Directeur-bestuurder

Woningstichting Barneveld, Barneveld, Gelderland
Voor onze opdrachtgever Woningstichting Barneveld zoeken wij een directeur-bestuurder. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Thuis in wonen: We werken met passie samen, voor onze huidige en toekomstige huurders met een bescheiden inkomen. Met veilig en prettig wonen leveren wij een maatschappelijke bijdrage aan de lokale samenleving.

De organisatie

Woningstichting Barneveld is een lokaal betrokken woningcorporatie die zich maximaal inzet voor betaalbaar wonen en leefbaarheid. Focus ligt op de gemeente Barneveld en zijn samenwerkingsrelaties binnen de regio Foodvalley. Woningstichting Barneveld bezit ruim 4.000 huurwoningen en zorgvastgoed en hiermee wordt aan 10.000 mensen huisvesting geboden. Bij Woningstichting Barneveld werken 50 betrokken en competente medewerkers. De herziene missie van de organisatie is als volgt geformuleerd: ‘Thuis in wonen: We werken met passie samen, voor onze huidige en toekomstige huurders met een bescheiden inkomen. Met veilig en prettig wonen leveren wij een maatschappelijke bijdrage aan de lokale samenleving’.

In de uitvoering van de dienstverlening is dit vertaald naar 3 kernwaarden:
• Betrokken: We werken met passie samen aan prettig wonen en betrekken onze huurders en partners bij activiteiten op het gebied van wonen en leefbaarheid.
• Betrouwbaar: We doen wat we beloven en communiceren transparant. We zijn een integere verhuurder en partner en we leveren kwaliteit.
• Bewust: We kiezen weloverwogen en nemen onze verantwoordelijkheid, waarbij we het belang van de huurder en een goede woning in een prettige woonomgeving vooropstellen.

Woningstichting Barneveld biedt een mix van woningen in type, prijs en kwaliteit. Naast de rol van ontwikkelaar, beheerder en aanbieder van woningen, profileert de woningstichting zich ook als betrouwbare partner gericht op samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn in vitale wijken en kernen.

Voor de nabije toekomst zijn de belangrijkste opgaven:
• Forse uitbreiding van het aantal woningen.
• Betaalbaarheid voor onze doelgroep bewaken.
• Verduurzamen van woningen.
• Verder professionaliseren van de interne organisatie.

De directeur-bestuurder geeft direct leiding aan de managers Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering en aan een aantal staffunctionarissen. Het MT is een hecht team dat voldoende potentie heeft laten zien om alle uitdagingen te kunnen oppakken. De manager Bedrijfsvoering is momenteel interim directeur-bestuurder in nauwe samenwerking met de overige MT-leden.
Er is een constructieve, goede onderlinge relatie die gekenmerkt wordt door respect, vertrouwen en waardering. Dat geldt tevens voor de relatie met de Raad van Commissarissen (RvC).

De opdracht:
Woningstichting Barneveld zoekt een directeur-bestuurder die:
• stabiliteit en continuïteit kan brengen binnen de organisatie;
• de kwaliteit en professionaliteit van de interne organisatie naar een volgend niveau kan brengen;
• de externe zichtbaarheid vergroot: de bestaande relaties onderhoudt en waar nodig intensiveert en uitbreidt;
• met de organisatie de missie en visie van de corporatie vertaalt naar weloverwogen strategie en beleid.
• externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de corporatie zoals landelijke ontwikkelingen en regionale samenwerking, inpast in de strategie van de organisatie;

Voor meer informatie: https://www.wstg-barneveld.nl/

De functie

De directeur-bestuurder is de eerst verantwoordelijke binnen de organisatie. Hij/zij levert een bepalende bijdrage aan de koers van de organisatie en stelt visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast en geeft leiding aan het MT en de staf. Hij/zij is de bindende factor bij uitstek tussen alle geledingen en processen en creëert draagvlak voor zowel gewenste als noodzakelijke veranderingen. De directeur-bestuurder hecht aan het optimaliseren van de dienstverlening en heeft intrinsiek de belangstelling om met de huurdersvereniging en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te wisselen. Daarnaast is de directeur-bestuurder een gezaghebbende gesprekspartner voor externe partijen zoals de gemeente, zorginstellingen, collega corporaties en andere betrokkenen.

De nieuwe directeur-bestuurder is een evenwichtig en toegankelijk persoon die vanuit overzicht sturing geeft aan de organisatie. Hij/zij heeft oog voor de kwaliteiten en groeimogelijkheden van het management en de medewerkers en zet deze doelgericht in. Daarbij beschikt hij/zij over coachende kwaliteiten en een breed repertoire aan beïnvloedingsvaardigheden. De directeur-bestuurder stimuleert de verbinding tussen afdelingen en medewerkers en inspireert om kwaliteitsgericht te werken en eigenaarschap te pakken. Daarbij heeft hij/zij de lange adem en het doorzettingsvermogen om een koersvaste en stabiele organisatie te realiseren.

De directeur-bestuurder valt hiërarchisch onder de RvC en voorziet de RvC tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van haar taak. De RvC is naast werkgever en toezichthouder ook een belangrijk adviseur van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder weet dat te benutten, zodat de kwaliteit van toezicht en besluitvorming wordt versterkt.

