Voorzitter en twee leden voor het bestuur

Stichting de Zaanse Schans, Zaandam, Noord-Holland
Voor het nieuw te vormen bestuur van Stichting de Zaanse Schans zoeken wij een voorzitter en 2 leden. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Zaanse Schans: mooi, uniek en boordevol molens, ambachten en musea

De Zaanse Schans

De Zaanse Schans is een typisch Zaans woon- en werkbuurtje, gemodelleerd naar de werkelijkheid van de eerste helft van de 19e eeuw. Het is enerzijds een bewaarplaats van hoogwaardig cultureel erfgoed en anderzijds een toeristische attractie van nationaal belang. Daarnaast is het een woonbuurt in de gemeente Zaanstad met een kleine en betrokken gemeenschap van bewoners en ondernemers. Op de Zaanse Schans staan zes molens, in eigendom van de Vereniging de Zaansche Molen, er staan 16 bewoonde woningen, er zijn ca. 20 ondernemers gevestigd en er staan drie musea: het Museum Zaanse Tijd, de Wereld van Windmolens en het Zaans Museum.

Op dit moment is de Zaanse Schans een beschermd gezicht en is de Zaanse Schans onderworpen aan strakke regels die het behoud van het erfgoed moeten borgen.

Stichting de Zaanse Schans heeft tot doel het in stand houden en uitbreiden van de typische Zaanse woon- en werkbuurt à la 1850 die de Zaanse Schans is. Daarnaast beoogt de stichting een functie te vervullen bij het behoud en de bewaking van de Zaanse cultuur-historische waarden.

Stichting de Zaanse Schans is grotendeels eigenaar van de grond waarop de Zaanse Schans is gebouwd en van de meeste zakelijke panden. De stichting beheert de eigen panden, de openbare ruimte en publieke voorzieningen, treedt op voor het belang van de Zaanse Schans als geheel, coördineert de public relations en werving van bezoekers en treedt op als regisseur van de verschillende partijen die op de Zaanse Schans actief zijn.

De woningen op de Schans zijn ondergebracht bij de NV Zaanse Schans Vastgoed, die voor het beheer zorgt. De stichting is daarvan de enige aandeelhouder.

De omzet bedroeg in 2019 ca. € 2,4 miljoen. Als gevolg van de covid 19-uitbraak heeft de stichting in 2020, net zoals de ondernemingen in het gebied, met een zeer grote terugloop in inkomsten te maken gekregen. Medio 2021 verwacht de stichting de weg omhoog weer in te slaan. In 2019 telde de Zaanse Schans een recordaantal van 2,4 miljoen bezoekers.

De Zaanse Schans, en daarmee ook de stichting, bevindt zich in een belangrijke fase van haar bestaan. De ongekende groei van het aantal bezoekers legde tot aan de covid 19-uitbraak een zware druk op het gebied. Samen met de gemeente Zaanstad is daartoe in 2019 en 2020 een Ontwikkelstrategie opgesteld om te onderzoeken op welke wijze de uitdagingen tegemoet getreden konden worden. Behoud van het erfgoed, betere kwaliteit van het aanbod en verbetering van de publieke voorzieningen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Het parkeren vraagt aandacht en er wordt gewerkt aan een beperkte uitbreiding van het erfgoedaanbod. Als gevolg van de corona-uitbraak is deze ontwikkeling gestagneerd. Wel wordt samen met de drie erfgoedpartijen (Zaans Museum, Museum Zaanse Tijd en Vereniging De Zaansche Molen) hard gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijk aanbod voor de bezoeker, gekoppeld aan een all-incard.

Stichting de Zaanse Schans voert als gebiedsregisseur de regie over de Zaanse Schans. De Zaanse Schans bestaat namelijk uit vele zelfstandige ondernemingen en organisaties. Met deze partijen maakt Stichting de Zaanse Schans beleid voor de Zaanse Schans. De Stichting is tevens eigenaar en beheerder van ruim 20 monumentale panden en van een groot deel van de openbare ruimte.

De stichting heeft een directeur met een kleine staf voor de voorbereiding en uitvoering van de financiële en administratieve taken en voor ondersteuning van het beheer van het erfgoed en de marketing/public relations. Daarnaast heeft de stichting werknemers in dienst ten behoeve van het beheer van het gebied, waaronder het parkeren, de openbare toiletten en het onderhouden en schilderen van de panden en het terrein. Een Historische Commissie en een Marketing Advies Commissie ondersteunen het bestuur. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Het Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Zaanse Schans bestaat nu nog uit een door de gemeente Zaanstad voorgedragen voorzitter, twee onafhankelijke leden en vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders: de bewoners, Stichting Zaans Museum en Vereniging De Zaansche Molen. Er is een vacature voor de vertegenwoordiger van een ondernemersvereniging.

Besloten is om in 2021 over te gaan naar een nieuw bestuursmodel met een klein onafhankelijk bestuur van drie personen (waarvan één voorzitter) en daarnaast een (nog op te richten) vooral adviserend Overleg Zaanse Schans (OZS) waarin de stakeholders, de gemeente en de vereniging Zaans Erfgoed participeren. Op termijn ligt ontwikkeling naar een Raad van Toezichtmodel voor de hand.

