Voorzitter Raad van Commissarissen

Energiefonds, Zwolle, Overijssel
Voor onze opdrachtgever Energiefonds Overijssel zoeken wij een voorzitter Raad van Commissarissen, met aandachtsgebied 'bestuurlijke deskundige'. De reactietermijn is verstreken.

Investeren in een duurzaam Overijssel

Energiefonds Overijssel

De Provincie Overijssel heeft de ambitie om in 2023 20% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te laten voortkomen. Op verzoek van Provinciale Staten is een uitwerking van een Energiefonds gemaakt, waarmee Provinciale Staten op 21 september 2011 hebben ingestemd. De keuze is gemaakt om een extern fonds op te richten: Energiefonds Overijssel BV (hierna: het Energiefonds) met een huidige omvang van €220 miljoen. De provincie Overijssel is 100% aandeelhouder van deze BV.

Het Energiefonds is een uitvoeringsorganisatie van de provincie Overijssel en draagt bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelen op het gebied van (primair) hernieuwbare energie en (secondair) werkgelegenheid en innovatie. Voor meer informatie: www.energiefondsoverijssel.nl.

De doelstelling van het Energiefonds is de volgende: het Energiefonds is door de Provincie Overijssel ingesteld om voor en met name in de Provincie Overijssel de ontwikkeling en toepassing van hernieuwbare energie en energiebesparing te versterken. Dit doet zij door tezamen met anderen deel te nemen in andere ondernemingen, alsmede het in de financieringsbehoefte van ondernemingen en instellingen te voorzien.

Concreet betekent dit:

 • het verstrekken van leningen en garanties voor hernieuwbare energie en energiebesparing binnen de kaders van de provinciale subsidieregeling [Energiefonds Overijssel BV II];
 • het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in andere ondernemingen die zich richten op het ontwikkelen/innoveren, exploiteren of die anderszins activiteiten ontplooien op het gebied van hernieuwbare energie of energiebesparing binnen de kaders het Investeringsreglement [Energiefonds Overijssel BV I].

Het uitgangspunt is de markt zo veel als mogelijk haar werk te laten doen en de provincie niet zelf uitvoeringsprojecten te laten realiseren. De toegevoegde waarde van het Energiefonds is om die initiatieven financieel te helpen, die last hebben van een zogenoemd ‘financieringsgat’ in de markt. Het Energiefonds financiert of investeert alleen als haar bijdrage ertoe leidt dat daarmee een project kan worden gerealiseerd. Het Energiefonds is dus niet nodig bij projecten die zonder bijdrage van het fonds haalbaar zouden zijn. Focus van het Energiefonds ligt op projecten die op korte- tot middellange termijn kansrijk zijn om de hernieuwbare energiedoelstelling in Overijssel helpen te realiseren en tevens effect hebben op de innovatie en werkgelegenheid binnen de provincie.

Het fondsbeheer van het Energiefonds is uitbesteed aan CL Venture Partners B.V. (StartGreen), omdat op deze wijze toegang verkregen wordt tot inhoudelijke expertise en ervaring op het gebied van fondsbeheer en ontwikkeling van energieprojecten. Inmiddels is Energiefonds Overijssel ruim 8 jaar operationeel en beheert momenteel circa € 220 miljoen aan leningen en participaties die passen in de meegegeven doelstelling.

Bestuurlijke inrichting
Energiefonds Overijssel is een BV, met de provincie Overijssel als enige aandeelhouder. De provincie staat op afstand ten aanzien van de uitvoering van Energiefonds Overijssel BV. Dit sluit niet uit dat zij de partij is die de beleidskaders bepaalt waarbinnen het fonds moet opereren. Deze kaders staan in de statuten van Energiefonds Overijssel BV en de bijbehorende reglementen vastgelegd. De provincie draagt de uitvoering van het beleid over aan een statutair directeur en het legt het toezicht daarop in handen van de Raad van Commissarissen.

Het Energiefonds Overijssel BV kent meerdere kernactiviteiten, te weten:

 1. het acquireren en begeleiden van energieprojecten (energiebesparing en duurzame energie) in de provincie Overijssel;
 2. het verstrekken van leningen en garanties (in wezen: uitvoeren subsidieregeling) aan energieprojecten;
 3. het participeren in energieprojecten.

Voor deze activiteiten investeert de provincie Overijssel geld dat op afroep beschikbaar wordt gesteld aan het Energiefonds.

Energiefonds Overijssel II BV is de volle dochter van Energiefonds Overijssel I BV. Hieronder worden de verschillende gremia nader toegelicht om zo de plaats van de Raad van Commissarissen te kunnen duiden.

Energiefonds Overijssel I BV
De participaties komen in een aparte vennootschap die primair tot doel heeft het aangaan van investeringen in hernieuwbare energieprojecten. Deze vennootschap is een financiële BV zonder personeel, waarin alle participaties en risico’s van deze participaties zijn ondergebracht. Het rendement behaald uit participaties wordt uitgekeerd aan de provincie Overijssel als aandeelhouder, de kostprijs mag worden gebruikt om weer nieuwe participaties aan te gaan. Deze vennootschap is een 100% dochter van Energiefonds Overijssel BV.

Energiefonds Overijssel II BV
Leningen en garanties worden verstrekt uit de aparte vennootschap Energiefonds Overijssel II BV. Deze vennootschap is een financiële BV zonder personeel, waarin alle leningen en garanties en risico’s van deze leningen/garanties zijn ondergebracht. Rente die voortkomen uit leningen en garanties kan niet worden gebruikt om nieuwe leningen/garanties te verstrekken, maar zal (na verrekening met de kosten) als dividend worden uitgekeerd aan de provincie Overijssel als aandeelhouder. De aflossingen mogen wel gebruikt worden om nieuwe leningen/garanties te verstrekken. Deze vennootschap is een 100% dochter van Energiefonds Overijssel I BV.

Directievoering
Om de aansturing te borgen voert Energiefonds Overijssel I BV de directie over Energiefonds Overijssel II BV. De fondsbeheerder voert de directie van Energiefonds Overijssel I BV met een gevolmachtigde statutair directeur in dienst van de fondsbeheerder.

Adviescommissie
Voordat de fondsbeheerder over kan gaan tot het verstrekken van een bijdrage uit het Energiefonds, zal deze eerst door de Adviescommissie getoetst moeten worden. Doel van deze toetsing is verzekeren dat het investeringsfonds ten aanzien van bijdragen op zakelijke grondslag wordt beheerd. Hiertoe toetst de Adviescommissie de bijdrage aan ofwel de subsidieregeling (in het geval van leningen en garanties) ofwel aan het investeringsreglement (in het geval van participaties). Onderdeel hiervan is onder andere het beoordelen van projecten op haalbaarheid en het voorziene (maatschappelijke en financiële) rendement.

Raad van Commissarissen
De rol van de commissarissen van Energiefonds Overijssel BV is als RvC van Energiefonds Overijssel I BV.

Voorzitter RvC Energiefonds Overijssel

De vacature is ontstaan in verband met het rooster van aftreden.

Algemeen
De taken en bevoegdheden van de Raad zijn in de wet, statuten en het Reglement Raad van Commissarissen vastgesteld. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Directie van de Vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap, haar Dochtermaatschappij en de met hen verbonden ondernemingen.

De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen in dat boekjaar opstellen en publiceren.

Taken

 • toezicht op en advisering aan het bestuur van Energiefonds Overijssel BV I, inzake:
 • realisatie van de (financiële en maatschappelijke) doelstelling;
 • de strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 • het financiële verslaggevingsproces;
 • naleving van het investeringsreglement, financieringsregeling, alsmede wet- en regelgeving.
 • beoordeling van de hoofdlijnen van het totale beleid;
 • het ten blijke van instemming mede ondertekenen van de Jaarrekening;
 • het evalueren en beoordelen van het functioneren van de directie en de RvC, als mede hun individuele leden.


