Lid Raad van Commissarissen

Woonmeij, Schijndel, Noord-Brabant
Voor onze opdrachtgever Woonmeij zoeken wij een lid Raad van Commissarissen, profiel Zorg. Gegeven de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn we nadrukkelijk op zoek naar diversiteit in leeftijd, gender en kernkwaliteiten. De reactietermijn is verstreken.

Prettig, duurzaam wonen

Organisatie & context

Woonmeij is een woningcorporatie met ruim 5.100 woningen in de gemeentes Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Met hart voor wonen draagt Woonmeij haar steentje bij aan de woonwensen van haar huurders en woningzoekenden. Daarom werkt zij voor nu en in de toekomst aan een ruime keuze in voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Daarnaast zet zij zich in, samen met huurders en lokale partners, voor vitale buurten, wijken en dorpen.

De kerntaak van Woonmeij is het verhuren, beheren en bouwen van sociale huurwoningen. Daarmee draagt zij bij aan het bieden van woonruimte voor mensen met een kleine portemonnee. Woonmeij is er voor mensen die niet zelfstandig in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien en maakt keuzes vanuit het belang van huidige en toekomstige huurders. Dit alles met oog voor prettig wonen.

Woonmeij is aanwezig in grote en kleine kernen, bij individuele bewoners en in het lokale sociale netwerk. Woonmeij heeft een nieuwbouwopgave, maar er ligt ook een opgave in het verbeteren van de huidige woningvoorraad en het op orde houden van een prettige woonomgeving. Ook speelt Woonmeij in op de behoeftes van de ouder wordende bewoner, die graag langer thuis wil blijven wonen. Daarnaast is het voor de kleine dorpen belangrijk dat ook jongeren blijvend gehuisvest kunnen worden. Daarom wordt gestreefd naar een gedifferentieerd aanbod aan woningen, waarbij maatwerk niet uit de weg wordt gaan.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de site: www.woonmeij.nl

Lid Raad van Commissarissen

Woonmeij is een vereniging met een algemene ledenvergadering. Zij werkt met een Raad van Commissarissen (RvC), op dit moment bestaande uit vijf leden, en een directeur bestuurder. Er zijn twee kerncommissies: de Audit & Vastgoedcommissie en de Remuneratiecommissie. Twee van de vijf leden bezetten een zetel op voordracht van de huurders.

De profielschets en werkwijze van de RvC zijn vastgelegd in het document “Profielschets Raad van Commissarissen”. Als belangrijkste rollen worden genoemd:

 • Toezichthouden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken:
  • strategisch bedrijfsplan en het jaarplan;
  • meerjarenbegroting;
  • financieringsplan;
  • strategisch voorraadplan;
  • jaarrekening en het jaarverslag;
  • benoemen van en de opdrachtverstrekking aan de accountant.
 • Adviesfunctie in de vorm van gespreks- en sparringpartner naar het bestuur:
  • reflecteren bij omvangrijke beslissingen (investeringen, strategische vraagstukken en samenwerkingsverbanden);
  • geven van gevraagd en ongevraagd advies.
 • Werkgeversrol richting het bestuur:
  • Selecteren, benoemen, belonen en beoordelen bestuur.

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is een evenwichtig samengestelde RvC, bestaande uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar diversiteit. Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helikopterview, naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek.

Elk lid van de RvC heeft verder de volgende kwaliteiten:

 • analytisch vermogen (hbo/academisch denkniveau);
 • in staat als klankbord te fungeren voor het bestuur;
 • ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in strategisch afwegingsproces;
 • in staat zijn in teamverband te werken;
 • een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
 • sterk in omgevingsanalyses;
 • beschikt over relevante netwerken.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets).
De profielschets van de RvC van Woonmeij voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Achtergrond
De RvC als geheel heeft de volgende achtergrond:

 • bestuurlijke ervaring;
 • breed netwerk;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

In bijlage 3 (zie download) wordt beschreven welke expertisegebieden er in de Raad belegd zijn, conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Aw.

Specifiek profiel vacature: Zorg

Op 1 januari 2022 ontstaat er een vacature vanwege het einde van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter. De rol van voorzitter wordt intern ingevuld, waardoor er een vacature ontstaat voor lid van de Raad van Commissarissen. Woonmeij streeft ernaar om de vacature in het najaar van 2021 in te vullen en kiest voor de toegevoegde waarde die iemand uit de zorg- en/of welzijnswereld kan leveren aan de huidige RvC.

Kennis en ervaring

 • visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het sociale domein en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving;
 • visie op toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de doelgroepen en Wonen en Zorg;
 • affiniteit met thema’s als kwetsbare doelgroepen, passend toewijzen en betaalbaarheid;
 • kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting en leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als bedrijfsmatige opgave van de corporatie;
 • betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijke en politieke speelveld goed weet te duiden;
 • bestuurlijke ervaring opgedaan bij een zorg of welzijnsinstelling.


Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten

 • bestuurlijke intelligentie;
 • ondernemingsgeest en nieuwsgierig naar innovatieve, creatieve ideeën;
 • authentiek en onafhankelijk in oordeelsvorming;
 • nuchterheid en visie op invulling van de rol en positie van de commissaris;
 • sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • balans tussen ziel en zakelijkheid;
 • open en transparante houding;
 • vermogen tot zelfrelativering.

De Raad van Commissarissen streeft naar diversiteit in de breedte. Onder meer wat betreft gender, leeftijd, kernkwaliteiten en specifieke deskundigheid. Gegeven de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn we nadrukkelijk op zoek naar diversiteit in leeftijd, gender en kernkwaliteiten.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De commissarissen van Woonmeij zijn allemaal lid van de VTW en hanteren de Beroepsregel Bezoldiging commissarissen, wat leidt tot een lagere vergoeding dan de WNT.
De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

U kunt deze vacature (inclusief bijlagen) downloaden/printen via ‘download bijlages’. PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 22. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren tot uiterlijk zondag 23 mei a.s.
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7405) en een cv uploaden.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:*

 • reactietermijn: t/m zo. 23 mei 2021
 • voorselectiegesprekken PublicSpirit: week 20/21 (18, 20, 25, 27 mei)
 • presentatie shortlist (kandidaten zijn hier niet bij): maandag 31 mei
 • selectieronde met selectiecommissie: dinsdag 8 juni
 • eventuele 2e selectieronde: maandag 14 juni
 • kennismaking met de Personeelsvertegenwoordiging en de huurdersvereniging: week 25
 • opstellen documenten voor Aw : week 25-26
 • aanvraag zienswijze bij Aw : 6-8 weken
 • benoeming : streefdatum 1 sept/okt 2021**

* de genoemde data zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en kunnen mogelijk nog wijzigen.

** in geval van een verkorte Aw procedure is wellicht 1 augustus haalbaar.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaat uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is in bijlage 1 van Artikel 19 een alfabetisch overzicht van de competenties opgenomen waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2020-12-23#Bijlage1

Direct solliciteren