Voorzitter Raad van Toezicht

Consumentenbond, Den Haag, Zuid-Holland
Voor de Consumentenbond zijn wij op zoek naar een voorzitter Raad van Toezicht. Hij/zij is een inspirerende verbinder tussen de verschillende governance organen en bewaart het evenwicht in de rolverdeling en functiescheiding tussen onder andere de Bondsraad en de Raad van Toezicht. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Wij zijn van en voor consumenten. Samen zorgen we dat consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. We maken markten eerlijk en veilig. Zonder winstoogmerk.

Consumentenbond

De Consumentenbond is in 1953 opgericht en is een vereniging van individuele leden. Al ruim 67 jaar heeft de Consumentenbond een unieke positie in de maatschappij. Dat blijkt ook uit de missie: ‘Wij zijn van en voor consumenten. Samen zorgen we dat consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. We maken markten eerlijk en veilig. Zonder winstoogmerk.’ Dat schept verantwoordelijkheden, voor de organisatie en iedereen die er werkt.

De kernwaarden zijn: eerlijk, samenwerkend en ondernemend.

Bij alles wat de Consumentenbond doet, staat ze onvoorwaardelijk naast en achter de consument. Iedereen moet met gemak en zekerheid producten en diensten kunnen kopen en gebruiken in een eerlijke en veilige markt. De Consumentenbond helpt ook door moeilijke keuzes makkelijk te maken. Ze beïnvloedt regelgeving, ziet toe op de naleving daarvan, ze stelt misstanden aan de kaak, ze voorkomt problemen en lost ze op. De Consumentenbond biedt informatie en complete dienstverlening in alle fasen van het koopproces.

De adviezen, standpunten en onderzoeken zijn betrouwbaar en de Consumentenbond is open over de manier waarop ze tot stand komen. De Consumentenbond is een non-profitorganisatie zonder aandeelhouders en zonder winstoogmerk. Ze ontvangt geen algemene subsidie, wel incidenteel een subsidie om een bepaald onderzoek kostendekkend te kunnen uitvoeren. De Consumentenbond accepteert geen vergoedingen die de onafhankelijkheid in gevaar brengt. Alle inkomsten, die voor driekwart afkomstig zijn uit lidmaatschapsgelden, besteedt de Consumentenbond aan het werk voor consumenten.

Er is een strategische keuze gemaakt om het lidmaatschap als de belangrijkste toekomstige relatievorm te blijven zien. In 2020 heeft de Consumentenbond een nieuwe lidmaatschapsstructuur geïntroduceerd: gedifferentieerd in prijs en inhoud, laagdrempelig en relevant. De nieuwe lidmaatschappen zijn ontworpen vanuit voorspellingen over de behoeften van toekomstige leden en om zo een grotere doelgroep aan te kunnen spreken.

De zes thema’s waar de Consumentenbond op inzet zijn:

 • Slim en veilig digitaal.
 • Grip op je basisuitgaven.
 • Grip op je gezondheid.
 • Energieslim wonen.
 • Waar voor je geld.
 • Hulp wanneer het telt.

Binnen deze thema’s neemt duurzaamheid een belangrijke rol in.

Voor de Consumentenbond staat 2021 in het teken van de nieuwe strategie. De Consumentenbond zet de koers uit voor 2022- 2024. De Consumentenbond streeft erna de komende jaren een nieuwe pijler aan haar bestaande dienstverlening toe te voegen. Bij voorkeur één waarmee ze de lidmaatschappen relevanter kan maken, zodat er een extra stimulans is om lid te worden en lid te blijven. Het kan om een nieuwe pijler gaan, maar het kan ook dat de Consumentenbond een bestaande activiteit steviger of anders in de markt zet. Natuurlijk zal het goed moeten passen bij de missie.

 De Consumentenbond is een vereniging met getrapte vertegenwoordiging: de algemene ledenvergadering wordt gevormd door de Bondsraad, waarin maximaal 75 leden van de vereniging zitting hebben. De Bondsraad bestaat op dit moment uit 54 leden. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. De Bondsraad is het hoogste orgaan. De leden van de vereniging kunnen invloed uitoefenen op het beleid dat onder leiding van de directie, wordt uitgevoerd door een professionele werkorganisatie met ongeveer 200 medewerkers op het bureau in Den Haag.

De Consumentenbond heeft een omzet van ruim 38 miljoen euro, ongeveer 1,5 miljoen actieve deelnemers en de ledenstand sluit eind 2020 op 422.989 leden, ongeveer 28.000 meer dan eind 2019. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 480.000,–.

In 2019 is het bureau overgegaan op een nieuwe manier van werken, geïnspireerd op holacratie. Kenmerkend hiervoor is dat het bureau zelforganiserend en multidisciplinair werkt, vanuit rollen in plaats van functies. De organisatie is ingericht in flexibele cirkels met meerdere disciplines bij elkaar. De organisatie kent geen afdelingen meer en er wordt gewerkt vanuit een hiërarchie van doelen in plaats van functies. Dat leidt tot een efficiëntere en wendbare, maar ook tot een fijne en inspirerende werkplek voor huidige en toekomstige medewerkers. Dit laatste wordt door de resultaten van het medewerkerswaarderingsonderzoek onderstreept.

De algemeen directeur, Sandra Molenaar, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bondsbureau. Zij legt daarvoor verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De door de Bondsraad verkozen Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak toezicht houden op de directie, de uitvoering van de strategie en het goed functioneren van de organisatie. Jaarlijkse goedkeuring van de Raad van Toezicht is nodig voor de strategienota, het jaarplan, het jaarverslag, de jaarrekening en het bestuursverslag. De voorzitter van de Raad van Toezicht is ook voorzitter van de Consumentenbond.

De Raad van Toezicht informeert de Bondsraad over de genomen besluiten en legt verantwoording af over zijn werkzaamheden. Daarnaast onderhoudt de Raad van Toezicht nauwe contacten met de directie. Tevens waakt de raad ervoor dat datgene wat het bondsbureau doet, past binnen de door de Bondsraad vastgestelde kaders. De zittingsduur van de leden is maximaal 2 termijnen van 4 jaar.

De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van zijn werk in gezamenlijkheid acteert. Een goede balans en samenkomst van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de raad als team. In de samenstelling wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling van geslacht en leeftijd, deskundigheid, maatschappelijke en culturele achtergrond. Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen.

De kwaliteitscriteria en profielkenmerken die gelden voor de individuele leden staan in de bijlage.

De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht is aan het einde van zijn tweede termijn gekomen en neemt afscheid. De ontstane vacature wil de Consumentenbond adequaat invullen.

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

De organisatie is in transitie. Dat vergt een voorzitter die hierop kan inspelen en zicht heeft op holacratisch werken, verjonging en nieuwe digitale verdienmodellen. Voor deze vacature wordt gezocht naar een inspirerende verbinder. Verbinder tussen de verschillende governance organen en hij/zij bewaart het evenwicht in de rolverdeling en functiescheiding tussen onder andere de Bondsraad en de Raad van Toezicht. De kandidaat bewaakt de balans in de kwalificaties van de Raad als geheel. Hij/zij zorgt voor een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.

Als toezichthouder is het van belang dat de kandidaat rolbewust is en kan werken in de driehoek van Bondsraad, Raad van Toezicht en de werkorganisatie, het bondsbureau. De kandidaat is onafhankelijk als intern toezichthouder en in staat de juiste vragen te stellen vanuit betrokkenheid met de organisatie. Hij/zij kan in de klankbordrol de directie constructief ondersteunen vanuit een eigen expertise, maar met oog voor de rol van de Consumentenbond in een veranderende samenleving.

De voorzitter Raad van Toezicht:

 • heeft het vermogen goed om te gaan met democratische besluitvormingsprocessen;
 • heeft een open blik en houding;
 • heeft de capaciteit om een bindende factor binnen de Raad van Toezicht te zijn en tevens het evenwicht en de goede harmonie tussen Raad van Toezicht, directie en Bondsraad te bewaken en te bewaren;
 • heeft ervaring als toezichthouder;
 • heeft strategisch inzicht;
 • heeft ervaring met het vervullen van de werkgeversrol;
 • heeft ruime ervaring met het besturen van organisaties en een sterk bedrijfsmatig en financieel inzicht;
 • heeft een goede ‘presence’;
 • heeft ervaring met verenigingen: kent de dynamiek en governance;
 • is bij voorkeur al lid van de Consumentenbond.

Als algemene randvoorwaarde geldt dat de Consumentenbond diversiteit nastreeft binnen de Raad van Toezicht. Daaronder valt onder meer een evenwichtige sekseverdeling en een spreiding over de diverse relevante leeftijdscategorieën. Daarnaast kan de Raad van Toezicht ook de culturele/etnische achtergrond van mogelijke kandidaten mee laten wegen.

Vergoeding

De vergoeding van de voorzitter Raad van Toezicht bedroeg in 2020 € 16.217,– exclusief BTW.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure:

Sluitingsdatum: zondag 16 mei
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 20 t/m 23
Bespreken shortlist: woensdag 16 juni (zonder kandidaten)
Selectieronde 1: donderdag 24 juni
Selectieronde 2: dinsdag 29 juni (middag)
Benoeming door de Bondsraad: 6 november

Solliciteren

U kunt reageren tot en met zondag 16 mei aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7373) en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Direct solliciteren