Voorzitter

College voor de Rechten van de Mens, Utrecht
Voor het College voor de Rechten van de Mens zijn wij op zoek naar een voorzitter. Een ervaren, krachtig en verbindend leider die motiveert en inspireert. Een boegbeeld dat de rol van het College toekomstgericht verder kan profileren. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Het College voor de Rechten van de Mens (het College) is het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. Het College belicht, beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (het College) is het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. Het College belicht, beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. De taken en bevoegdheden van het College zijn geregeld in de Wet College voor de Rechten van de Mens (Wcrm).

Naast de Wcrm zijn de Paris Principles van de Verenigde Naties (VN), als internationale kwaliteitseisen voor nationale mensenrechteninstituten, een belangrijk richtsnoer voor de inrichting en werkwijze van het College. Dat betekent onder meer dat het College pluriform is in samenstelling en gedachtegoed: een brede spreiding van maatschappelijke, culturele, etnische, levensbeschouwelijke, demografische en politieke achtergronden en een diversiteit aan deskundigheid en disciplines.

Het College ziet er op toe dat zowel burger- en politieke (vrijheids)rechten als sociale grondrechten worden gegarandeerd. Het wettelijk takenpakket van het College is breed. Het omvat het jaarlijks rapporteren over de mensenrechtensituatie in Nederland, het adviseren over wet- en regelgeving die raakt aan mensenrechten en het aansporen tot de ratificatie, implementatie en naleving van verdragen, Europese rechterlijke uitspraken en internationale aanbevelingen over mensenrechten. Daarnaast heeft het College twee specifieke taken:

 • het behandelen van individuele klachten over (on)gelijke behandeling en het geven van een juridisch oordeel daarover (onder meer op basis van de Algemene wet gelijke behandeling) en
 • het toezicht houden op de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap in Nederland.

Het College is als zelfstandig bestuursorgaan onafhankelijk en autonoom in de besteding van zijn budget binnen de grenzen van de comptabiliteitswet en overige relevante financiële en accountancy-standaarden. Met het beheerdepartement, het ministerie van Justitie en Veiligheid, wordt samengewerkt op basis van een eind 2019 afgesloten intentieverklaring. Daarin is een belangrijk uitgangspunt dat de taakuitoefening van het College in volstrekte onafhankelijkheid geschiedt, zoals in art. 4 Wcrm wettelijk is vastgelegd.

Het behoort tot de opdracht van het College om structureel samen te werken met (inter)nationale instanties, doelgroepen, overheden en maatschappelijke actoren. Het College vervult een schakelrol tussen de internationale en de nationale rechtsorde. Het rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties (bijvoorbeeld van de VN en de Raad van Europa) over de mensenrechtensituatie in Nederland. En het informeert Nederlandse overheden en private actoren die een verantwoordelijkheid hebben voor het naleven van mensenrechten over de betekenis en consequenties van internationale mensenrechtennormen en -ontwikkelingen. In Europees en internationaal verband werkt het College samen met de nationale mensenrechteninstituten en de gelijkebehandelingsinstanties van andere landen.

De activiteiten van het College zijn gericht op regering en parlement, overheidsorganen, burgers, bedrijven, opleidingsinstituten, de wetenschap en maatschappelijke organisaties. De taken van het College hebben betrekking op een brede maatschappelijke context en bestrijken tal van onderwerpen en aspecten, zoals discriminatie en racisme, gendergelijkheid, uitings- en demonstratievrijheid, toegang tot het recht, digitalisering, veiligheid, privacy, sociale voorzieningen, onderdak, onderwijs et cetera.

Vanwege de breedte van zijn mandaat en takenpakket heeft het College met een groot spectrum van publieke spelers te maken, zoals met verschillende ministeries, decentrale overheden en uitvoeringsinstanties. Daarnaast heeft het College altijd oog voor de (individuele) burger die bescherming verdient tegen ongerechtvaardigde inbreuken op zijn/haar vrijheden of aandacht vraagt voor tekortschietende verwezenlijking van mensenrechten. Dit betekent dat het College vaak te maken heeft met actoren die uiteenlopende politieke of maatschappelijke belangen hebben of fundamenteel van inzicht verschillen.

Ter bevordering van de naleving van mensenrechten in het publieke en private domein, speelt het College verschillende rollen: beoordelaar, adviseur, voorlichter, onderzoeker, inspirator en toezichthouder. Soms is het College daarbij ook criticaster, opponent of verdediger. Teneinde effectief te blijven moet het College zowel de verbinding aangaan als voldoende afstand en onafhankelijkheid behouden, en een variëteit aan instrumenten en beïnvloedingstijlen kunnen hanteren.

Dit vergt een gezaghebbende profilering, een heldere visie op mensenrechten en een brede basiskennis van uiteenlopende terreinen. Ook vraagt het open te staan voor signalen uit de samenleving en het onderhouden van een breed en strategisch netwerk op alle niveaus van de samenleving. Daarnaast kiest het College een duidelijke op resultaatgerichte koers, maakt scherpe keuzes, toont durf en veerkracht en heeft oog voor het effect, de impact en de risico’s van de eigen acties.

Het College reageert op actuele ontwikkelingen en opereert proactief op basis van een strategisch meerjarenplan. Begin 2020 is het strategisch meerjarenplan voor de periode 2020-2023 vastgesteld. Het College heeft twee thema’s gekozen om daaraan in de vorm van strategische programma’s langdurig aandacht te schenken: digitalisering en gendergelijkheid.

Voor het overige werk van het College bevat het strategisch plan criteria om prioriteiten te stellen. Het College geeft voorrang aan onderwerpen waar een zorgelijke of juist een positieve ontwikkeling plaatsvindt, waarbij het van toegevoegde waarde kan zijn om tastbaar en duurzaam effect te bereiken en het in staat is daarvoor de benodigde capaciteit en expertise te mobiliseren.

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden opereert het College onafhankelijk, deskundig, luisterend, verbindend, oplossings- en resultaatgericht.

Het College telt tien vaste Collegeleden waaronder de voorzitter en twee ondervoorzitters en wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie met de afdeling Front Office & Oordelen, de afdeling Onderzoek & Advies en de stafafdeling Bedrijfsbureau. Aan het hoofd van deze ambtelijke organisatie staat een directeur aan wie de personele en beheersverantwoordelijkheden voor de organisatie grotendeels zijn gemandateerd.

De Collegeleden worden benoemd door de regering. De medewerkers van het bureau worden aangesteld door het College zelf en vallen evenals de Collegeleden niet onder het gezag van een minister.

Het College wordt geadviseerd door een Raad van Advies (RvA), die bestaat uit de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en daarnaast acht leden afkomstig van maatschappelijke organisaties die zich met mensenrechtenkwesties bezighouden, van werkgevers- en werknemersorganisaties en uit de wetenschap. De RvA adviseert het College elk jaar over het voorgenomen beleidsplan. Daarnaast adviseert de RvA – in overeenstemming met het College – de minister van Justitie en Veiligheid over de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het College. Hierbij houdt de RvA rekening met de noodzaak van een onafhankelijk, deskundig en divers samengesteld College.

Meer informatie treft u aan op de website van het College: mensenrechten.nl

Functie

De voorzitter van het College vervult, als primus inter pares onder de Collegeleden, een inspirerende en verbindende rol in de koers- en beleidsbepaling van het instituut.

Tegelijkertijd is de voorzitter een krachtige bestuurder die in rechtspositionele zin fungeert als functionele autoriteit (‘leidinggevende’) van de Collegeleden en met elk van hen reflecteert op hun rol binnen en bijdrage aan het collectief.

De voorzitter structureert en verheldert, verdeelt waar nodig taken, bevordert de maximale opbrengst van de (samenwerking van) Collegeleden en ambtelijke ondersteuning en ziet daarop toe. Daarnaast acteert de voorzitter op de verschillende werkterreinen van het College, in de media en als spreker in nationale en internationale fora. De voorzitter draagt samen met de directeur zorg voor het integraal management van de ambtelijke organisatie en het overleg met de ondernemingsraad.

Meer specifiek:

 1. De voorzitter initieert en draagt eindverantwoordelijkheid voor de totstandkoming van (strategische) beleidsvorming en adequate besluitvorming door:
 • het College tijdig en zorgvuldig te laten beslissen over lange termijn doelstellingen en de inhoud van het jaarplan en overige beleidskaders;
 • veranderingen in positionering en/of doelen in te zetten wanneer maatschappelijke ontwikkelingen of gewijzigde omstandigheden of inzichten daartoe nopen;
 • het effectief en besluitvaardig voorzitten van de tweewekelijkse collegevergadering;
 • de wettelijk bepaalde relatie met de (leden van de) RvA optimaal ten goede te laten komen aan wettelijke opdracht en doelen van het College.
 1. De voorzitter is verantwoordelijk en draagt zorg voor:
 • een intern en extern evenwichtige taakvervulling en effectiviteit van het College;
 • de verdeling van taken en portefeuilles aan de Collegeleden, het mede toezien op de uitvoering daarvan en op het bereiken van de beoogde resultaten en effect;
 • een heldere taakverdeling tussen voorzitter en ondervoorzitters;
 • de personele zorg voor de Collegeleden en het toezien op de ontwikkeling en het functioneren van de Collegeleden, onder andere door het voeren van functioneringsgesprekken en het adviseren omtrent eventuele herbenoeming.
 1. De voorzitter is de leidinggevende van de directeur van het ondersteunende bureau en draagt via aansturing van de directeur zorg voor:
 • uitoefening van de bevoegdheden op basis van de Rijks cao en Ambtenarenwet met betrekking tot de medewerkers van het bureau;
 • uitoefening van het beheermandaat, zodat de aan het College toegekende middelen rechtmatig en doelmatig worden besteed en daarover, met behoud van onafhankelijkheid, naar behoren verantwoording wordt afgelegd aan het beheerdepartement, het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 1. De voorzitter vertegenwoordigt het College, is het eerste externe aanspreekpunt van de organisatie en zorgt samen met de overige Collegeleden voor de noodzakelijke bekendheid, imago en positie van het College door:
 • het uitdragen van de visie van het College in het kader van beleidsbeïnvloeding en informatieverstrekking en het hiertoe onderhouden van contacten met de relevante omgeving (waaronder ministers, (top)ambtenaren, politici, bestuurlijke gremia, rechtspraak, adviesraden, belangenorganisaties en maatschappelijke groeperingen, bedrijfsleven en wetenschap) en de media;
 • op internationaal niveau contacten te onderhouden met Europese en wereldwijde mensenrechtenstructuren en andere mensenrechteninstituten;
 • presentaties, lezingen en interviews te houden over mensenrechten en gelijke behandeling op congressen, symposia en dergelijke;
 • met gezag en overtuiging in de media op te treden en daardoor het gezicht van het College te zijn.
 1. De voorzitter draagt waar mogelijk en nodig bij aan de inhoudelijke uitvoering van het werk van het College, bijvoorbeeld door:
 • in het kader van het oordelenproces deel uit te maken van de raadkamer;
 • als bestuurlijk opdrachtgever van projecten of activiteiten van het College te fungeren.
 1. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor:
 • de realisatie van de doelstellingen van het College, zoals vastgelegd in de missie, het strategisch meerjarenplan en het jaarplan;
 • de borging van de Paris Principles en de daarmee van de A-status van het College;
 • de adequate uitvoering van de wettelijke taken van het College.

Door het aflopen van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter per 1 september 2021 zoekt het College een opvolger. PublicSpirit is door het College gevraagd om de werving- en selectieprocedure te begeleiden.

Profiel

Voor deze bijzondere en veelzijdige functie zoekt het College een ervaren, krachtig en verbindend leider die motiveert en inspireert. Een boegbeeld dat de rol van het College toekomstgericht verder kan profileren. Een voorzitter, die concreet bijdraagt om de rechten van elk mens zichtbaar te maken, die knelpunten in de bescherming daarvan kan duiden en mogelijke oplossingen daarvoor kan uitdragen.

Meer specifiek:

 • u bent een aantoonbaar ervaren, krachtig en verbindend leider, motiveert en inspireert Collegeleden en medewerkers tot resultaatgericht opereren en doeltreffende samenwerking;
 • u heeft aantoonbaar successen geboekt op het vlak van bestuur en aansturing van vergelijkbare complexe organisaties en heeft ervaring met daartoe geëigende managementinstrumenten;
 • u heeft aantoonbare ervaring met en inzicht in het politiek-bestuurlijke krachtenveld waarbinnen het College opereert;
 • u kunt efficiënt en besluitvaardig vergaderingen voorzitten en bent een competente onderhandelaar;
 • u beschikt over een relevant netwerk en presenteert zich gemakkelijk zowel nationaal als internationaal;
 • u bent omgevingssensitief en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, kunt snel schakelen, voelt zich prettig als boegbeeld van een organisatie en heeft ruime media-ervaring;
 • u heeft aantoonbare affiniteit met en kennis van mensenrechten en het functioneren daarvan binnen de Nederlandse rechtsorde en constitutionele verhoudingen;
 • u voldoet aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar (hiervan kan in bijzondere gevallen worden afgeweken; zie art. 14 lid 2 Wcrm).

Het is van belang dat de samenstelling van het College zoveel mogelijk de diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Vergroting van zichtbare diversiteit is de concrete doelstelling die het College zich bij het ondertekenen van het Charter Diversiteit heeft gesteld. Het College is daarom uitdrukkelijk ook op zoek naar een kandidaat die aan die doelstelling bijdraagt.

Arbeidsvoorwaarden en benoeming

Voor de functie van Voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens gelden de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • een invulling van 1 fte (36 uur);
 • functieschaal 18 van de cao-Rijk (maximaal € 10.022,51 bruto per maand), aangevuld met 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering;
 • representatievergoeding.

De benoeming geschiedt voor een tijdvak van ten hoogste zes jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal drie jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mr. Miriam Oosterwijk Keulers, directeur of Erik van Kooten MMC, managing consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, allen bereikbaar via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor maandag 22 maart aanstaande.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Miriam Oosterwijk en Erik van Kooten onder vermelding van referentienummer 7369.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 12, 13
 • Presentatie shortlist : week 14
 • Aanleveren VOG : week 14/15
 • Eerste ronde selectiegesprekken : week 15, maandag 12 april
 • Tweede ronde selectiegesprekken : week 16, maandag 19 april
 • Eventueel assessment : week 17, maandag 26 april
 • Arbeidsvoorwaardengesprek : week 18, maandag 17 mei
 • Voordracht en benoemingsproces : aansluitend
 • Start nieuwe voorzitter : week 35, 1 september 2021.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken het College en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Direct solliciteren