Lid Raad van Toezicht, profiel Financiën & Bedrijfsvoering

Dongemond college, Made, Noord-Brabant
Voor het Dongemond college in Made zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met een allround financieel-economisch inzicht, bij voorkeur in combinatie met een eindverantwoordelijke financiële functie. De reactietermijn is inmiddels verstreken; u kunt niet meer reageren.

Het is onze opgave kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen.

Organisatie en context

Vanwege het aflopen van de termijn van twee leden van de Raad van Toezicht zoekt het Dongemond college een lid Raad van Toezicht met het profiel Financiën &  Bedrijfsvoering en een lid met het profiel Governance & Bestuur.

Het Dongemond college is gevestigd als Stichting voor Katholiek Onderwijs in het Dongemondgebied. Het is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen worden voorbereid op de toekomst. De school biedt veel keuzemogelijkheden.

Het Dongemond college is één school met twee locaties. Op de locatie Raamsdonksveer kunnen leerlingen terecht voor de niveaus vwo, havo en vmbo. Op de locatie Made kunnen leerlingen terecht voor de onderbouw havo en alle niveaus vmbo.

Het totaal aantal leerlingen bedraagt ongeveer 2.100, waarvan er zo’n 1.600 op de locatie Raamsdonksveer zitten. De meeste leerlingen die instromen, komen uit de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. Daarnaast is er instroom uit de gemeenten Werkendam, Waalwijk en Oosterhout. In totaal werken er ongeveer 250 medewerkers.

Het Dongemond college wordt aangestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur en bestaat uit drie zelfstandige units. Elke unit heeft een eigen directeur die wordt ondersteund door teamleiders. Het bestuur wordt ondersteund door een afdeling bedrijfsvoering (met daarbinnen financiën, leermiddelen, ICT en applicatiebeheer, leerlingenadministratie en beheer gebouwen), een afdeling personeelszaken, een medewerker PR & Communicatie en een bestuurssecretariaat.

Visie en Missie

Het Dongemond college helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Leerlingen worden uitgedaagd en geholpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige, weerbare en (zelf)kritische persoonlijkheden die in staat zijn, met een open blik, volop mee te doen aan onze samenleving en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ze krijgen persoonlijke aandacht en begeleiding, een veilige en prettige leeromgeving en goed en eigentijds onderwijs dat gericht is op kennis, vaardigheden, zelfontplooiing en zelfstandigheid.

Kijk voor meer informatie op https://www.dongemondcollege.nl.

De Raad van Toezicht

De basis voor de profielschets voor het bestuur en de Raad van Toezicht is de Code voor Goed Onderwijsbestuur VO van 2019 en de statuten van Stichting voor Katholiek Onderwijs in het Dongemondgebied. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf (minimaal drie) leden en is zodanig opgesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad heeft tot taak de werkzaamheden van het College van Bestuur te controleren en zicht en toezicht te houden op de algemene gang van zaken. Dit met inachtneming van de eigen branchecode voor Good Governance. De voltallige Raad van Toezicht komt ten minste vijf keer per jaar samen. Daarnaast zijn er commissievergaderingen, schoolbezoeken en incidentele bijeenkomsten, bijvoorbeeld met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In het overleg van de Raad van Toezicht zijn er regelmatig medewerkers/directeuren van het Dongemond college die presentaties over een specifiek onderwerp geven.

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de Stichting, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de door haar in stand gehouden instellingen. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden instellingen, alsmede het belang van de samenleving.

 

De raad van toezicht kent vijf rollen in de verhouding met het bestuur.

 1. Integraal toezicht

De RvT houdt integraal toezicht. Dit betekent dat toezicht gehouden wordt op de volgende aspecten:

 • Het bewaken van de continuïteit van de maatschappelijke taak van het voortgezet onderwijs in het Dongemondgebied;
 • Het bewaken van de kernwaarden zoals vastgelegd in het identiteitsbewijs dat onderdeel is van het strategische beleidsplan en de uitgangspunten van de stichting die vastgelegd zijn in de statuten;
 • Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting;
 • Het toezien op de kwaliteit van onderwijs;
 • Het vragen om verantwoording door het CvB en de toetsing op de realisatie van de ambities;
 • Het controleren of het CvB voldoende doordacht en zorgvuldig handelt in het belang van de stichting;
 • Bewaken dat er een regeling melding van misstanden (‘klokkenluidersregeling’) ingesteld is.

 

Daarbij wordt steeds gekeken naar alle verschillende belanghebbenden:

 • Leerlingen en hun ouders
 • Medewerkers
 • Directe maatschappelijke omgeving
 • Toeleverend en afnemend onderwijs

De aspecten en belangen vormen de basis voor het in de breedte bevragen van het CvB bij veranderingen en maatregelen.

 

 1. Werkgeverschap

Dit omvat formele aspecten van het werkgeverschap (zoals werving, selectie en benoeming, het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het bestuur en het beoordelen van het functioneren van het bestuur), alsmede informele aspecten (steun bieden waar nodig, het onderhouden van een goede relatie).

