Bestuurder-directeur

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, Zuid-Holland
Voor de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zijn wij op zoek naar een bestuurder-directeur. Iemand die inhoudelijk sterk en gemotiveerd is en effectief in communicatie met een sterk analytisch vermogen. De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Transitie is de komende jaren het sleutelwoord voor de IABR, de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. Het werken aan de grote transitieopgaven staat centraal in haar beleid; de volgende biennale agendeert de koppeling tussen ontwerp en transitie in de praktijk van het stadmaken

Transitie is de komende jaren het sleutelwoord voor de IABR, de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. Het werken aan de grote transitieopgaven staat centraal in haar beleid; de volgende biennale agendeert de koppeling tussen ontwerp en transitie in de praktijk van het stadmaken; en de IABR zelf staat intern voor een ingrijpend transitieproces.

De IABR is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur, met name stedenbouw, van groot sociaalmaatschappelijk belang is. De IABR richt zich daarom vooral op de toekomst van de stad, waar over een aantal decennia bijna 80% van de wereldbevolking meer dan 90% van onze welvaart zal produceren – en dat moet op een duurzame manier. We kunnen de wereldwijde klimaatcrisis daarom het best helpen oplossen in de stad – daar waar we wonen, werken en leven. Ontwerp speelt een cruciale rol: goed en duurzaam ontworpen sociaal inclusieve, volop weerbare steden zijn de sleutel tot de toekomst.

De opgave is complex, urgent en helder, het is nu of nooit, en we moeten optimaal samenwerken. De IABR heeft zich daarom in 2016 vol overtuiging aangesloten bij de Agenda 2030 for Sustainable Development van de Verenigde Naties en al haar activiteiten zijn doordesemd van de doelstelling om naar vermogen bij te dragen aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals. De drie kernwaarden van de SDGs, gelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid, staan centraal in het beleid van de IABR.

Bestuur

Het bestuur van de IABR kent twee lagen: een Raad van Toezicht en een Bestuur.
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol en dient aan een aantal besluiten van het Bestuur goedkeuring te geven. De rol van het Bestuur, bij de IABR bestaande uit één bestuurder-directeur, is het concipiëren, ontwikkelen en implementeren van strategische plannen en onderliggende meerjarenbegrotingen, het werven van fondsen en sluiten van meerjarige allianties en partnerships, het agenderen van thema’s en aansturen van curatoren en eigen onderzoeksprojecten, met het in acht nemen van beschikbare middelen en tijd. Het Bestuur is inhoudelijk en zakelijk eindverantwoordelijk, is belast met het werven van subsidie en eigen inkomsten en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de organisatie.

Het Bestuur stelt een thema en een curator voor, de Raad van Toezicht keurt goed en het Bestuur benoemt. De curator verricht samen met de IABR onderzoek om het door het Bestuur voorgestelde thema uit te werken en aan te vullen tot een door het Bestuur goed te keuren plan van aanpak. De curator en de bestuurder-directeur werken inhoudelijk samen en geven elkaar input.

George Brugmans is sinds 2004 algemeen directeur van de IABR en sinds 2014 bestuurder-directeur. In verband met zijn vertrek zoekt de IABR een nieuwe bestuurder-directeur, die aantreedt rond 1 oktober 2021. Op tijd om vóór 1 januari 2022 een nieuw beleids- en activiteitenplan te presenteren aan ministerie en raad voor cultuur.

Functie en Profiel

De kern van de functie is het helpen realiseren van de 2030 Agenda for Sustainable Development. Hieruit volgt dat alles anders moet. De bestuurder-directeur begrijpt dat volledig en onderschrijft dit. Hij/zij heeft dat ‘alles-moet-anders’ geïnternaliseerd en weet hoe het, als bestuurder-directeur van een culturele instelling, actief zo niet activistisch in en naar de praktijk te brengen, intern en extern. Van belang daarbij is om de lange lijnen van de IABR uit te zetten en vast te houden, en daarbij steeds de juiste, spraakmakende en gezaghebbende curatoren te vinden.

De IABR zoekt iemand die van water wijn kan maken en het verschil wil maken. Je bent bekommerd, gedreven, doelgericht, zakelijk sterk, inhoudelijk gemotiveerd, een bedreven communicator en charismatisch. Je bent overtuigd van het werk van IABR, bent nieuwsgierig en je hebt het denken over en implementeren van verandering eigen gemaakt. Je staat in de samenleving en bent geïnteresseerd in de wereld en waar die naar toe gaat. Je bent thematisch scherp en kunt actueel en sociaal-maatschappelijk urgent agenderen, waarbij je ook steeds ten minste vier jaar vooruitdenkt, over de agenda en het thema van volgende biennales. Je bent niet per se zelf ontwerper maar kunt de ontwerpwereld op scherp blijven zetten en weet daarbij altijd sector-overschrijdend te denken.

Je bent goed in het ex- en intern enthousiasmeren. Extern omdat de IABR relatief klein is: excellente potentiele deelnemers zullen met enthousiasme en vanuit de inhoud overtuigd dienen te worden. Intern omdat de IABR voor wat ze moet presteren minimaal gesubsidieerd wordt, en dat betekent dat wie voor de IABR werkt dat altijd doet met een tijdelijk contract waarbij fair pay het uitgangspunt is, net zoals dat onregelmatige werktijden met stevige deadlines erbij horen.

Je zult de marketing- en communicatiestrategie van de IABR op geheel nieuwe leest moeten kunnen schoeien en een met name jong en divers publiek willen en kunnen aanboren. Je kunt het verhaal van de IABR naar buiten toe gedreven en overtuigend uitdragen.

De nieuwe bestuurder-directeur zal onafhankelijk opereren, een eigen lijn door het landschap willen en kunnen trekken, met 2030 altijd op de horizon: alles moet anders.

Kennis en vaardigheden

  • inhoudelijk sterk en gemotiveerd, is effectief in communicatie met een sterk analytisch vermogen;
  • zakelijk sterk, vaardigheid in financieel management en bedrijfsvoering;
  • creatief, ondernemend en inspirerend;
  • marketing en communicatievaardigheden;
  • hands-on mentaliteit;
  • beschikt over een breed (inter)nationaal netwerk, inbedding in Rotterdam strekt tot aanbeveling;
  • academisch niveau.

Waarden als gelijkheid, culturele diversiteit en sociale inclusiviteit zijn voor jou vanzelfsprekend. De IABR onderschrijft de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.
De IABR streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik.
Iedereen die denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

Organisatie en opgave

De IABR blijkt in de huidige uitermate lastige omstandigheden meer dan voldoende ‘weer en wendbaar’. Financieel is zij gezond, inhoudelijk zit zij op de zenuw van de tijd. Het wordt steeds duidelijker hoe noodzakelijk en belangrijk het is om de verbindende, verbeeldende en scheppende kracht van ontwerpend onderzoek, ontwerp, architectuur en stedenbouw in te zetten om voorbij de dagelijkse realiteit van crises en conflict te komen en gezamenlijk een weg naar de toekomst te verkennen.

De IABR is levensvatbaar en kan verschil blijven maken, maar dat moet zij gaan doen in sterk afgeslankte vorm. De totale cultuursubsidie is opgeteld lager dan voorheen. En de reorganisatie van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (ARO) van het Rijk en het daarmee wegvallen van ARO-middelen voor instellingen als de IABR, markeert het einde van de in binnen- en buitenland succesvolle IABR–Ateliers, en daarmee van de gezonde bedrijfsvoering die de afgelopen acht jaar kon worden ontwikkeld. De ARO-middelen stelden de IABR in staat veel extra eigen inkomsten te genereren uit onderzoeksopdrachten van steden, provincies en bedrijven. Genereerde de IABR de afgelopen jaren zo meer dan 50% eigen inkomsten, zonder de ARO-middelen is dat niet langer mogelijk. Het bedrijfsmodel moet op de schop want vooralsnog halveert de totale begroting.

Gevolgen: het einde van doorlopend ontwerpend onderzoek in Ateliers betekent ook het einde van (personele) continuïteit; van het kunnen ontwikkelen, vasthouden, opstapelen en verspreiden van kennis en expertise; en van het vastleggen daarvan in de vorm van bijvoorbeeld films en publicaties. Niet langer kan de IABR een combinatie van onderzoeksinstituut en presentatie-instelling zijn, zij moet een andere manier vinden om de lange denklijnen vast te houden die noodzakelijk zijn om haar doelstellingen te realiseren en om te voorkomen dat zij, als incident, als ‘festival’, onderdeel wordt van het probleem.

Het dwingt de IABR tot transitie. Tot een upgrade en tot overdracht aan de volgende generatie met de opdracht om een volgende stap te maken met het inzetten van ontwerpkracht bij het doelgericht werken aan de grote transitieopgaven. Niet in de vorm maar nadrukkelijk wel in de geest van het de afgelopen jaren gevoerde en door steeds meer urgentie gevoede beleid, waarbij de 2030 Agenda for Sustainable Development leidend is en blijft. Daarmee blijven de inhoudelijke uitgangspunten van het oorspronkelijk Meerjarenbeleidsplan 2021- 2024, met centraal daarin de drie kernwaarden gelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid, volledig overeind.

De editie van 2022, SHOCK AND ROLL, is de eerste in een nieuwe reeks biennales die zonder enige terughoudendheid zullen inzetten op transitie; op de noodzaak het “alles moet anders” waartoe de wetenschap ons aanzet, waar de klimaatdoelstellingen van Parijs om vragen, waaraan de wereldgemeenschap zich in de 2030 Agenda for Sustainable Development heeft gecommitteerd, en waarmee de werkelijkheid ons iedere dag confronteert, ook echt in de ontwerppraktijk te brengen.

Tot hoofdcurator van SHOCK AND ROLL is benoemd Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transitie aan de EUR en directeur van DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions). Aan hem de vraag om, samen met een nog samen te stellen team van jonge curatoren, de ontwerp- en transitiepraktijken samen te brengen met als doel de stap te maken van ontwerpend onderzoek naar ontwerpend ontwikkelen.

Meer informatie over IABR vind je op: www.IABR.nl.

Benoeming en vergoeding

Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie een jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling. PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de mogelijkheden en vergoeding.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 92 94. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U kunt reageren tot en met zondag 27 juni a.s.
Graag ontvangen wij uw sollicitatie (onder vermelding van referentienummer 7459) via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

 Planning

De globale planning van de procedure is als volgt:

Publicatie vacature: woensdag 9 juni
Reactietermijn: tot en met zondag 27 juni
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: week 25-26-27
Bespreken cv’s met selectiecommissie: maandag 5 juli (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
Selectieronde in Den Haag: dinsdag 13 juli (in de middag)
Arbeidsvoorwaarden: z.s.m.
Benoeming: voor 1 augustus
Indiensttreding: uiterlijk 1 oktober

Direct solliciteren