Aandachtsgebieden
De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder zijn: Hij/zij:
• geeft op inspirerende wijze leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert en legt verantwoording af aan de RvC;
• draagt met enthousiasme de rol en positie van de corporatie in het maatschappelijk veld uit en opereert binnen de context van de huidige wet- en regelgeving;
• draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in het werkveld naar visie en strategisch beleid; zowel door eigen waarneming als door signalen vanuit stakeholders, management en medewerkers;
• vertegenwoordigt Woningstichting Barneveld op strategisch niveau in afstemming met de MT-leden;
• realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners (zoals Foodvalley- corporaties, aannemers), de gemeente en binnen de regio Foodvalley tegen de achtergrond van een snel veranderend speelveld en tegen de achtergrond van een grote opgave zowel in de gemeente Barneveld als in de hele regio waar de opgave groter is dan de middelen;
• investeert in de politiek-bestuurlijke relatie;
• bewaakt en geeft sturing aan de voortgang op het bod aan de gemeenten, de inbreng van Woningstichting Barneveld bij de woonvisie en het vastleggen van de prestatieafspraken;
• onderhoudt de contacten met de huurdersvereniging, en vindt daarin de juiste balans tussen ziel en zakelijkheid;
• is verantwoordelijk voor het vormgeven van het overleg met de huurdersvereniging conform de Overlegwet;
• draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie; geeft invulling aan de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
• is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het volkshuisvestingsbeleid, het financiële beleid, het vastgoedbeleid; bewaakt samenhang en synergie tussen de verschillende beleidsvelden;
• draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
• treedt op als kritische sparringpartner van het MT, levert een bijdrage aan verdere groei van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
• bepaalt het personeelsbeleid, afgestemd op de beleids- en organisatiedoelen en heeft oog voor opleidings- en ontwikkelingsbehoefte van medewerkers;
• draagt zorg voor eenheid en verbinding binnen de organisatie;
• informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; beschouwt de RvC als een belangrijke sparringpartner;
• hecht aan medezeggenschap en geeft invulling aan de rol van bestuurder zoals beschreven in de WOR.

Woningstichting Barneveld onderschrijft de Governance Code woningcorporaties 2020 en het daarin vastgelegde kader voor goed bestuur en toezicht.

Het profiel en persoonlijke stijl

Woningstichting Barneveld zoekt een gedreven, daadkrachtige directeur-bestuurder met een groot volkshuisvestelijk hart. Een authentieke verbinder die in de actuele dynamiek van groei en nieuwe uitdagingen medewerkers inspireert en activeert. Een directeur-bestuurder die met overtuiging en natuurlijk overwicht het gesprek intern en extern kan voeren, koersvast is en stabiliteit brengt.

Een directeur-bestuurder die een stevige bestuurlijke bagage koppelt aan modern ondernemerschap en daarmee de uitdaging aangaat om de organisatie verder te leiden naar de volgende fase van professionalisering. Een mensgerichte leider, zichtbaar en toegankelijk, die medewerkers weet uit te dagen om eigenaarschap te tonen en het beste uit zichzelf te halen.
Iemand die binnen de kaders van regels en beleid altijd ruimte geeft voor uitleg en afstemming over het ‘waarom’ en ‘hoe’. Koersvast en duidelijk is over doelstellingen en verwachtingen en altijd opereert vanuit een oprecht en realistisch gevoel van menselijke maat.
De nieuwe bestuurder is van nature een netwerker en beweegt zich gemakkelijk in een complex krachtenveld. Heeft een goed gevoel voor verhoudingen en onderliggende dwarsverbanden. Zet sterk in op de kwaliteit van de relatie en voegt waarde toe. Is in staat om in de buitenwereld op te halen welke wensen, verwachtingen en kansen er liggen. Communiceert helder en duidelijk óf en op welke wijze woningstichting Barneveld hier aan tegemoet kan komen.
Beschikt over een doorleefde, eigentijdse visie op de volkshuisvesting en weet maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar kansen voor de organisatie.

Woningstichting Barneveld heeft op bestuurlijk gebied een onrustige periode achter de rug. De nieuwe directeur-bestuurder brengt rust, heeft de goede balans tussen resultaat- en mensgerichtheid en weet mensen door zijn/haar enthousiasme mee te nemen. Vertrouwen, verbinding en respect zijn daarbij sleutelbegrippen.

Persoonlijke stijl:

• Hanteert een coachende leiderschapsstijl: mensgericht en voorwaardenscheppend en ondersteunt medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling.
• Is een verbindende en stevige persoonlijkheid met een authentieke, open en transparante communicatiestijl.
• Is ondernemend en resultaatgericht, maakt heldere, afgewogen keuzes en durft risico’s te nemen.
• Bewaakt het overzicht op strategisch niveau, voorziet en anticipeert op nieuwe vraagstukken en ontwikkelingen.
• Heeft een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit en beïnvloedingskracht.
• Fungeert als boegbeeld waar het gaat om de externe profilering en positionering van Woningstichting Barneveld.
• Spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden en komt zelf ook gemaakte afspraken na.
• Beweegt zich behendig en flexibel in diverse gremia: van bestuurlijke netwerken tot contacten met huurders.
• Blijft zichzelf onder alle omstandigheden en houdt het hoofd koel, ook als het spannend is.

Functie-eisen

• Academisch werk- en denkniveau.
• Kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de corporatie-sector.
• Ruime ervaring als integraal, eindverantwoordelijk leidinggevende. Bij voorkeur bestuurlijke ervaring.
• Ervaring met organisatieontwikkeling en verandertrajecten.
• Een brede maatschappelijke oriëntatie.

Benoeming en vergoeding

Het betreft een fulltime functie. De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

Het salaris is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De functie in ingeschaald in schaal E.

Definitieve salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor 22 april aanstaande.

Planning
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : eind april/begin mei
Bespreken cv’s met selectiecommissie : medio mei (kandidaten zijn hierbij niet aanwezig)
Eerste selectieronde : medio mei
Tweede selectieronde : eind mei
Benoeming : bij voorkeur per 1 september

De exacte data volgen zo spoedig mogelijk.

Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7396) en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een test op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘fit- en propertest’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertest vindt u op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

 

 

Direct solliciteren