Samenstelling
De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De leden worden voor 4 jaren benoemd en kunnen in principe eenmaal herbenoemd worden. Benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden, ervaringen en eigenschappen waarbij de personele samenstelling waarborging biedt voor een plezierige en innovatieve samenwerking.

Algemeen kwaliteitsprofiel
Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat hij bestaat uit generalisten met ieder hun specifieke kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en stellen de juiste vragen.

Nader uitgewerkt betekent dit dat de leden beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

 • ervaring met de invulling van een missie, visie en doelstelling van een organisatie;
 • een algemene interesse voor (duurzame) energieprojecten en een oog voor relevante maatschappelijke effecten;
 • beschikken over een helikopterview, analytisch vermogen en kunnen onderscheiden van hoofden bijzaken;
 • kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in strategische vraagstukken;
 • kunnen en willen werken in teamverband;
 • discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
 • het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • inzicht in de noodzaak van investeren in projecten op gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Specifieke kwaliteiten en competenties leden Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft drie leden met een specifieke deskundigheid. Het gaat hier om de functies met de volgende aandachtsgebieden:

 • Voorzitter RvC, aandachtsgebied bestuurlijke deskundige;
 • Lid RvC, aandachtsgebied financiën;
 • Lid RvC, aandachtsgebied energie.

Voorzitter, bestuurlijke deskundige
Naast het algemene kwaliteitsprofiel heeft de voorzitter specifieke taken met bijbehorende vereisten ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties.

De voorzitter is verantwoordelijk voor:

 • leiden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en het bepalen van de agenda;
 • zorgdragen voor een ordelijk en efficiënt verloop op de algemene vergaderingen;
 • toezien op het naar behoren functioneren van de Raad van Commissarissen;
 • aanspreekpunt voor de aandeelhouder en de directie;
 • initiëren van de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de directie;
 • zorgdragen voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 • zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Commissarissen.


Specifieke kwaliteiten en competenties voorzitter

 • sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden;
 • stimulerend, empathisch en besluitvaardig;
 • open houding;
 • reflecterend vermogen ten aanzien van het persoonlijk functioneren en het functioneren van de RvC als team;
 • kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • kennis van en ervaring in politiek bestuurlijke problematiek;

De voorzitter is bovendien een ervaren gesprekspartner van de aandeelhouder en directie, bij voorkeur op het gebied van algemene bedrijfsvoering en risk management. Zij/hij beschikt over levenservaring- en wijsheid, heeft veel gevoel voor intermenselijke relaties en voelt binding met de provincie Overijssel. De voorzitter heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring opgedaan in overheidsorganen en het verdient aanbeveling dat zij/hij beschikt over ervaring als commissaris.

Gezien de samenstelling van de RvC nodigen wij ook nadrukkelijk vrouwelijke kandidaten uit om te reageren.

 

Benoeming en vergoeding

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De tijdsinvestering bedraagt voor de voorzitter RvC 2 dagdelen per maand en de honorering bedraagt € 750,- per dagdeel.

Meer informatie

Het functieprofiel is te downloaden via de bijlage. PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Hoefakker. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Aukje Beijer, beiden via telefoonnummer 033-4459522. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 6 juni 2021.

Planning procedure
Reactietermijn: 15 mei tot en met 6 juni 2021

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 23 en week 24: 9, 10, 14 juni
 • Presentatie kandidaten bij Energiefonds (hierbij zijn kandidaten niet aanwezig): maandag 21 juni
 • 1e Selectieronde: vrijdag 25 juni
 • 2e Selectieronde: maandag 23 augustus
 • Klikgesprek met gedeputeerde van de Provincie Overijssel: donderdag 26 augustus
 • Benoeming per 1 oktober 2021

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7429. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Direct solliciteren