lid Raad van Commissarissen

IJsseldal Wonen, Twello, Gelderland
Voor onze opdrachtgever IJsseldal Wonen zoeken wij een enthousiast lid Raad van Commissarissen met ervaring in een eindverantwoordelijke rol in het openbaar bestuur/publieke sector. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Prettig en betaalbaar wonen in een huis dat de huurder zijn thuis noemt.

De organisatie

IJsseldal Wonen verhuurt ruim 3.000 woningen in de gemeenten Voorst en Lochem. Samen met onze medewerkers, partners en bewoners werken wij aan prettig en betaalbaar wonen.

Het is de missie van IJsseldal Wonen om samen te werken aan passend wonen, in een prettige, landelijke omgeving. Wij handelen vanuit onze maatschappelijke opdracht en
zorgen voor voldoende betaalbare en geschikte woningen voor onze doelgroep. Ten aanzien van de dienstverlening verwachten dat die in de toekomst steeds meer digitaal gaat worden, maar wij ervaren dat lang niet al onze klanten al zover zijn. Daarom gaan we de digitale dienstverlening mogelijk maken, maar niet verplicht opleggen.
We zien dat onze maatschappelijke opdracht is uitgebreid met een opgave om te komen tot een CO2-neutrale woningvoorraad. Als woningeigenaar hebben we hierin een verantwoordelijkheid te nemen. We investeren in energiezuinige woningen, niet alleen om de woonlasten laag te houden maar ook om de energiedoelstelling te halen. Daarin zijn we trendvolgend en leren van de ervaringen van andere corporaties.

Meer informatie inclusief ons ondernemingsplan ‘Duurzaam en dichtbij’ kunt u vinden op https://www.ijsseldalwonen.nl.

De Raad van Commissarissen

Formeel heeft de Raad van Commissarissen (RvC) de volgende taak:

“De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. De leden staan het bestuur met raad terzijde. Daarnaast vervult de Raad van Commissarissen de rol van werkgever van de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie en hun omgeving.”

Bij een betrokken woningcorporatie past een betrokken RvC. Leden van de RvC hebben dan ook algemene interesse voor de samenleving en voor de volkshuisvesting in het bijzonder. IJsseldal Wonen streeft ernaar dat de RvC gevoel heeft bij het functioneren van een plattelandscorporatie. Dat kan door een binding met de regio Stedendriehoek, maar ook door ervaring bij een netwerkorganisatie die actief is in verschillende kernen.

De RvC van IJsseldal Wonen bestaat uit vijf personen, waarvan twee op voordracht van de huurders. De leden van de RvC vormen met elkaar een multidisciplinair team, dat de belangen van de maatschappij, huurders en organisatie op een evenwichtige manier kan afwegen. Aandachtspunt hierbij is dat leden van de RvC geen directe noch indirecte zakelijke relaties of verbindingen hebben met IJsseldal Wonen.

De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:
• Het houden van toezicht op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties.
• Het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvC denkt mee – met name in de oriënterende, meningsvormende sfeer – met de directeur-bestuurder op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties;
• Het optreden als werkgever van de directeur-bestuurder. De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur-bestuurder.
• Het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant.
• Het behandelen van, besluiten over en eventueel goedkeuren van majeure besluiten.

De sfeer binnen de RvC is te omschrijven als open, integer, met aandacht voor elkaar en de organisatie, respectvol en met een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier. Er is een constructieve en plezierige relatie met de directeur-bestuurder.

Meer over de RvC, governance en de statuten en reglementen vindt u op: https://www.ijsseldalwonen.nl/over-ons/

Profiel: Openbaar bestuur/Publieke sector

De RvC zoekt een enthousiaste commissaris die de juiste balans vindt in samenwerking, verbinding en tegenkracht. Een commissaris die verrassende vragen kan en durft te stellen en die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

Inhoudelijke achtergrond
Wij zoeken een commissaris met ervaring in een eindverantwoordelijke rol in het openbaar bestuur/publieke sector (geen politieke bestuurder). Het lid beschikt over:
• ruime ervaring in een eindverantwoordelijke, bestuurlijke positie binnen het openbaar bestuur/publieke sector;
• bewezen effectief te kunnen functioneren binnen de context van complexe bestuurlijke verhoudingen binnen het publieke domein;
• kennis van netwerksamenwerking;
• kennis van prestatieafspraken en de overlegstructuur om te komen tot die prestatieafspraken.

Competenties en persoonlijke stijl
De RvC van IJsseldal Wonen vindt het van belang dat kandidaten passen bij het team van de RvC, de nieuwe directeur-bestuurder en de organisatie. We zijn daarbij op zoek naar commissarissen ’nieuwe stijl’, die verbindend zijn en goed kunnen schakelen in snel veranderende tijden, de diversiteit binnen het team kunnen versterken en gevoel hebben bij de schaal en omvang van IJsseldal Wonen. Het lid:
• heeft een scherpe en vernieuwende visie op toezicht; houdt toezicht vanuit vertrouwen en biedt veiligheid;
• is kritisch en analytisch, kan de goede vragen stellen en durft door te vragen;
• stelt zich proactief en benaderbaar op; is ontvankelijk en niet vooringenomen; heeft humor en hecht aan een goede sfeer;
• is vernieuwend en ondernemend; zoekt naar nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, weet daarbij van ‘buiten naar binnen te kijken’;
• heeft hart voor de doelgroep, is enthousiast en inspirerend;
• is sociaal, beschikt over een hoog empathisch vermogen, kan goed luisteren en is als persoon verbindend;
• is als teamspeler goed in staat om binnen een collegiaal en professioneel team te opereren, waar volop ruimte is voor eigen inbreng;
• beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage).

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 20 augustus a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken: begin september
Bespreken shortlist: 21 september (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij IJsseldal Wonen: maandag 27 september (ochtend)
Benoeming per: 29 november 2021

w sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7451) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren