Ombudsfunctionaris

Universiteit van Amsterdam, Noord-Holland
Voor onze opdrachtgever Universiteit van Amsterdam zoeken wij een Ombudsfunctionaris. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Je kunt niet meer reageren.

We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Ombudsfunctionaris bij de Universiteit van Amsterdam

Voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn wij ter vervanging van de ad interim ombudsfunctionaris op zoek naar een ombudsfunctionaris voor 38 uur per week.

De UvA bouwt aan een inclusieve cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd, waarin ongewenst gedrag veilig gemeld kan worden, iedere melding serieus wordt genomen en zorgvuldig wordt onderzocht, en waarin er daadkrachtig gehandeld wordt. De UvA zoekt daarom een alerte en kritische ombudsfunctionaris, die open staat voor eenieder en in staat is om een onafhankelijk oordeel te geven.
Studenten en medewerkers kunnen terecht bij de ombudsfunctionaris met meldingen over bijvoorbeeld ongewenst gedrag of conflicten op de werkvloer. De ombudsfunctionaris kan op basis van deze meldingen zelfstandig onderzoek doen, adviseren en bemiddelen.

De ideale kandidaat kan met geloofwaardigheid en gezag op neutrale wijze opereren; kan verbinden, kan de-escaleren en weet om te gaan met pressie van binnen en buiten de organisatie. Deze persoon kan zaken pragmatisch benaderen en weet doelen en resultaten te behalen. Kan omgaan met vertrouwelijkheid en geeft in het werk blijk van empathie, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. De ombudsfunctionaris kan goed samenwerken en is in staat om een rol te vervullen in het UvA-netwerk op het terrein van sociale veiligheid. Vanzelfsprekend is de kandidaat van onbesproken gedrag en heeft de kandidaat ruime ervaring in verschillende type functies, bij voorkeur ook bij een universitaire organisatie.

De functie

De ombudsfunctionaris werkt onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk. In deze functie ga je over het uitvoeren van onderzoek en het adviseren over structurele problemen en misstanden binnen de universiteit.

Medewerkers en studenten kunnen bij jou terecht als er op de werkvloer of in de studie een behoefte is aan onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk onderzoek. Bijvoorbeeld bij problemen in de samenwerking tussen mensen, conflicten op de werkvloer, in het bijzonder wanneer ervaren onveiligheid structureel en langdurig is geworden.

Ze kunnen ook bij jou aankloppen voor advies, verwijzing naar de juiste instantie, gespreksleiding of bemiddeling. Je behandelt als onafhankelijke en onpartijdige partij meldingen en signalen van medewerkers en studenten en je kan jouw eigen onderzoek initiëren.

Taken:
• Het adviseren (omvattend doorverwijzen) van (groepen) medewerkers en studenten over de aangedragen vraag, dilemma of conflict.
• Het adequaat door- of terugverwijzen naar de juiste instanties, primair binnen UvA, maar waar nodig daar buiten.
• Het doen van onderzoek en op basis hiervan geven van aanbevelingen.
• Het bemiddelen en weer in gesprek brengen van partijen binnen daartoe geëigende organisatiestructuren, al dan niet door middel van mediation.
• In kaart brengen van de cultuur ten aanzien van gedrag, deze bespreekbaar maken en verbeteren.
• Het signaleren van systematische tekortkomingen in regelgeving of organisatie-invulling.
• Adviseren aan het CvB en aan leidinggevenden die in de positie zijn om te acteren op een gemelde kwestie.
• Publiceren en rapporteren over waarnemingen en bevindingen via openbare media.
• Een openbaar jaarverslag opstellen.

Functie-eisen

Je beschikt over de volgende kennis en ervaring:
• Academisch werk- en denkniveau
• Een juridische opleiding is geen eis, maar juridische onderlegdheid is wel van belang.
• Kennis over en visie op thema’s als diversiteit, inclusiviteit, sociale veiligheid en discriminatie.
• Een afgeronde opleiding conflictbemiddeling of mediation en daarnaast relevante werkervaring op dit terrein.
• Vertrouwdheid met het hoger onderwijs en de (soms) complexe dynamiek van universiteiten. Je kent de sociale, juridische en bestuurlijke verhoudingen binnen de universiteit en bent bereid om je te verbinden met de UvA.
• Je volgt ontwikkelingen op het vakgebied van het ombudswerk. Je bent bereid steeds te werken aan de professionalisering als ombudsfunctionaris, zowel door bijscholing als door regelmatig overleg/intervisie, ook op internationaal niveau.

Bij voorkeur beschik je ook over de volgende vaardigheden en competenties:
• Sterk ontwikkelde sociale en coachende vaardigheden en organisatiesensitiviteit.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels.
• Vaardig in analyseren, adviseren, bemiddelen, onderzoeken en aanbevelen.
• Proactief: zoekt actief contact en verbinding met verschillende geledingen en groeperingen binnen de UvA.
• Beïnvloedingsvaardig en overtuigingskracht.
• Vaardigheden in het omgaan met belangentegenstellingen en weerstanden.
• Vertalen van inzichten en informatie naar verbeterprojecten en beleidsvoorstellen.
• Onafhankelijk en zelfstandig. Je organiseert zo nodig deskundigheid en steun voor jezelf.

Aandachtspunten:

• De functie kan niet gecombineerd worden met een functie binnen de UvA. Een eventuele interne kandidaat kan dus niet de huidige functie behouden.
• De ombudsfunctionaris mag geen nevenfunctie of andere functie uitoefenen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het ambt of op de handhaving van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.
• In deze functie is het van belang de aansluiting te zoeken met studenten en medewerkers en om zaken vanuit verschillende invalshoeken te kunnen bekijken. We zijn daarom op zoek naar kandidaten die mede door hun achtergrond en ervaring diverse perspectieven meebrengen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 38 uur per wek met een benoemingstermijn van 4 jaar. Daarna kan tweemaal herbenoeming voor een nieuwe periode van 4 jaar plaatsvinden.
Inschaling is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en hangt mede af van het ervaringsniveau van de kandidaat.
De cao Nederlandse universiteiten is van toepassing.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA en Erik van Kooten, senior consultants. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.
U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

“Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.”

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 8 mei 2021.

Je kunt je sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7439) en een cv indienen.

Als je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning procedure:
Reactietermijn : t/m 8 mei 2021
Voorselectiegesprekken PublicSpirit : medio mei
Presentatie sollicitaties kandidaten bij UvA : woensdag 26 mei
1e ronde selectiegesprekken UvA : dinsdag 1 juni, middag + avond
2e ronde selectiegesprekken UvA : woensdag 9 juni, ochtend
Benoeming : medio juni

 

Direct solliciteren