Voorzitter Raad van Commissarissen

Waardwonen, Huissen, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Waardwonen zoeken wij een voorzitter Raad van Commissarissen, met volkshuisvestelijke kennis. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Waardwonen: samen werken aan een thuis.

De organisatie

Waardwonen verhuurt en beheert circa 4.000 woningen voor alle doelgroepen in Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn. Dit zijn twee gemeenten, te weten Lingewaard en Berg en Dal (waartoe Millingen aan de Rijn behoort).

De belangrijkste taak is het bieden van goede, betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Waardwonen beschikt over een divers woningaanbod. Zo verhuurt zij eengezinswoningen, boven- en benedenwoningen, seniorenwoningen, woningen die zijn aangepast voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en woningen die behoren tot een woongroep. Door de gevarieerde en betaalbare huur maakt Waardwonen zich sterk om iedereen een eerlijke kans op de woningmarkt te bieden.

Waardwonen zet zich onverminderd in voor de huisvesting van mensen met een smalle beurs. De speerpunten uit het ondernemingsplan 2018-2021 ‘Samenwerken aan een thuis’ zijn:
• Betaalbaarheid.
• Wonen en zorg.
• Investeren in wonen.
• Klantgerichte dienstverlening.

Daarnaast richt Waardwonen zich komende jaren ook op de volgende toekomstige maatschappelijke uitdagingen:

Duurzaamheid: Investeringen op het gebied van duurzaamheid vragen continu een afweging tussen de mate van urgentie, belangrijkheid en timing qua ontwikkeling in technologie. Waardwonen voelt zich verantwoordelijk voor een goed klimaat en schenkt hier- binnen hun bouwproces en vanuit de gedachte van circulaire economie- steeds meer aandacht aan.

Druk op de woningmarkt: We hebben in Nederland een flinke nieuwbouwopgave en de nieuwbouwportefeuille van Waardwonen is dan ook al zichtbaar in omvang toegenomen.

Verslechterde positie starters: Tevens zien we de positie van starters op de woningmarkt verslechteren. Starters hebben relatief veel last van de hoge druk op de woningmarkt. Waardwonen neemt deze druk weg door de realisatie van flexibele woningen, tijdelijke jongerencontracten en doorstroombeleid voor ouderen.

Waardwonen heeft haar zaken op orde. Dat brengt met zich mee dat zij zelf haar koers kan bepalen en vroegtijdig kan anticiperen op veranderende wetgeving en marktomstandigheden. De lijn van goed vooruit kijken en gedegen besluiten nemen zet zij voort. Transparantie is daarbij een vanzelfsprekendheid. Waardwonen heeft zich de afgelopen jaren goed aangepast aan de veranderende volkshuisvesting en is mede daardoor een stabiele en gezonde organisatie.

Kijk voor meer informatie over de organisatie en het ondernemingsplan op www.waardwonen.nl

De Raad van Commissarissen

Samenstelling
Zoals vastgesteld in de statuten bestaat de Raad van Commissarissen (RvC) ten minste uit vijf personen.

We vinden het belangrijk dat elk lid van de RvC naast de nodige bestuurlijke ervaring in ieder geval affiniteit heeft met de maatschappelijke opgave waar Waardwonen voor staat.

Taken
De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk
voor een goede vervulling van de volgende taken:
• Binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de RvC van Waardwonen om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de RvC zijn vastgelegd in een reglement. De actuele Governancecode woningbouwcorporaties vormt voor dit reglement de basis.
• Het optreden als werkgever van de directeur-bestuurder. De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur-bestuurder.
• Het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant.
• Het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van een aantal majeure
besluiten.
• Het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur-bestuurder: mee kunnen
denken – met name in de oriënterende, meningvormende sfeer – met de directeur-bestuurder op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.

De RvC is in haar geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar taken. Er kan en er wordt binnen de RvC gewerkt vanuit een beperkt aantal commissies (remuneratie-, vastgoed- en auditcommissie), maar elk lid van de RvC is aanspreekbaar voor het gehele werkgebied van de RvC.

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn.

De functie

Rollen van de RvC:
De RvC vervult drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:
1. de rol van toezichthouder op het bestuur;
2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur;
3. de rol van werkgever van het bestuur.

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
• het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
• het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
• het reflecteren met de bestuurder over de relatie met (maatschappelijke) partners en de inbreng van de belanghouders;
• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:
• het vormgeven van de topstructuur;
• het selecteren en benoemen van de bestuurder;
• het belonen van de bestuurder;
• het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
• het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

De RvC evalueert jaarlijks zijn functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een voorzitter RvC moet beschikken, hebben in Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Waardwonen voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode woningcorporaties 2020.

Specifiek profiel: voorzitter met volkshuisvestelijke kennis

De voorzitter is een ervaren en allround bestuurder met ruime ervaring bij een maatschappelijke onderneming. Hij/zij is een ervaren toezichthouder met zeer goede kennis van governance. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten. De nieuwe voorzitter heeft kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting en zicht op de consequenties voor de corporatie. Bij voorkeur heeft de nieuwe voorzitter een relevant politiek, bestuurlijk en regionaal netwerk en in ieder geval zicht op ontwikkelingen bij de lokale en provinciale overheid.

De voorzitter heeft een aantal specifieke taken, hij/zij:
• is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvC. Dit houdt onder andere in het leiden van de vergaderingen van de RvC en het organiseren van de collegiale besluitvorming;
• coördineert de communicatie tussen RvC en bestuur, waaronder afstemming van de informatievoorziening door het bestuur aan de RvC;
• vervult in eerste instantie de advies- en klankbordfunctie van de RvC ten opzichte van het bestuur; coördineert de contacten tussen andere leden van de RvC en het bestuur;
• de voorzitter is eerste aanspreekpunt voor het bestuur vanuit de rol van de RvC als werkgever.

De voorzitter beschikt over:
• ruime bestuurlijke ervaring en het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
• het vermogen om het groepsproces binnen de RvC goed te leiden en biedt daarbij ruimte aan de RvC-leden en kan hen meenemen naar een besluit;
• een samenbindende persoonlijkheid en laat daarmee de RvC als team functioneren;
• heeft oog voor individuele kwaliteiten van de RvC-leden en weet die te benutten;
• de voorzitter onderschrijft de uitgezette koers en het ondernemingsplan en draagt actief bij aan de realisatie van de koers en de maatschappelijke opgave;
• visie, deskundigheid en overtuigingskracht om draagvlak te genereren voor beslissingen, en in staat om het collegiaal functioneren van de RvC te stimuleren en te bewaken;
• het vermogen en de attitude om als positief-kritisch en constructief klankbord te functioneren voor het bestuur en deze met adviezen ter zijde te staan;
• persoonlijk en maatschappelijk reflecterend vermogen, bedachtzaam in zijn/haar oordeel;
• zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid, maar ook sociaal vaardig, verbindend en een teamspeler;
• het in staat zijn om ook in een crisissituatie het overzicht te behouden, te interveniëren indien nodig en het bestuur te ondersteunen waar mogelijk;
• ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, als toezichthouder of in de rol van bestuurder;
• voldoende tijd; is beschikbaar en benaderbaar.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 4 juni a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken: juni
Bespreken shortlist: eind juni (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Waardwonen: begin juli
Benoeming per: november 2021

De exacte data volgen z.s.m.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7392) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (“fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren