Lid Raad van Commissarissen, profiel financiën en bedrijfsvoering

WBV Arnemuiden, gemeente Middelburg, Zeeland
Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Arnemuiden zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met een financieel-bedrijfseconomische achtergrond. De nieuwe commissaris dient bij voorkeur in de regio te wonen en/of te werken of op een andere manier verbonden te zijn aan het werkgebied. Kandidaten met toezichthoudende ervaring worden nadrukkelijk verzocht om te reageren. De reactietermijn is verstreken.

Thuis in Arnemuiden

Lid Raad van Commissarissen bij WBV Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden is een vereniging met een algemene ledenvergadering. Zij werkt met een Raad van Commissarissen (RvC), op dit moment bestaande uit drie leden, en een bestuur bestaande uit drie leden. Een van de drie commissarissen bezet een zetel op voordracht van de huurders. Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 oktober 2021 een vacature voor een lid Raad van Commissarissen bij Woningbouwvereniging Arnemuiden. Het betreft een positie met het profiel Financiën en Bedrijfsvoering.

De RvC houdt toezicht op de voortgang van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Woningbouwvereniging Arnemuiden.

Woningbouwvereniging Arnemuiden hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren zij de Governancecode Woningcorporaties 2020. Op basis van deze code heeft Woningbouwvereniging Arnemuiden het reglement van de RvC beschreven, inclusief de reglementen van de commissies, het bestuursreglement, de meldregeling en de integriteitscode. Ook is het kwaliteitsprofiel van de RvC beschreven.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch, in verbinding, toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders en andere belanghebbenden.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders, die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie, op basis van het gevoerde beleid, tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast het houden van toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. De RvC is een strategische sparringpartner van het bestuur en treedt op als werkgever van de bestuurders.

Voor een goede vervulling van de Governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van maximaal vier jaar.

Specifiek Profiel Financiën en Bedrijfsvoering

Voor de vacature met het kwaliteitsprofiel Financiën & Control zoeken we een commissaris met een financieel-bedrijfseconomische achtergrond. Enige bekendheid of kennis van wet- en regelgeving in de volkshuisvesting zou het plaatje compleet maken. Definitieve invulling van deze vacature is per 1 oktober 2021.

Kennis en ervaring

 • ervaring op strategische/eindverantwoordelijke posities;
 • kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control;
 • ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen;
 • kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie, de beheersing hiervan en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • enige kennis van relevante wet- en regelgeving (bouwrecht, fiscaal recht, bestuursrecht, huurrecht);
 • visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het publieke domein en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving;
 • inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming, financieel-economische vraagstukken en risicomanagement.

Kwaliteiten en competenties

 • hbo werk- en denkniveau;
 • authentiek, bestuurlijk inzicht en teamspeler;
 • klankbord voor het bestuur bij complexe (financiële) vraagstukken;
 • binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
 • gevoel voor omgevingsfactoren, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de corporatie;
 • goed ontwikkelde sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • gevoel bij de lokale setting en schaalgrootte van de organisatie.

Een lid van een RvC moet bereid zijn voldoende tijd te besteden om aan zijn of haar rol serieus invulling te geven. Kandidaten met toezichthoudende ervaring worden nadrukkelijk verzocht om te reageren.

Met betrekking tot het borgen van voldoende lokale betrokkenheid van de RvC dient het nieuwe lid bij voorkeur in de regio te wonen en/of te werken of op een andere manier verbonden te zijn aan het werkgebied.

Organisatie & context

Woningbouwvereniging Arnemuiden beheert momenteel 380 woningen in de gemeente Middelburg. Het woningbezit is echter geconcentreerd in de kern Arnemuiden. Woningbouwvereniging Arnemuiden behoort tot de kleinere corporaties in het land. Het team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse dienstverlening bestaat uit vijf personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen.

Service staat hoog in het vaandel en door een kleine werkorganisatie zijn er korte lijnen met de huurders. Dat wordt dan ook gewaardeerd: Woningbouwvereniging Arnemuiden is in 2019 beoordeeld als de beste corporatie van Nederland wat betreft huurderstevredenheid. Ook het visitatierapport van 2020 laat een positief beeld zien: ‘Een relatief kleine, maar zeer betrokken organisatie die dichtbij haar huurders staat’.

Voor meer informatie over Woningbouwvereniging Arnemuiden kijkt u op de website.

Aanbod

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen ieder een vaste vergoeding van € 500 per jaar en een vergoeding van € 100 per vergadering. Hiermee zit zowel het bestuur als de Raad onder de wettelijke bezoldiging van de WNT2.

Meer informatie

U kunt het functieprofiel downloaden via de bijlage. PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Aukje Beijer, projectassistente, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 22. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren uiterlijk zondag 23 mei 2021 a.s.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7387) en een cv uploaden.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:*

 • reactietermijn: t/m zo. 23 mei 2021
 • voorselectiegesprekken PublicSpirit: week 21
 • presentatie shortlist (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig): maandag 31 mei
 • eerste Selectieronde met selectiecommissie: vrijdag 11 juni
 • tweede Selectieronde met selectie- en Adviescommissie : week 24/25, optie ma. 21 juni
 • kennismaking met OR en huurdersvereniging: week 25
 • opstellen documenten voor Aw: week 25-26
 • aanvraag zienswijze bij Aw: 6-8 weken
 • benoeming: streefdatum 1 september 2021

* De genoemde data zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en kunnen mogelijk nog wijzigen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is in bijlage 1 van Artikel 19 een alfabetisch overzicht van de competenties opgenomen waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld. https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2020-01-01#Bijlage1

Direct solliciteren