Lid Raad van Toezicht met kennis van het onderwijs

Martinuscollege, Grootebroek, Noord-Holland
Voor het Martinuscollege in Grootebroek zoeken wij een inspirerend Lid Raad van Toezicht met kennis van en affiniteit met het onderwijsveld. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Het Martinuscollege heeft alle opleidingen onder één dak: Gymnasium, Atheneum, Havo, Mavo en VMBO

Organisatie

Het Martinuscollege in Grootebroek is een christelijke brede scholengemeenschap met alle opleidingen onder één dak: Gymnasium, Atheneum, Havo, Mavo en VMBO. Met ruim 250 medewerkers geeft de school vorm aan duurzaam en goed onderwijs waarbij leerlingen benaderd worden vanuit een positieve houding, met respect voor elkaars opvattingen.  De school staat voor duurzaam en goed onderwijs met voor iedere leerling een eigen plek en optimale doorstroom- en uitstroomkansen. Het doel is dat de leerlingen goede resultaten behalen, een gezellige schooltijd hebben en onderwijs op maat krijgen.

De school is kleinschalig georganiseerd: per afdeling heeft een beperkt aantal docenten gedurende een paar jaar de zorg voor een leerlingengroep. Kwaliteit van het geboden onderwijs staat bij het Martinuscollege hoog in het vaandel.

Het Martinuscollege valt onder de Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Oostelijk West-Friesland (hierna: SIVO). De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur (gevormd door de algemeen directeur) en houdt derhalve op hoofdlijnen toezicht op het beleid en presteren van het College van Bestuur. Daarnaast waakt de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken en toetst of de school haar maatschappelijke functie op de juiste wijze invult en vervult.

Meer informatie is beschikbaar op de website: www.martinuscollege.nl .

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet het als zijn opdracht om de bestaansgrond en identiteit van SIVO te bewaken, te zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de ‘checks and balances’ en te zorgen dat de organisatie de beoogde maatschappelijke effecten en resultaten bereikt, in overeenstemming met het doel van de stichting. In het bijzonder ten aanzien van de kwaliteit en het aanbod van het voortgezet onderwijs in Oostelijk West-Friesland.

Binnen de RvT en tussen de RvT en het Bestuur is een duidelijke taakverdeling. Deze is vastgelegd in de statuten en reglementen. Het toezichtkader geeft een gemeenschappelijk referentiekader. Het hoofduitgangspunt is dat het bestuur bestuurt en de RvT daarop toezicht houdt. Binnen deze taakverdeling zijn partijen rolbewust, maar ligt de focus op de inhoud en wordt positiegedrag enkel ingezet als het echt noodzakelijk is.

Tot de taken van de RvT behoren:
(a) het werkgeverschap van het Bestuur,
(b) het beoordelen van beleidsvoornemens, besluiten en resultaten,
(c) het adviseren van het Bestuur en
(d) het afleggen van verantwoording.
De leden van de RvT functioneren zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het Bestuur en de overige onderdelen van SIVO.

De Raad van Toezicht bestaat uit 4 personen. Vanwege het vertrek van één van de leden wordt er gezocht naar een nieuw lid.
De Raad van Toezicht vergadert 5 maal per jaar; daarnaast zijn er overleggen met de MR, overleg met de teamleiders van de school en loopt de RvT jaarlijks een dag mee op school. De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en evalueert ook ten minste éénmaal per jaar het functioneren van het Bestuur alsmede de relatie tussen de RvT en het Bestuur.

De benoeming is voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid deze voor maximaal eenzelfde periode te verlengen. Voor het uitoefenen van de taak is een passende vergoeding beschikbaar.

Competenties en functie-eisen

De Raad van Toezicht is een collegiaal team, dat in alle wezenlijke onderdelen van zijn werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Aspecten van deze diversiteit kunnen zijn: deskundigheid, ervaring, maatschappelijke en culturele achtergrond, gender, leeftijd en soortgelijke. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team.

Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

Competenties:

De toezichthouder beschikt over de volgende algemene competenties:

 1. Beleidsmatig denkvermogen: moet in staat zijn zicht te krijgen en te houden op alle voor de organisatie van belang zijnde beleidsvelden, waaronder:
 2. Extern in relatie met en tot marktpartijen, overheden of andere externe belanghebbenden;
 3. Intern in relatie met en tot interne partijen (met name het college van bestuur).
 4. Strategisch denkvermogen: het vermogen zicht te krijgen en te houden op de totale voor de organisatie relevante (deel)markten, consumenten en ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie.
 5. Visionair denkvermogen: het vermogen afstand te kunnen nemen van de dagelijkse praktijk en zich te concentreren op hoofdlijnen en op langetermijnbeleid en deze te koppelen aan de einddoelen van de organisatie.
 6. Brede professionaliteit en beschikbaarheid: draagt bij aan gemeenschappelijk belang en is bereid binnen de grenzen van het redelijke een daadwerkelijke bijdrage te leveren wanneer hierom wordt gevraagd.
 7. Bemoedigen en inspireren: handelt in woord en daad ondersteunend naar de organisatie, stimuleert tot actie en draagt inspirerende oplossingen en ideeën aan.
 8. Aanspreken en bereid zijn aangesproken te worden: spreekt medetoezichthouders aan op het vervullen en actualiseren van de vereiste competenties, op het verzaken hiervan of op het handelen of spreken in strijd hiermee en accepteert feedback van anderen.

Algemene functie-eisen Leden Raad van Toezicht:

Voor de leden van de Raad van Toezicht gelden de volgende algemene functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Affiniteit met de grondslag, doelstelling en onderwijsfunctie van het Martinuscollege;
 • Ervaring in een bestuurlijke functie of ervaring in een toezichthoudende rol;
 • Strategische, bestuurlijke en financiële inzichten met betrekking tot het functioneren van een grote organisatie;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke kritische opstelling;
 • Inzicht en belangstelling in het functioneren van maatschappelijke organisaties;
 • In staat om evenwicht te hanteren tussen (functionele) betrokkenheid en professionele afstand.
 • Binding met de regio is een pré.

Binnen de Raad van Toezicht dient expertise te bestaan op de gebieden financiën, onderwijs en begeleiding, personeel en organisatie en beheer van voorzieningen. Voor de invulling van de huidige vacature zoekt de Raad een inspirerende collega met kennis van en affiniteit met het onderwijsveld. In verband met de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Specifieke profielkenmerken voor het aandachtsgebied Onderwijs en begeleiding:

 • Ruime kennis van het onderwijsveld, bij voorkeur het voortgezet onderwijs, opgebouwd in een bestuurlijke of eindverantwoordelijke functie;
 • Kennis van eigentijdse onderwijskundige en pedagogisch-didactische vraagstukken en van werkprocessen in het onderwijs gekoppeld aan een adequaat zicht op de doorwerking van strategisch beleid en de daarbij behorende verantwoording, de werking van informatiesystemen en de daarbij behorende (periodieke) rapportages;
 • Een visie op actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs en op de kansen van innovaties bij de verdere onderwijsvernieuwing in relatie tot onderwijsresultaten;
 • Inzicht in actuele strategische issues op dit gebied en een duidelijke visie op de rol en mogelijkheden van toepassingen om kennis te verwerven, talentontwikkeling te stimuleren en de kwaliteit van het onderwijs en begeleiding te verbeteren;
 • In staat het strategisch gesprek te voeren over passende scenario’s en besturingstechnieken voor de continuïteit van de onderwijskwaliteit en het profiel van de school in de regio.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure en solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 5 juni 2021.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op onze website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (met vermelding van referentienummer 7306) en een uitgebreid cv indienen.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning van de procedure:

 • Reactietermijn : t/m za. 5 juni
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : do. 3 juni en do. 10 juni
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij Martinuscollege : wo. 16 juni
 • Selectiegesprekken : wo. 30 juni

Direct solliciteren