lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders

Fien Wonen, Hardinxveld-Giessendam, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever Fien Wonen zoeken wij een lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Samen aan de slag voor jouw woongeluk. Wat je wens ook is, we doen het samen.

Fien Wonen

Fien Wonen is een relatief kleine corporatie tussen de Lek en Merwede. Fien Wonen opereert in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden (het werkgebied van de voormalige gemeente Zederik) en beheert circa 3.300 woningen en vier woonzorgcentra. Ons bezit ligt in kleine kernen waar tradities, verenigings- en kerkelijk leven belangrijke pijlers zijn van het bestaan. De grote steden Utrecht en Dordrecht liggen op een kwartier afstand met OV of auto.

De missie van Fien Wonen is in 2019 geactualiseerd en verder uitgewerkt: Fien Wonen werkt met iedereen samen aan het realiseren van een veilig, gezond en betaalbaar (t)huis, zodat zij, die niet zelfstandig in het wonen kunnen voorzien, op eigen kracht een gelukkig en waardevol leven kunnen leiden in onze maatschappij. Nu en in de toekomst.

Daarnaast hebben we gewerkt aan het verder verfijnen van de visie. We hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd waarmee we werken:
• Bewoners hebben de regie op hun eigen wonen.
• We werken met de huurder als partner.
• Iedereen is gelijkwaardig, maar niemand is gelijk.
• We zorgen voor voldoende goede woningen voor onze doelgroep in onze regio. We bieden betaalbaar wonen voor onze huurders.
• We maken slimme, duurzame en energiezuinige keuzes.
• We werken optimaal samen voor het leveren van onze maatschappelijke prestatie.
• We werken financieel verantwoord.

De kernwaarden van Fien Wonen hierbij zijn: Optimistisch, vindingrijk en betrokken.

Fien Wonen werkt volgens het principe ‘Huurders aan de top’. Dat betekent continue focus op de huurder in ons dagelijks werk en maatwerk, want geen huurder is hetzelfde. We houden in onze dienstverlening rekening met de eigen kracht en behoefte van de huurder. We zullen als corporatie onze rol telkens goed moeten inschatten en flexibel moeten zijn om aan de behoeften van al onze klanten te kunnen blijven voldoen. Daarbij is samenwerking een vliegwiel voor verbinding, inspiratie en versnelling. Alleen samen met onze klanten, burgers, gemeenten, het welzijnswerk, scholen, schuldhulpverlening, de jeugd- en ouderenzorg, gehandicaptenzorg en vele, vele bedrijven wil en kan Fien Wonen haar missie vormgeven. Door samenwerking op een grotere schaal in backofficetaken of op bijzondere expertisegebieden zoals duurzaamheid kan de impact en efficiency van Fien Wonen en de betrokken organisaties worden vergroot

Meer informatie is te vinden via de website: www.fienwonen.nl ; daar vindt u onder publicaties ook het ondernemingsplan en het jaarverslag.

De Raad van Commissarissen

Formeel heeft de Raad van Commissarissen de volgende taak:

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. De leden staan het bestuur met raad terzijde. Daarnaast vervult de Raad van Commissarissen de rol van werkgever van de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie en hun omgeving.

De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal vier en maximaal vijf leden en heeft naast de functie van werkgever van de directeur-bestuurder, een toezichthoudende en adviserende functie. Momenteel bestaat de raad uit vier leden, waaronder een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisaties hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor minstens een derde van de leden van de raad. Indien de Raad van Commissarissen uit vier of vijf leden bestaat hebben zij recht op een bindende voordracht voor 2 leden.
Deze leden vervullen hun taak zonder last of ruggenspraak van degene door wie zij zijn voorgedragen.
De leden van de Raad van Commissarissen dienen allen aan een aantal algemene functie-eisen te voldoen. Daarnaast zullen in de raad diverse deskundigheden aanwezig zijn conform teneinde het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

De raad komt tenminste 4 maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.
Een commissaris wordt in principe aangesteld voor een periode van 4 jaar en kan eenmalig herbenoemd worden voor eenzelfde termijn.
Bekendheid binnen het werkgebied bij minimaal één commissaris is een sterke aanbeveling.

Taken
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. In de statuten zijn de belangrijkste taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen als volgt vastgelegd.

Het goedkeuren van besluiten van het bestuur omtrent:
a. vaststelling van het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening;
b. vaststelling dan wel wijziging van de begroting;
c. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning;
d. wijziging van de statuten of het Reglement Raad van Commissarissen en het Bestuursreglement;
e. vaststelling van het bestuursreglement inzake het regulier overleg tussen de directeur-bestuurder en het managementteam en mandatering van bevoegdheden aan afdelingsmanagers;
f. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
g. het uitgeven van schuldbrieven;
h. vaststelling dan wel wijziging van een beleggings- en treasurybeleid;
i. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
j. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
k. het aangaan of verbreken van een al dan niet duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
l. het oprichten van andere rechtspersonen;
m. vaststelling dan wel wijziging van het beleid van de stichting op hoofdlijnen;
n. het aanvragen van surséance van betaling of faillissement van de stichting;
o. investeringen boven een door de Raad van Commissarissen te bepalen waarde, voor zover de raad aan deze investeringen niet reeds eerder haar goedkeuring heeft gehecht bij goedkeuring van de begroting of het beleidsplan;
p. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een eventuele dochtermaatschappij van de stichting als ook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen;
q. vaststelling van een toetsingskader voor verbindingen en investeringen;
r. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is;
s. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde.

Profiel individuele leden Raad van Commissarissen
Elk lid van de raad dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de raad beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. Ook de leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is. De raad streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Voor elk lid van de Raad van Commissarissen gelden acht aandachtsgebieden:

1. Kennis en ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht:
• academisch denkniveau dat door opleiding én/of werkervaring is bereikt;
• heeft aantoonbaar tenminste bestuurlijke, dan wel toezichthoudende ervaring bij
één of meerdere ondernemingen en kan daarvan meerdere referenties benoemen;
• beschikt over een helikopterview, een goed ontwikkeld analytisch vermogen en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
• beschikt over inzicht in strategische afwegingsprocessen;
• beschikt over inzicht in en heeft ervaring met risicobeheersing van financiële en niet financiële aard;
• beschikt over kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• beschikt over bestuurlijke intuïtie en intelligentie en maakt ook de gevoelsmatige issues bespreekbaar;
• is als betrokken teamlid oprecht geïnteresseerd in de mening van de ander, durft ook een afwijkende mening te hebben;
• vertoont op het gebied van integriteit voorbeeldgedrag;
• beschikt over goed ontwikkelde competenties als discussievaardigheid,
vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.

2. Brede maatschappelijke ervaring:
Elk lid van de Raad van Commissarissen heeft aantoonbaar (bestuurlijke) ervaring met maatschappelijke vraagstukken welke direct dan wel indirect gerelateerd zijn aan wonen. Daarbij is elk lid maatschappelijk sensitief.

Er is aantoonbare affiniteit met de doelstelling, cliënten en het werkveld van Fien wonen.

3. Basiskennis van volkshuisvesting:
Elk lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn de ontwikkelingen van zijn of haar kennisgebied te kunnen vertalen naar de volkshuisvestingsopgaven van Fien wonen.

4. Basiskennis van financiën:
Elk lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn de financiële positie te kunnen beoordelen naar de (volkshuisvestings)opgaven van Fien wonen.

5. Specifieke kennisgebieden:
De Raad van Commissarissen zal naast de individuele generalistische kwaliteiten ten minste als collectief over de volgende specialismen beschikken:
• volkshuisvestelijk;
• financieel-economisch;
• juridisch;
• sociaal-maatschappelijk;
• zorg en welzijn;
• vastgoedbeheer en projectontwikkeling;
• organisatorisch/bestuurlijk.

Verschillende specialismen kunnen in één persoon verenigd zijn.
De leden zijn bij voorkeur woonachtig of werkzaam in (de regio) Hardinxveld-Giessendam en Zederik. Voor de voorzitter vinden we regionale binding van groot belang.

6. Onafhankelijk:
Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft, conform de Governancecode, de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de Raad van Commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De bepalingen onder artikel III.2 van de Governancecode zijn hierbij leidend.

7. Onpartijdig:
Een lid van de Raad van Commissarissen functioneert zonder last of ruggenspraak naar andere partijen. De door de Huurdersvereniging voor te dragen leden van de Raad van Commissarissen zijn bijvoorbeeld op geen enkele wijze verantwoording verschuldigd aan de besturen van stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en vereniging
Huurders Belang Zederik.

8. Gedragskenmerken:
Leden van de Raad van Commissarissen hebben een actieve houding. Ook zijn zij in staat goed (op zichzelf) te reflecteren. Ze zijn in staat om zowel de toezichtsrol, advies-/klankbordfunctie, netwerkersrol als werkgeversrol goed te vervullen. Ze staan open, stevig, proactief, positief kritisch en ook beschouwend in het leven en handelen naar letter en geest van de Governancecode. Leden van de Raad van Commissarissen oordelen en handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Verder zijn leden van de raad besluitvaardig en resultaat- en klantgericht.

Specifiek profiel

Deze commissaris wordt op voordracht van de huurders benoemd. Voor deze commissaris zijn de volgende aspecten van belang:
• de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de Raad van Commissarissen, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersverenigingen en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen;
• aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
• inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Fien Wonen;
• binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting.

Governance:
Deze commissaris is tevens lid van de remuneratiecommissie. Om die reden is kennis van de governance en inzicht in de rol van werkgever van belang.

In aanvulling op de teamsamenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gezocht naar kandidaten die gericht zijn op samenwerking, verbindend zijn. Iemand die verrassende vragen kan en durft te stellen, die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 22 april a.s.

Planning:
Voorselectiegesprekken: eind april
Bespreken shortlist: begin mei (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Fien Wonen: medio mei
Benoeming per: 1 juli of 1 augustus 2021

De exacte data volgen z.s.m.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7410) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Direct solliciteren