 

 1. Adviesrol

De RvT fungeert als klankbord voor het CvB door mee te denken en door haar ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen. Een advies is open van karakter en het staat het College van Bestuur vrij hier een eigen afweging in te maken.

 

 1. Goedkeuring

Conform de statuten worden bepaalde besluiten door het CvB onderworpen aan de goedkeuring van de RvT.

 

 1. Verantwoording

Dat houdt in dat de RvT actief verantwoording aflegt aan relevante interne en externe belanghebbenden over het eigen functioneren en de wijze waarop de RvT haar kwaliteit en deskundigheid op peil houdt. De RvT evalueert zelf ten minste eenmaal per jaar het functioneren.

 

Voor de uitvoering van de taken van de Raad van Toezicht is een toezichtkader opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd over de wijze waarop de RvT zijn taak uitvoert.

Profiel lid Raad van toezicht

Vanwege het aflopen van de termijn van twee leden van de Raad van Toezicht zoekt men versterking, zodat de Raad zijn toezichthoudende functie optimaal kan blijven uitvoeren.

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • een verbinding met de grondslag en doelstelling van de Stichting;
 • algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten (het verdient aanbeveling dat het lid affiniteit en zo mogelijk ervaring heeft met vergelijkbare bestuurlijke functies en het Raad van Toezicht model);
 • het vermogen om te werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeels en besluitvorming) en door bij te dragen aan een cultuur van openheid, dialoog en constructieve scherpte;
 • het vermogen en de attitude (analytisch, initiërend, proactief, doortastend en besluitvaardig) om het beleid van de Stichting in al zijn facetten en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan, daarin een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand in acht nemende;
 • een zo ruim, adequaat en relevant mogelijk sociaal, lokaal, (boven)regionaal of landelijk netwerk;
 • kennis van en interesse in de maatschappelijke, sociale en onderwijskundige uitdagingen in de Dongemondregio, en/of bereid zich daarin te verdiepen;
 • een hoge mate van integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijke kritische opstelling en goed ontwikkelde maatschappelijke en sociale antenne;
 • in staat zijn om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan deze bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap;
 • de beschikbaarheid van voldoende tijd om zijn/haar taak op afdoende wijze te kunnen vervullen;
 • de bereidheid om zitting te nemen in commissies.

 

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het voortgezet onderwijs in het algemeen.

Specifieke profiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat de leden generalisten zijn, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen, complementair aan elkaar zijn en affiniteit hebben met de doelgroep en waarden van het Dongemond college. Voor integraal toezicht beschikken alle leden over een helicopterview. Daarnaast heeft ieder lid specifieke expertise binnen één of meer kennisvelden die het onderwijs raken. De kennisvelden die in ieder geval vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht zijn: onderwijs, HRM, juridische zaken en financiën. De kennisvelden kunnen verspreid zijn over, verenigd zijn in een of verdeeld over meerdere leden van de Raad van Toezicht.

Naast de kwaliteiten en deskundigheden zoals beschreven in het algemene profiel voor een lid van de Raad van Toezicht zoeken we een nieuw lid met het aandachtsgebied Financiën & Bedrijfsvoering.

 

Financiën & Bedrijfsvoering

U versterkt de Raad van Toezicht op de thema’s Financiën en Bedrijfsvoering.
Daartoe beschikt u over een allround financieel-economisch inzicht, bij voorkeur in combinatie met een eindverantwoordelijke financiële functie. U hebt een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen (wijzigingen in financiering en bekostigingssystematiek) op bedrijfsvoeringsprocessen en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen binnen het onderwijs.
Daarnaast beschikt u over kennis over en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderwijsinstelling, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s. U kunt de relatie tussen strategisch beleid en de daarvoor noodzakelijke facilitering van uitvoering en ondersteuning evalueren.
U wordt lid van de auditcommissie.

Ervaring in toezicht en begrip van good governance en affiniteit met de identiteit is gewenst. Binding met en kennis van de regio is een pre. We zoeken kandidaten met een maatschappelijke betrokkenheid, bij voorkeur in relatie tot jongeren. Gestreefd wordt naar een samenstelling van de raad die een afspiegeling is van de samenleving.

Benoeming en vergoeding

Benoeming van de leden vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één periode van vier jaar. De leden van de Raad hebben recht op een vergoeding van € 6.000,– exclusief btw per persoon per jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jeanette Breekveldt. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit: 033-445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 15 mei a.s

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer:
– profiel Financiën & Bedrijfsvoering : 7425
– profiel Governance & Bestuur          : 7449

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Planning procedure :

 • Reactietermijn : t/m za. 15 mei
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit : week 20 + 21
 • Bespreken cv’s met opdrachtgever : do 3 juni
 • 1e Selectieronde : wo. 9 juni vanaf 18.00 uur
 • 2e selectieronde : di. 29 juni vanaf 18.00 uur
 • Benoeming: start uiterlijk per 1 augustus 2021

Direct solliciteren