Om het nieuwe bestuur zoveel mogelijk met een schone lei te laten beginnen zal het gehele huidige bestuur aftreden als de nieuwe bestuursleden zijn gevonden.

Het bestuur bestaat uit drie personen. De leden van het bestuur zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

 • als primaire taak het – in goede afstemming met het OZS – vaststellen van het beleid van de organisatie (in casu de Ontwikkelstrategie) en toezicht houden op de uitvoering daarvan door de directeur en de staf binnen de grenzen van hun bevoegdheden en op de algemene gang van zaken;
 • het optreden als werkgever van de directeur. Het bestuur beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur;
 • het behandelen van en besluiten over majeure voorstellen;
 • het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur: mee kunnen denken
  – met name in de oriënterende, meningsvormende sfeer – met de directeur op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en op het gebied van samenwerking met andere organisaties.

Functieprofiel

Wij zoeken bij voorkeur kandidaten die:

 • in staat zijn om constructief vorm te geven aan het beleid van de organisatie en daarbij voor de directeur een klankbordfunctie kunnen vervullen;
 • maatschappelijke ervaring hebben, gekoppeld aan een goed analytisch vermogen;
 • verbindend kunnen zijn tussen alle geledingen, externe partners en partijen;
 • beschikken over goede communicatievaardigheden (open, transparant en proactief) en over de capaciteit om verbinding te maken tussen de verschillende belangen op de Schans;
 • strategisch inzicht hebben en in staat zijn zaken te bekijken vanuit/met een helicopterview, liefst gekoppeld aan een gezonde dosis humor;
 • ervaring hebben op het gebied van bestuur en/of toezicht.

 

Binnen het bestuur dienen hiernaast de volgende deskundigheden en affiniteiten aanwezig te zijn:

 • bestuurlijk/maatschappelijk;
 • erfgoed;
 • bewonersbelangen;
 • vastgoed en financiën;
 • toerisme/ondernemen.

 

Het is mogelijk dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen bij één persoon. Dit betekent dan ook dat bij de samenstelling van het bestuur vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

Voor de voorzitter is bestuurlijke ervaring een vereiste.

Eén van de leden komt bij voorkeur uit de omgeving van Zaanstad.

Naast bovengenoemde eigenschappen is het van belang dat de kandidaten voldoende tijd (100-200 uur per jaar, afhankelijk van de functie en rol binnen het bestuur) en gelegenheid hebben om zich te verdiepen in de problematiek van de Zaanse Schans om daar een bijdrage aan te kunnen geven.

Gezien de maatschappelijke rol streeft het bestuur naar een zo evenwichtig en divers mogelijke samenstelling van het bestuur.

 

Onverenigbaarheid en onafhankelijkheid

In de Statuten is het volgende opgenomen met betrekking tot onverenigbaarheid en onafhankelijkheid. Een bestuurder van de Stichting kan niet tegelijkertijd:

a. een functie vervullen in het OZS;

b. een functie vervullen in de organisatie die leden afvaardigt of benoemt in het OZS;

c. bewoner zijn van de Zaanse Schans;

d. werknemer, franchisenemer of ondernemer zijn van een onderneming die een vestiging heeft op de Zaanse Schans;

e. bestuurder, toezichthouder of werknemer zijn van een culturele of erfgoedinstelling die haar activiteiten op de Zaanse Schans uitvoert;

f. werkzaam zijn bij of als wethouder, gemeenteraadslid betrokken zijn bij de Gemeente Zaanstad;

g. vijf jaar of korter voorafgaand aan de voorgenomen benoeming door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder van een stichting;

h. vier jaar of korter voorafgaand aan de voorgenomen benoeming strafrechtelijk zijn veroordeeld wegens aanzetten tot haat of het gebruik van geweld;

i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad zijn van een bestuurder of een persoon als genoemd in de leden a. tot en met e. van dit artikel; en

j. een andere functie vervullen die een onafhankelijke uitvoering van de bestuurstaak bemoeilijkt.

 

Arbeidsvoorwaarden

De leden van het Bestuur worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal vier jaar en kunnen eenmalig worden herbenoemd.

Het bestuur stelt zelf de hoogte van de vergoeding vast. Uitgangspunt is daarbij 4% resp. 6% van het salaris van de directeur voor de leden resp. de voorzitter. Ook worden de onkosten van bestuursleden vergoed.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise of Annemieke Hoefakker, senior consultants bij PublicSpirit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn.

Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@dev.publicspirit.nl.

Solliciteren

De search, werving en selectie voor deze functies worden begeleid door PublicSpirit.
Uw sollicitatie (ref.nr. 7399) ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 29 mei 2021.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7399.

Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m 29 mei
 • Voorselectiegesprekken : week 22
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij ZS : ma. 7 juni
 • Selectiegesprekken 1e ronde : vr. 11 juni
 • Selectiegesprekken 2e ronde (optioneel) : n.t.b.
 • Referentieonderzoek : week 25/26
 • Benoeming : voor 1 juli

Direct solliciteren