Ethicus-lid

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, landelijk
Voor de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) zijn wij op zoek naar een ethicus-lid met aantoonbare kennis van of affiniteit met medisch-ethische vraagstukken in de gezondheidszorg. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

De RTE toetsen onafhankelijk en onpartijdig meldingen van artsen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding als bedoeld in de WTL

Algemene informatie over RTE

Nederland kent vijf onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De RTE hebben een wettelijke basis. De RTE toetsen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL, ook wel: euthanasiewet).

Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter). Een commissie wordt ondersteund door een secretaris (een jurist). Iedere RTE heeft 9 leden zodat er landelijk 45 leden zijn.

De RTE toetsen ongeveer 6.500 euthanasie-meldingen per jaar en brengen daarover binnen wettelijke afdoeningstermijnen een oordeel uit. Om aan de wettelijke termijnen te voldoen is een werkwijze ontwikkeld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vragen oproepende en niet vragen oproepende meldingen. De complexere, vragen oproepende meldingen worden in commissievergaderingen besproken. De niet vraag oproepende meldingen, die het overgrote deel van de meldingen vertegenwoordigen, worden door de toetsende leden behandeld zonder dat zij daarvoor fysiek bij elkaar behoeven te komen.

Het oordeel houdt ofwel in dat de arts voldaan heeft aan de wettelijke eisen, ofwel dat dat niet het geval is. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen het oordeel (artikel 1:6 Awb). Als het oordeel inhoudt dat zorgvuldig is gehandeld, eindigt de toetsingsprocedure met de melding daarvan aan de arts in kwestie. Dat is ook het geval als het oordeel ‘niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen’ wordt geveld, echter deze oordelen worden ter kennis van het College van procureurs-generaal en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebracht. De beoordeling van de strafbaarheid en/of de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van de arts ligt bij beide instanties, die een eigenstandige afweging maken, in volle omvang voor.

De RTE zijn bestuursorganen, die onafhankelijk oordelen. De RTE worden ambtelijk ondersteund door de directie ESTT (Eenheid secretariaten tuchtcolleges voor de gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie) van het ministerie van VWS.

Profiel

Alle RTE leden beschikken over een grote mate van overtuigingskracht, maar zijn tegelijkertijd bereid en in staat zich te laten overtuigen. Zij zijn goed in staat om constructief samen te werken in teamverband en zetten zich in om gezamenlijk in goede harmonie tot een afgewogen beslissing te komen. De leden hebben voldoende tijd beschikbaar om deze rol goed in te vullen.

Overige belangrijke competenties zijn: werkdrukbestendigheid, zakelijke benadering van de casuïstiek, eigen opvattingen niet laten overheersen, efficiënt kunnen vergaderen en oog hebben voor nuances.

Lid deskundig op het gebied van ethische- of zingevingvraagstukken

Functie-eisen

Els Borst heeft bij de introductie van de Euthansiewet gezegd: “de ethicus is de belangrijkste speler. De arts en jurist kunnen vanuit hun vakgebied bij wijze van spreken afvinken: de euthanasie is goed uitgevoerd. Maar de ethicus heeft als taak de jurist en de arts daarover te bevragen. Ook als de casus duidelijk lijkt. De ethicus zal vragen: was hier wel echt sprake van uitzichtloos lijden? Of: hoezo ondragelijk?”

U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide opleiding Wijsbegeerte, Theologie, Gedragswetenschappen, Humanistiek of een (universitaire) masteropleiding Ethiek. U bent deskundig op het terrein van ethische of zingevingvraagstukken. U hebt aantoonbare kennis en ervaring met ethiek en ethiekbeoefening. U bent in staat om, binnen de normatieve kaders van de wet, vanuit dit perspectief het vraagstuk van euthanasie op objectieve wijze te beschouwen en in concrete situaties in teamverband te beoordelen. U hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met medisch-ethische vraagstukken in de gezondheidszorg.  Bekendheid met de praktijk van de gezondheidszorg en het recht strekt tot aanbeveling. Werkzaam zijn als wetenschapper is ook een pre.

Praktische informatie betreffende de procedure

Benoeming op voordracht van de Toetsingscommissies Euthanasie vindt plaats door de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is éénmaal mogelijk.

Honorering

De functie van Lid van een Toetsingscommissie Euthanasie wordt gehonoreerd op basis van het aantal beoordeelde meldingen. De commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (Wvac) en de daarop gebaseerde regelgeving.

Meer informatie over RTE kunt u vinden op: www.euthanasiecommissie.nl.

Informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de procedure. U kunt de uitgebreide informatiebrochure opvragen bij Karin Mulder via karinmulder@publicspirit.nl.

Procedure

U kunt reageren tot en met 12 mei aanstaande. U kunt uw sollicitatie met motivatiebrief en cv indienen via www.publicspirit.nl. Wij vragen u in uw brief en cv duidelijk aan te geven waaruit uw betrokkenheid met de euthanasiepraktijk en uw ervaring op het gebied van medisch-ethische vraagstukken blijkt.

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u per mail een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Indien u geen bevestiging ontvangt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps onder vermelding van vacature Euthanasiecommissie. Vermeld hierbij het vacaturenummer 7430.

Medio mei presenteert PublicSpirit reacties aan de selectiecommissie van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Vervolgens worden die kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Deze gesprekken vinden op maandag 7 juni plaats in Utrecht.

De selectiecommissie stelt uiteindelijk de voordracht voor benoeming samen die voorgelegd wordt aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

Direct solliciteren