Lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders

Heuvelrug Wonen, Doorn, Utrecht
Voor onze opdrachtgever Heuvelrug Wonen zoeken wij een lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders, met kennis van volkshuisvesting en weet wat er speelt binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en bij woningcorporaties in de regio. Reactietermijn is verstreken.

Wij staan voor goed en betaalbaar huisvesten van mensen op de Utrechtse Heuvelrug die hier zelf niet in kunnen voorzien.

De organisatie

Heuvelrug Wonen is een woningcorporatie, actief op de Utrechtse Heuvelrug. In de Doornse, Driebergse en Leersumse samenleving beheren we ruim 3.400 woningen, een kwart van het totale woningbestand in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met 37 medewerkers en met onze maatschappelijke partners werken we aan een vitale en aantrekkelijke woonomgeving waarin het goed wonen is.

In het ondernemingsplan 2018-2021 heeft Heuvelrug Wonen de missie, visie en strategie als volgt geformuleerd:

Missie
Heuvelrug Wonen zorgt voor goede, betaalbare huisvesting voor mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien, primair binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Visie
Dit doen we door onze betaalbare voorraad op peil te houden, en daar waar nodig en mogelijk uit te breiden. Hierbij willen we de woonlasten zo laag mogelijk houden.

Strategie
We zetten in op nieuwbouw en herbestemming. Hierin zien we de belangrijkste oplossing voor doorstroming, terugdringen van de wachtlijsten en voldoende passende huisvesting. We houden de woonlasten zo laag mogelijk. Hiervoor zetten we in op een gematigd huurbeleid en investeren in duurzame maatregelen. We bedienen onze bewoners en toekomstige huurders zo optimaal mogelijk. Dit doen we met aandacht en respect, door goed te luisteren naar de klant en ze serieus te nemen.

Fusie met Woningstichting Cothen
De Raden van Commissarissen en de bestuurders van Heuvelrug Wonen en Woningbouwstichting Cothen hebben gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor een verdere samenwerking tussen beide woningcorporaties. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat een intentieovereenkomst is getekend waarin het voornemen tot een fusie per 1 januari 2022 is opgenomen. Tot dat moment blijven beide organisaties zelfstandig functioneren. Vervolgens zal Heuvelrug Wonen de werkzaamheden in Cothen overnemen. Hiermee voegt Heuvelrug Wonen 300 woningen toe aan haar bezit. Woningstichting Cothen kan alle volkshuisvestelijke opdrachten in Cothen niet meer zelfstandig realiseren. Ook in Cothen is er een enorme vraag naar nieuwe sociale huurwoningen. Heuvelrug Wonen en Woningbouwstichting Cothen werken al langer samen.

Meer informatie over de organisatie en het ondernemingsplan 2018-2021 ‘Nieuwe Balans’ is te vinden op www.heuvelrugwonen.nl.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie ‘Heuvelrug Wonen’ houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken van de corporatie via de directeur-bestuurder en staat deze met advies terzijde. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder. Bij het uitoefenen van het toezicht laat de RvC zich leiden door de beginselen van good governance. De RvC vergadert ten minste vier maal per jaar. Daarnaast participeren de commissarissen in een commissie van de RvC en nemen ze deel aan themabijeenkomsten, stakeholdersbijeenkomsten en (informele) medewerkersbijeenkomsten. In de uitoefening van haar werkzaamheden acteert de RvC vanuit de volgende visie:

De Raad van Commissarissen is onafhankelijk en zelfstandig in staat om een oordeel te vormen over het beleid en het functioneren van de corporatie ‘Stichting Heuvelrug Wonen’ en haar bestuurder. De Raad van Commissarissen acteert binnen de wettelijke kaders en bewaakt het dienen van het maatschappelijke belang door de corporatie, de doelstellingen en de financiële continuïteit van de corporatie. Tevens houdt de Raad van Commissarissen voeling met relevante belanghebbenden. Daarbij stelt de Raad van Commissarissen heldere kaders op richting het bestuur en de corporatie. De Raad van Commissarissen houdt proactief toezicht met gepaste distantie op de bestuurder en is in staat om de bestuurder ter verantwoording te roepen.

De RvC bestaat primair uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. In het kader van de integrale besluitvorming beschikt ieder lid over een specifiek aandachtsgebied, maar bovenal ook over een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren en weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen te stellen.

Algemene vereisten:
Alle leden van de RvC beschikken tenminste over de volgende kwaliteiten:
• Het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op tenminste HBO-niveau).
• Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor het bestuur voor diverse (deel-)terreinen van beleid.
• Het hebben van kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
• Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen.
• Het kunnen werken in teamverband.
• Het hebben van een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting.
• Het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie.
• Affiniteit met en inzicht in de vereisten vanuit de Governancecode van woningcorporaties.
• Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.
• Voldoende beschikbaarheid, bij voorkeur vergadert de RvC overdag.

De functie

Rollen van de RvC:
De RvC vervult drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:
1. De rol van toezichthouder op het bestuur.
2. De rol van klankbord/raadgever voor het bestuur.
3. De rol van werkgever van het bestuur.

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:
• het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
• het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
• het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
• het reflecteren met de bestuurder over de relatie met (maatschappelijke) partners en de inbreng van de belanghouders;
• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:
• het vormgeven van de topstructuur;
• het selecteren en benoemen van de bestuurder;
• het belonen van de bestuurder;
• het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
• het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Heuvelrug Wonen voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Specifiek profiel lid op voordracht huurders

Heuvelrug Wonen heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de HBV. Dit nieuwe lid RvC wordt benoemd op voordracht van de HBV.
Daarom zijn ook de volgende criteria van belang:
• kennis van volkshuisvesting en de prestatieafspraken en weten wat er speelt binnen onze gemeente Utrechtse Heuvelrug en bij woningbouwcorporaties in de regio.
• aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging; kan verbinding leggen tussen tussen huurders en de belangen van een woningbouwcorporatie en haar vertegenwoordiging de HBV-HW.
• mee kunnen en willen denken over het versterken van de huurdersparticipatie en het verder professionaliseren van de huurdersbelangen vertegenwoordiging.
• inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Heuvelrug Wonen;
• de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersvereniging en andere bewonersvertegenwoordigingen in gesprek te gaan.

Verder zijn inhoudelijk de volgende aspecten van belang:
• kennis van en visie op actuele ontwikkelingen in de corporatiesector. Visie op kansen en mogelijkheden binnen de bestaande volkshuisvestelijke kaders.
• kennis van specifieke wet- en regelgeving voor de corporatiesector;
• ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen; kennis van het functioneren van een (lokale) overheid.

De kandidaat is in staat om de ontwikkelingen ten aanzien van zijn/haar kennisgebied te vertalen naar de volkshuisvesting en de corporatie en heeft bij voorkeur binding met het werkgebied van de corporatie.

De RvC zoekt naar kandidaten die de juiste balans vinden in tegenkracht, samenwerking en verbinding. Kandidaten die verrassende vragen kunnen en durven te stellen en die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kunnen kijken. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

De RvC streeft naar diversiteit binnen het team. Bij de invulling van deze vacature zal dan ook nadrukkelijk gekeken worden naar een diverse samenstelling.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Voor wat de honorering van de leden betreft, deze valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, beiden via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Planning:
Reactietermijn : tot 6 mei
Voorselectiegesprekken : tot eind mei
Bespreken cv’s met Heuvelrug Wonen : begin juni
Selectiegesprekken : medio juni
Start lid RvC op voordracht huurders : uiterlijk 1 september

De exacte data worden z.s.m. bekend gemaakt.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7436. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren