2 Leden Raad van Toezicht – Eindhoven

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever vakcollege SintLucas Eindhoven/Boxtel zoeken wij 2 Leden voor de Raad van Toezicht met de profielen Onderwijs & Kwaliteit en Organisatieontwikkeling & MAAKindustrie
U kunt reageren tot en met dinsdag 26 juni a.s. (ref.nr. 6475).

Organisatie

SintLucas is een vakschool voor creatief talent, met vestigingen voor vmbo en mbo in Eindhoven en Boxtel, waar vormgevers worden opgeleid.

Zo’n 3.200 studenten en leerlingen werken bij SintLucas dagelijks aan de vorming en ontwikkeling van hun vakmanschap. Hierbij kunnen ze rekenen op de begeleiding van circa 320 (gast)docenten, (gast)instructeurs en overige medewerkers.

SintLucas richt zich op de creatieve sector met een breed palet van opleidingen: van creatief vakman tot game developer. Vanuit het vmbo stroomt 80% van de leerlingen door naar het mbo. Er vindt een intensieve samenwerking plaats met het hbo en de bedrijven binnen de Brainport van Eindhoven en omgeving. De opleidingen zijn zeer beroepsgericht ingevuld. Zo zijn er 54 keuzedelen ontwikkeld en sluiten de docenten aan bij datgene wat de student wil en nodig heeft. De financiële situatie is goed, en op dit moment zijn er meer aanmeldingen dan er studenten geplaatst kunnen worden.

SintLucas is een platte organisatie met een College van Bestuur, schoolleiding en de onderwijsgevenden. Daarnaast zijn er staf- en ondersteunende diensten die werken ten behoeve van het onderwijs. Het College van Bestuur wordt gecontroleerd en geadviseerd door een Raad van Toezicht.

De strategische koers van SintLucas wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:
“Wij willen onze studenten en leerlingen met al hun talenten begeleiden naar een mooie toekomst in de creatieve industrie. Een ambitie die veel vraagt van onze organisatie. We zullen doorlopend moeten innoveren en meebewegen met ontwikkelingen en verwachtingen van de markt.

We hebben daarbij vijf strategische ontwikkelingslijnen voor ogen:
1. We zorgen voor een duidelijke positionering in de markt en erkenning door alle betrokkenen.
2. We bieden een onderwijsprogramma dat meebeweegt met de technologische en didactische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen.
3. We vormen één organisatie die samenwerkt en wendbaar is.
4. We benutten de innovatie- en denkkracht van onze professionals optimaal in resultaatverantwoordelijke teams.
5. We hebben onze bedrijfsvoering en processen op orde en zorgen daarmee voor een voorspelbare organisatie.”

Meer informatie over SintLucas www.sintlucas.nl

Wegens het aanstaande vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht komen de profielen Onderwijs & Kwaliteit en Organisatieontwikkeling & MAAKindustrie vacant.

Functie

De Raad van Toezicht van SintLucas handelt conform de statuten, het reglement Raad van Toezicht SintLucas en de code ‘Goed bestuur in de BVE sector’. De Raad van Toezicht is belast met het intern toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken van de stichting.

De Raad van Toezicht heeft de volgende kerntaken:
– het zorgdragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur (werkgeverschap door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag van het College van Bestuur) door goed functionerend intern toezicht;
– het functioneren als adviseur, klankbord en sparringpartner voor het College van Bestuur;
– het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur, de algemene gang van zaken in de instelling en toetsing van de besluitvorming en resultaten aan de hand van ijkpunten;
– het goedkeuren van de begroting (meerjarenbegrotingen), de jaarrekening, het strategisch beleidsplan (meerjarenbeleidsplannen) en aan- en verkoop van onroerend goed;
– het bijdragen aan de ‘license to operate’: communiceren met in- en externe stakeholders.

De Raad van Toezicht kent vijf commissies:
• Onderwijs & Kwaliteit
• Financiën & Informatievoorziening
• Organisatieontwikkeling
• Medezeggenschap
• Remuneratie

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden en is in samenstelling een multidisciplinair team. De Raad van Toezicht is maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de Raad is een high-level generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van SintLucas als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Onder normale omstandigheden zijn er vier bijeenkomsten van de Raad per jaar. Ook wordt verwacht dat elke toezichthouder zitting heeft in een of meerdere commissies. Daarnaast vraagt het bijwonen van bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken om incidentele tijdsbesteding.

Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken. Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast bestuurlijke/ eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het om deskundigheden
(op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden, waarbij waar mogelijk ook gestreefd dient te worden naar een evenwichtige mix van mannen en vrouwen en een spreiding naar sectoren (maatschappelijke ondernemingen, openbaar bestuur en de profitsector).

Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala zoals boven aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Toezicht. Regionale verankering van (een deel van) de leden van de Raad van Toezicht geldt als een pre.

Functie eisen

ALGEMENE FUNCTIE-VEREISTEN
Het profiel voor de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
– er voldoende affiniteit met het beroepsonderwijs, de branches in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
– de breedte van de branches waarvoor opgeleid wordt door middel van evenredigheid is vertegenwoordigd;
– een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt;
– een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
– de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
– adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

Een lid van de Raad van Toezicht beschikt over:
– academisch werk- en denkniveau;
– actuele en relevante kennis en netwerken vanuit een reguliere functie;
– affiniteit met en/of kennis van het (beroeps)onderwijs en de branches waarvoor SintLucas opleidt;
– voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurders;
– bekendheid met de issues van corporate governance;
– een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– het vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
– het vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurders;
– integriteit, omgevings- en organisatiesensitiviteit en een onafhankelijk oordeelsvermogen;
– bereidheid tot 2 zittingsperiodes;
– regionale binding; dit wordt als wenselijk gezien voor 1-2 leden van de Raad van Toezicht;
– een relevant netwerk voor het eigen aandachtsgebied, bijvoorbeeld een netwerk bij bepaalde media, het Ministerie van OCW, regionale bestuurdersnetwerken etc.
– kennis van en ervaring met interne communicatie/cultuur en het uitdragen van cultuur naar buiten.

SPECIFIEKE AANDACHTSGEBIEDEN
Bij de leden van de Raad van Toezicht kunnen de volgende combinaties van aandachtsgebieden worden onderscheiden:
– Financieel, economisch, vastgoed, technologie;
– Strategische en onderwijskundige, pedagogische/didactische inhoud en kwaliteit (inclusief onderwijsinhoudelijke technologische innovatie en andere onderwijsvernieuwing);
– Marketing, communicatie, relatie met het externe beroepenveld, ondernemerschap;
– Organisatieontwikkeling, verandermanagement en HR.

Doordat voor twee leden de zittingstermijnen zijn verstreken per 21 maart 2018 zoekt de Raad van Toezicht twee nieuwe leden:
• 1 nieuw lid met het aandachtsgebied onderwijs en kwaliteit met een visie op een leven lang leren/ontwikkelen (voorzitter van de commissie Onderwijs en Kwaliteit);
• 1 nieuw lid met aandachtsgebied organisatieontwikkeling, ondernemerschap en mogelijk kennis en affiniteit met de creatieve en de MAAK-industrie met een voorkeur voor binding met de regio Brainport (voorzitter van de commissie Organisatieontwikkeling).

Aanbod

De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht van SintLucas bedraagt € 9.450,- per jaar. De instelling draagt zorg voor een lidmaatschap van de VTOI en de nodige professionalisering.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij haar assistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45.

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, kunt u uiterlijk 26 juni a.s. indienen (bij voorkeur) via onze website www.publicspirit.nl, ter attentie van mevrouw drs. C.J. Breekveldt MBA, senior consultant, onder vermelding van referentienummer 6475.

PublicSpirit verricht de voorselectie en draagt begin juli een aantal potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voor aan de ingestelde benoemingsadviescommissie, bestaande uit de voorzitter van de Raad van Toezicht, aangevuld met de bestuurder van SintLucas als adviseur. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor het voeren van een gesprek met de benoemingsadviescommissie in de week van 9 juli. Indien nodig vindt in de week van 16 juli een tweede gesprek plaats. De benoemingsadviescommissie stelt na de gesprekken een advies op aan de Raad van Toezicht, die het benoemingsrecht uitoefent.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit