voorzitter Raad van Commissarissen

Stadlander, Bergen op Zoom, Noord-Brabant
Voor onze opdrachtgever Stadlander zoeken wij een voorzitter voor de Raad van Commissarissen. Deze voorzitter heeft voeling met de regio en het werkgebied, heeft veel aandacht voor het proces en kan het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten. De reactietermijn is verstreken.

Samenwerking -Trots - Ambitie - Professionaliteit - Betrokkenheid

Raad van Commissarissen bij Stadlander

Stadlander is een woningcorporatie met zo’n 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen.

De Raad van Commissarissen van Stadlander bestaat uit zeven leden. In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van haar voorzitter, zoekt Stadlander een nieuwe voorzitter per 1 januari 2022.

De kernopdracht van de raad is stimuleren en bewaken dat het bestuur en de organisatie de goede volkshuisvestelijke producten en diensten leveren tegen aanvaardbare kosten en risico’s, met voldoende inbreng van de relevante belanghouders en met inachtneming van alle relevante wettelijke en interne spelregels. Kortom de raad bewaakt continuïteit, reputatie, legitimiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het handelen van het bestuur, van de organisatie en van zichzelf. De raad onderkent daarbij vier rollen: werkgever, toezichthouder, klankbord en aanspreekpunt voor belanghouders.

De RvC van Stadlander bestaat uit zeven leden en kent vier vaste commissies: remuneratiecommissie, auditcommissie, vastgoedcommissie en de commissie jaarverslag. Naast vier vaste commissies kent de raad de mogelijkheid om tijdelijke commissies in te stellen. Bijvoorbeeld bij de werving van een nieuwe commissaris of nu actueel: een inspiratiecommissie.

De leden van de RvC vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015.

De RvC oefent haar taak uit als eenheid. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dan ook dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Er wordt derhalve aan alle leden een aantal algemene eisen gesteld. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties (zie hiervoor de link aan het einde van dit functieprofiel). Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden.

De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, opleiding en overige competenties. Van de leden wordt verwacht dat ze naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek, besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helikopterview. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

De Raad van Commissarissen heeft haar taak en werkwijze vastgelegd in een Reglement Raad van Commissarissen. Dit reglement is te raadplegen op de website van Stadlander via https://stadlander.nl/over-stadlander/toezicht-en-verantwoording/

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

De leden van de RvC zijn overwegend generalisten, maar brengen daarnaast kennis en ervaring vanuit verschillende – voor de woningcorporatie relevante – disciplines en sectoren in.
Op basis van dat uitgangspunt geldt dat alle leden moeten kunnen meedenken en meepraten over alle onderwerpen die aan de orde komen, maar dat elk lid daarnaast één of meer bijzondere aandachtsgebieden heeft, die aansluiten op zijn/haar achtergrond.

De algemene (aantoonbare) profielkenmerken voor de leden van de RvC van Stadlander zijn:

 • affiniteit met de doelstelling van de volkshuisvesting en betrokken bij de mogelijke doelgroepen van Stadlander;
 • scherp analytisch vermogen;
 • hoofdlijnen van het totale beleid kunnen beoordelen;
 • kritisch en onafhankelijk kunnen handelen ten opzichte van andere leden van de RvC en ten opzichte van het bestuur;
 • ruime ervaring met management-, bestuurs- en/of toezichtwerkzaamheden;
 • inzicht hebben in de diverse aspecten van bedrijfsvoering;
 • een actieve rol spelen in het maatschappelijke leven en een echte netwerker zijn;
 • het bestuur gevraagd en ongevraagd, in de uitvoering van het beleid, advies kunnen geven en met raad en daad kunnen bijstaan.

De RvC zal zodanig samengesteld zijn dat een of meer leden de navolgende specifieke kwaliteiten bevat:

 • kennis en ervaring op het gebied van governance;
 • kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed;
 • kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer;
 • kennis en ervaring op sociaal-maatschappelijk gebied;
 • kennis van en ervaring met de ontwikkeling van zorg en welzijn;
 • kennis van en ervaring met politiek en/of bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
 • kennis en ervaring op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied en op het gebied van financiën en control, opgedaan bij complexe grote organisaties;
 • kennis en ervaring inzake vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming;
 • kennis en ervaring op het gebied van organisatie, management en management-development;
 • kennis en ervaring op juridisch gebied;
 • kennis en ervaring op het gebied van ICT.

Specifiek Profiel Voorzitter RvC Stadlander

De nieuwe voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan in functies met eindverantwoordelijkheid/bestuurlijke ervaring, waarbij een bedrijfskundige achtergrond een pré is. Een goede kennis van governance is belangrijk, ervaring als toezichthouder een must. De voorzitter heeft voeling met de regio en het werkgebied, heeft veel aandacht voor het proces en kan het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten.

De nieuwe voorzitter herkent zich in de besturingsfilosofie van Stadlander en is van daaruit een goede sparringpartner van de bestuurder.

Het specifieke doel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen is het waarborgen van de effectiviteit van de Raad van Commissarissen om te kunnen bijdragen aan het functioneren van Stadlander, door het juist invullen van de rollen van toezichthouder, klankbord en werkgever.

De additionele kerntaken van de voorzitter zijn:

 • zich opstellen als verbinder en actief de sfeer en teamgeest binnen de Raad van Commissarissen ontwikkelen;
 • de agendavoorbereiding verzorgen en de vergaderingen leiden;
 • de ontwikkeling van de individuele leden van de Raad van Commissarissen stimuleren en monitoren en het overzicht houden over de gevolgde educatie;
 • obstakels signaleren in de verstandhouding tussen Raad van Commissarissen en bestuurder en waar mogelijk een goede verstandhouding waarborgen tussen Raad van Commissarissen en bestuurder;
 • fungeren als aanspreekpunt en klankbord voor de bestuurder;
 • zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de Raad van Commissarissen initiëren en feedback geven aan individuele commissarissen over hun functioneren.

Voorts geldt voor de voorzitter een aantal specifieke kwaliteiten. De voorzitter is een teambuilder, een gespreksleider en een housekeeper, die oog heeft voor zowel het proces de te volgen procedures als de inhoud. De voorzitter heeft zicht op de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in het werkgebied.

Teambuilder

 • bezit de vaardigheid om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden;
 • kunnen zorgen voor een vruchtbare cultuur in de Raad van Commissarissen en tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur: open, constructief en scherpe tegenstellingen niet mijdend. In staat belangentegenstellingen te overbruggen;
 • het initiëren en voorbereiden van de zelfevaluatie;
 • oog voor de dynamiek in groepsprocessen.

Gespreksleider

 • kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren;
 • heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt;
 • sturing kunnen geven aan oordeels- en besluitvorming;
 • de agenda en de jaarplanning voorbereiden en bewaken.


Housekeeper

 • voor kunnen gaan zonder de relatie met de Raad van Commissarissen te verliezen;
 • bewaken dat goede procedures voor besluitvorming worden gevolgd;
 • heeft kennis en ervaring op het gebied van de governance;
 • als crisismanager kunnen optreden in situaties waarin een actieve rol van de Raad van Commissarissen gevraagd is: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk;
 • gezag hebben binnen de Raad van Commissarissen en daarbuiten;
 • het bevorderen van de deskundigheid leden en het waar nodig feedback geven aan individuele leden;
 • vertrouwen hebben van externe toezichthouders, statutaire directie en belangrijke stakeholders;
 • voldoende tijd aan de voorzittersfunctie kunnen besteden.

Organisatie & context

Stadlander is een woningcorporatie met ongeveer 15.000 huurwoningen in West-Brabant en op Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. Stadlander wil dat haar huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Voor aanvaardbare woonlasten, in een duurzame wijk die schoon en veilig is, met goede buren en genoeg voorzieningen in de buurt. Daarom is Stadlander actief betrokken bij de samenleving, in de stad en in de dorpen. Er zijn drie ondernemingswaarden benoemd waaraan alle acties en ambities van Stadlander een bijdragen moeten leveren: Huurder centraal, Verankering en Duurzaam.

In samenwerking met vijf andere woningcorporaties in de regio is er een woonvisie 2030 opgesteld. De belangrijkste beleidsconclusie luidt: “Stel de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad centraal”. De conclusies zijn vertaald naar alle wijken en kernen in het werkgebied. Andere herkenbare opgaven hebben te maken met het verduurzamen van het woningbezit. Daarnaast spelen de extramuralisering van de zorg, het bezuinigen op welzijnswerk, de participatiemaatschappij en segregatie een rol vanwege de toename van de zogenaamde maatwerkklanten, huurders die meer en specifieke aandacht vragen.

Stadlander heeft een eenhoofdig bestuur met een directieteam van vier directeuren voor de afdelingen Klant en Gebied, Vastgoed en Bedrijfsdiensten en een programmadirecteur Duurzaamheid en Innovatie. De bestuurder is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Het toezicht op het bestuur is georganiseerd middels de Raad van Commissarissen en bestaat uit 7 leden. De vacature van voorzitter ontstaat vanwege het einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter.

Voor meer informatie over Stadlander kijkt u op de website: www.stadlander.nl.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Wat betreft de vergoeding voor RvC-leden wordt de “beroepsregel bezoldiging commissarissen” van de VTW gevolgd.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies. U kunt dit functieprofiel downloaden via de bijlage.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 22. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 16 mei a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7371) en een cv indienen.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt*:

 • sluiting reactietermijn: zo. 16 mei 2021
 • briefselectie en selectiegesprekken bij PS: week 20-21: 18, 20, 25, 27 mei
 • presentatie cv’s kandidaten (hier zijn kandidaten niet bij): week 22, 31 mei
 • 1e selectieronde : week 22, 3 juni
 • 2e selectieronde : week 23, 7 juni
 • gesprek met de OR : week 24/25
 • opstellen documenten Aw : week 25/26
 • aanvraag Zienswijze bij Aw : 4 – 8 weken
 • benoeming : medio september 2021

* De genoemde data zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en kunnen mogelijk nog wijzigen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is in bijlage 1 van Artikel 19 een alfabetisch overzicht van de competenties opgenomen waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld. https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2020-01-01#Bijlage1

Direct solliciteren