeheer. Vanuit de verschillende richtingen worden vraagstukken, aangedragen vanuit het bedrijfsleven, gezamenlijk onderzocht. Zo ervaren studenten dat de bodem gemeenschappelijke aandacht verdient en dat er een gezamenlijke verantwoording is om de bodem op een duurzame manier te gebruiken.

TAAKGEBIEDEN/WERKZAAMHEDEN

 • Een practor is een boegbeeld, inspirator, motor en verbinder, verantwoordelijk voor kennisontwikkeling, -verspreiding (intern en extern) en -toepassing, praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten.
 • Bij het practoraat staat innovatie en het versterken van de verbinding tussen onderwijs, (regionaal) bedrijfsleven en onderzoek, vanuit het domein Bodem, voorop. Hierbij is de vertaling van theorie en onderzoek naar de praktische toepasbaarheid en vertaling naar het curriculum van belang.
 • De kwaliteit van de docenten wordt verbeterd door het stimuleren van een onderzoekende houding. Professionalisering van docenten en onderwijsteams is een belangrijk uitgangspunt. Het practoraat is onderdeel van de opleiding en docenten voelen zich eigenaar. De practor begeleidt de teams in de ontwikkeling naar een brede kijk op de ontwikkelingen in de sector.
 • Studenten, docenten en partners uit het bedrijfsleven hebben een directe, actieve rol in de innovatie en het onderzoek d.m.v. bijvoorbeeld projecten.
 • Afstemming en kennisdeling tussen practoraten, en daarmee tussen mbo-instellingen, verbetert het imago van het mbo.
 • De practor beweegt zich op het snijvlak van vernieuwend en multidisciplinair onderzoek en praktische toepassing voor het beroepsonderwijs en de praktijk. Kortom: een scharnierfunctie tussen innovatie van de beroepspraktijk, vernieuwing van beroepsonderwijs en verdere professionalisering van docenten.

KADERS/BEVOEGDHEDEN

De practor legt hiërarchisch verantwoording af aan de vestigingsdirecteur van Helicon MBO Boxtel. De practor werkt binnen de grenzen van de door de vestigingsdirecteur gegeven onderzoeks- en ontwikkelopdracht, de algemeen geformuleerde strategische beleidslijnen en het gestelde in ‘Koers 2025’, de relevante onderwijswet- en regelgeving, onderwijs- en examenregelingen en indien aan de orde: plannen van toetsing en afsluiting, alsmede de algemene eindtermen, leer- en onderwijsdoelen.

Opdrachten zullen in overleg worden afgesproken en vastgelegd. De practor zal worden beoordeeld op de bruikbaarheid van (onderwijs)beleidsadviezen/-plannen en de wijze waarop deze via externe afstemming tot stand zijn gekomen. Daarnaast op de bijdrage die de practor levert op het ontwerp en ontwikkeling van het onderwijsaanbod in brede zin.

Functie-eisen

De Practor Duurzaam Bodembeheer beschikt idealiter over onderstaande kennis, vaardigheden en competenties.

KENNIS, INZICHT EN AFFINITEIT

De practor dient te beschikken over:

 • academisch denk- en werkniveau (eventueel gepromoveerd);
 • brede en gespecialiseerde theoretische en praktijkkennis van het werkveld Duurzaam Bodembeheer;
 • het vermogen vanuit verschillende perspectieven vraagstukken op het terrein van Bodembeheer te benaderen;
 • brede kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs in het algemeen en het mbo in het bijzonder;
 • kennis van (wetenschappelijke) onderzoeksmethoden en in staat zijn daar voor docenten en studenten een adequate vertaalslag in te maken;
 • kennis van opleidingsdidactiek en de daarbij behorende vaardigheden conform het profiel van een practor;
 • kennis van nieuwe technologieën (bv. op het terrein van digitalisering en robotisering) en (onderwijs)methoden;
 • inzicht in politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het mbo;
 • affiniteit met de kenmerken en uitdagingen van de regio Agrifood Capital;
 • inzicht in de bedrijven- en instellingenstructuur (waaronder kennis van branche-en kennisorganisaties) waarmee de opdracht mede wordt vormgegeven.

                                                                                                             

VAARDIGHEDEN

De practor:

 • is communicatief sterk in woord en geschrift en legt gemakkelijk verbinding op alle niveaus;
 • zet het netwerk in ten behoeve van de onderwijsontwikkeling;
 • werkt zelfstandig en laagdrempelig;
 • is een veerkrachtig boegbeeld met visie;
 • inspireert in begrijpelijke taal;
 • onderzoekt en innoveert in een passend tempo;
 • toont pionierend lef en komt tot zichtbaar resultaat;
 • ziet kansen en breidt het netwerk verder uit;
 • werkt goed en graag samen.

COMPETENTIES

Gegeven de specifieke opdracht en werkcontext voor komende jaren zijn onderstaande competenties gewenst.

 • Motiveren van anderen;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Ontwikkelen van anderen;
 • Innoveren;
 • Opbouwen en onderhouden van relaties;
 • Ondernemerschap;
 • Externe oriëntatie;
 • Initiatief.

Arbeidsvoorwaarden

 • Functie: Practor Duurzaam Bodembeheer
 • Werkgever: Helicon Opleidingen
 • Ingangsdatum: september/oktober 2021
 • Omvang dienstverband: 0,6 fte. Tijdelijke aanstelling van 4 jaar (detachering mogelijk)
 • Schaal 12, max 13  min. € 3.810,–, max. € 6.065,– per maand, op fulltime basis (CAO MBO)

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren